ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ในแง่

   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ในแง่-, *ในแง่*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในแง่[ADV] in the sense of, See also: in the meaning of, in respect to/of, Syn. ในทาง, ในด้าน, Example: ผู้ที่คิดจะทำงานนี้ จะต้องดูให้ดีในแง่ความต้องการด้านคุณภาพ
ในแง่ที่[ADV] in case of, See also: in the even of, if there should happen to be, Syn. ในแง่, Example: ผู้คนเห็นใจเขาในแง่ที่เป็นมนุษย์ด้วยกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What in his terms is a magnificent achievement... you see as your failure, so you call it his.อะไรในแง่ของเขาเป็นความสำเร็จที่งดงาม ... คุณเห็นเป็นความล้มเหลวของคุณ เพื่อให้คุณเรียกว่าของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
# Remember to look on the bright side till then #จงมองทุกอย่างในแง่ดี An American Tail (1986)
Objection, Your Honor. In view of the violence...ขอค้านครับ ศาลที่เคารพ ในแง่ความรุนแรง Goodfellas (1990)
-How's it going? -You don't wanna know.ผมว่ามันก้อมีคนมากมายพออยู่แล้วที่จะมองเค้าในแง่ร้าย Hero (1992)
I didn't say that. Why are you being so negative?ฉันไม่ได้พูดอย่างนั้น ทำไมมองในแง่ร้ายจัง Junior (1994)
- Don't be so negative.- อย่ามองในแง่ลบสิ Junior (1994)
Be optimistic. Now go on. Dig.มองในแง่ดีหน่อย ขุดกันต่อเลย The Englishman Who Went Up a Hill But Came Down a Mountain (1995)
I cannot bear to think that he is alive in the world and thinking ill of me.ฉันไม่สามารถทนคิดได้ว่า เขายังมีชีวิตอยู่ในโลก... ...และคิดถึงฉันในแง่ไม่ดี Episode #1.5 (1995)
Love and optimism versus cynicism and sex!ความรักและมองในแง่ดีเมื่อเทียบกับการเยาะเย้ยถากถางและเพศ! The Birdcage (1996)
But in light of Dr. Arroway's long experience in these matters for the time being, she will direct operations at the VLA understanding that future discoveries will be kept in strict confidence until such time as the President can decide the most suitable course of action.แต่ในแง่ของดร. เอโรเว ของ ประสบการณ์อันยาวนาน ในเรื่องเหล่านี้ Contact (1997)
Give me some credit babe...มองผมในแง่ดีหน่อย The Jackal (1997)
- Don't be pessimistic.- อย่างมองในแง่ร้ายซิครับ As Good as It Gets (1997)

English-Thai: Longdo Dictionary
nag(vi n) เหน็บแนม, ชอบวิพากษ์วิจารณ์สิ่งเล็กๆน้อยๆในแง่ลบ, คนที่ชอบป่วนรบกวนคนอื่น
accrual basis(n) (ในแง่การบัญชี)เกณฑ์คงค้าง, เกณฑ์สิทธิ์, เกณฑ์พึงรับพึงจ่าย, เกณฑ์ในการวัดผลการดำเนินงานสำหรับแต่ละงวดบัญชี ที่ใช้ในการคำนวณหาผลการดำเนินงานของธุรกิจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
in case[ADV] ในกรณีของ, See also: ในแง่ของ, Syn. in the case of, in the event of
in case of[PREP] ในกรณีที่เป็น, See also: ในแง่ของ, Syn. in the event of, if it should happen that
vis-a- vis[PREP] ในแง่ของ, See also: ในเรื่องของ, Syn. in relation to, regarding

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
civil deathn. การตายในแง่นิตินัย
crapehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่เศร้าหมอง
crepehanger(เครพ'แฮงเกอะ) n. คนที่มองในแง่ร้าย,คนที่มีนิสัยฉุนเฉียว
dim(ดิม) {dimmed,dimming,dims} adj. ทึบ,หมอง,สลัว,ไม่สว่าง,พร่า,คลุมเครือ,เลือนราง,เชื่องช้า,ท้อแท้,หมอง,ไม่แจ่มแจ้ง -Phr. (take a dim view of สงสัย,มองในแง่ร้าย) vt.,vi. (ทำให้) ทึบ, (ทำให้) หมอง,ทำให้ (เลือนราง) ., See also: dims n.,pl. ไฟสลัว,ไฟหรี่
gloomy(กลูม'มี) adj. มืดคลึ้ม,ห่อเหี่ยวใจ,หมดหวัง,มองในแง่ร้าย., See also: gloomily adv. gloominess n., Syn. sad,moody,dark
optimise(ออพ'ทะไมซฺ) vi. มองในแง่ดี. vt. ทำให้มีผลดีที่สุด,ทำให้เหมาะที่สุด,เขียนโปรแกรมให้ได้ผลดีที่สุด (ของคอมพิวเตอร์), See also: optimisation n., Syn. optimize
optimism(ออพ'ทิมิสซึม) n. การมองในแง่ดี,ลัทธิความเบิกบานใจ
optimist(ออพ'ทะมิสทฺ) n. ผู้มองในแง่ดี,ผู้มองโลกในแง่ดี
optimistic(ออพทะมิส'ทิค) adj. ซึ่งมองในแง่ดี,ซึ่งมองโลกในแง่ดี,เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ., See also: optimistical adj. optimistically adv., Syn. hopeful,
pessimism(เพส'ซะมิสซึม) n. การมองดูในแง่ร้าย,ลัทธิมองโลกในแง่ร้าย,การหมดอาลัยตายอยาก, Syn. gloom

English-Thai: Nontri Dictionary
optimism(n) การมองโลกในแง่ดี
optimist(n) ผู้มองโลกในแง่ดี
optimistic(adj) มองโลกในแง่ดี,ในทางดี
pessimism(n) การมองโลกในแง่ร้าย
pessimist(n) คนมองโลกในแง่ร้าย
pessimistic(adj) ซึ่งมองโลกในแง่ร้าย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in a senseในแง่หนึ่ง, จะว่าไป
in view of (n ) ในแง่, มองในแง่, ด้วยเหตุของ, จากการที่.... เช่น จากการที่ขาดมาตรการ เราต้องเพิ่มความเข้มงวด
See also: R. considering

German-Thai: Longdo Dictionary
seltsam(adj) แปลก (โดยมากในแง่ลบ), See also: seltsamerweise adv.
Jaใช่ (เป็นคำใช้ตอบคำถามในแง่บวก) เช่น Kommen Sie aus Deutschland? - Ja. คุณมาจากเยอรมนีใช่ไหมครับ - ใช่ค่ะ
optimistisch(adj adv) ซึ่งมองในแง่ดี, ซึ่งมองโลกในแง่ดี, เกี่ยวกับลัทธิเบิกบานใจ, โดยคาดหวังสิ่งที่ดี, See also: A. pessimistisch

French-Thai: Longdo Dictionary
jusqu'a(prep) ถึง(ในแง่ของเวลา) เช่น Jusqu'a quand? ถึงเมื่อไหร่, jusqu'a lundi ถึงวันจันทร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top