Search result for

ใส่เข้า

(24 entries)
(0.1536 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใส่เข้า-, *ใส่เข้า*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ประจุใส่เข้าที่ให้แน่น เช่น ประจุดินปืน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Endotrachealใส่เข้าไปในหลอดคอ [การแพทย์]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
include among    [PHRV] ใส่เข้าไปด้วย, See also: รวมไว้ด้วย
inset in    [PHRV] สอดแทรกเข้าไป, See also: ใส่เข้าไป, Syn. inset into
inset into    [PHRV] สอดแทรกเข้าไป, See also: ใส่เข้าไป, Syn. inset in
insinuate into    [PHRV] สอดแทรกเข้าไป, See also: ใส่เข้าไป
instil in    [PHRV] ใส่เข้าไป, See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง, Syn. instil into
instil into    [PHRV] ใส่เข้าไป, See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง, Syn. instil in, implant in
instill in    [PHRV] ใส่เข้าไป, See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง, Syn. instil in
instill into    [PHRV] ใส่เข้าไป, See also: สอนสั่งทีละน้อย, ค่อยๆสอนสั่ง, Syn. instil into
introduce into    [PHRV] ใส่เข้าไป, See also: นำเข้าไป
inlet    [VT] ใส่เข้าไป, See also: สอด, ใส่, Syn. insert, inlay

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accession(แอคเซส' เชิน) n. การเข้าครอบครอง, การเพิ่มขึ้น, สิ่งที่เพิ่มหรือใส่เข้า, การพิมพ์ขึ้นของทรัพย์สิน, การตกลง, ลงบัญชี, สรรหา, Syn. succession)
bag(แบก) {bagged,bagging,bags} n. ถุง,กระสอบ,ย่าม,กระเป๋าถือ,ความมั่งคั่ง,อาชีพ,อารมณ์ -Phr. (in the bag แน่นอน,มั่นใจ) vi. บวม,พองขึ้น,มีท้อง vt. ใส่เข้าไปในถุง,ล่า,ฆ่า,ทำให้บวมหรือพอง, Syn. pouch
dry runningการตรวจสอบ (โปรแกรม) นอกเครื่องหมายถึง การตรวจสอบดูชุดคำสั่งในเชิงตรรกะ และการใช้รหัสคำสั่งจากผังงาน (flowchart) และคำสั่งข้อเขียน เพื่อดูว่า ชุดคำสั่งที่เขียนขึ้นถูกต้องหรือไม่ก่อนที่จะนำไปใช้กับคอมพิวเตอร์ อาจใช้ตัวเลขสมมติใส่เข้าไปก็ได้ ในบางครั้ง ใช้คำว่า การไล่สอบบนโต๊ะทำงาน (desk check)
filling(ฟิล'ลิง) n. สิ่งที่ใส่เข้าไป,สิ่งอุด,ไส้ในขนม,สิ่งที่ใช้อุดฟัน,การเข้าเสริมตำแหน่งว่าง,การเข้าทำงานแทน, See also: fillingly adj.
foist(ฟอยซฺทฺ) vt. ยัดเยียด,หลอกขาย,หลอกใส่เข้าไป,เอามาใส่ให้อย่างปกปิดหรือคดโกง
implant(อิมพลานทฺ') vt. ใส่, สอดใส่, ใส่เข้าไปใน, ฝัง, ปลูกฝัง, ย้ายใส่. -n. เนื้อเยื่อที่ปลูกฝัง, สิ่งที่ปลูกฝัง., See also: implanter n., Syn. instill
in-let(อิน'เลท) n. เวิ้ง,ปากทาง,ทางเข้า,ทางแคบ ๆ ระหว่างเกาะ,สิ่งที่ใส่เข้าไป. vt. ใส่เข้าไป,สอด, Syn. entrance)
input(อิน'พุท) n. สิ่งที่ใส่เข้า,สิ่งที่ป้อนเข้า,การป้อนเข้า,การนำเข้า,ด้านเข้า,ทางเข้า,กำลังกระแสไฟฟ้า,กำลังโวลท์,ข้อมูลสำหรับแก้ปัญหา,ข้อมูลที่ป้อนเข้าเครื่องคำนวณเครื่องคอมพิวตอร์,เงินบริจาค. adj. เกี่ยวกับข้อมูลที่ป้อนเข้า
insert(อินเซิร์ท') vt. ใส่เข้า,สอด,แทรก,บรรจุ,ปลูก. n. สิ่งแทรก,ใบแทรก., See also: insertable adj. inserter n., Syn. inject
instill(อินสทิล') vt. ค่อย ๆ ใส่เข้าไป,ค่อย ๆ สอนให้ซึมซาบ,ใส่เข้าไปทีละหยด., See also: instiller n. instillment n., Syn. inject

English-Thai: Nontri Dictionary
superadd(vt) ใส่เข้าไปอีก,เพิ่มเข้าไปอีก

German-Thai: Longdo Dictionary
Füllung(n) |die, pl. Füllungen| ไส้ในขนม, เสิ่งที่ใส่เข้าไป, สิ่งอุด, สิ่งที่ใช้อุดฟัน, การเติมตำแหน่งว่าง

Are you satisfied with the result?

Go to Top