Search result for

.omujl6f

(47 entries)
(0.0193 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -.omujl6f-, *.omujl6f*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา .omujl6f มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ในที่สุด กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ในที่สุด[ADV] finally, See also: at last, eventually, lastly, ultimately, Syn. ลงท้าย, สุดท้าย, Ant. เริ่มแรก, Example: ในตอนแรกมนุษย์ใช้คอมพิวเตอร์ทำงานส่วนตัว แต่ต่อมาก็เชื่อมโยงเข้าหาเครื่องอื่นๆ จนกลายเป็นเครือข่ายที่สลับซับซ้อน และในที่สุดคอมพิวเตอร์ต่างๆ ในโลกนี้สามารถส่งข้อมูลข่าวสารถึงกันได้

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Look who finally got a little interesting.ในที่สุดเธอก็ฟังดูน่าสนใจนิดหน่อย Pret-a-Poor-J (2008)
That jenny humphrey's finally gone on her own?ในที่สุดเจนนี่ ฮัมฟรีย์ ก็จะได้แบรนด์ของเธอหรอ? Pret-a-Poor-J (2008)
But now that I finally have the night away from mom and dad,แต่ในที่สุด ตอนนี้ฉันก็มีราตรีที่ห่างไกลพ่อและแม่แล้ว There Might be Blood (2008)
Well, you finally did it--เยี่ยม ในที่สุดเธอก็ทำได้ There Might be Blood (2008)
And that proves what, exactly?และในที่สุดตรวจสอบเพื่ออะไร Lucky Thirteen (2008)
If they have the same thing, it means there has to be a common cause.ถ้าพวกเขามีอาการเหมือนกัน มันหมายถึงว่าผลจะเหมือนกันในที่สุด Joy (2008)
Even if you're right, that external pacemaker's gonna fail eventually.ถ้าคุณถูก เครื่องกระตุ้นหัวใจภายนอก ก็จะล้มเหลวในที่สุด The Itch (2008)
So, in conclusion, shut up.ดังนั้น.. ในที่สุด หุบปาก Emancipation (2008)
Eventually, we'll find your parents... if only to deliver the body.ในที่สุดเราก็ต้องหา พ่อแม่คุณจนพบ แม้จะเพื่อให้มารับศพคุณไป Emancipation (2008)
I am very pleased to meet you, at last.ดีใจจริงที่ได้พบกับท่านในที่สุด Ambush (2008)
In the end, cowards are those who follow the dark side.ในที่สุด ก็มีแต่พวกขลาดเขลาเท่านั้น ที่เข้าไปสู่ด้านมืด Ambush (2008)
Once you have destroyed it, there will be nowhere for the Jedi to send their wounded, and they will die.เมื่อเจ้าทำลายมันสำเร็จ คราวนี้ ก็จะไม่มีที่ไหน ให้พวกเจไดรักษาผู้บาดเจ็บได้ ในที่สุด พวกมันก็จะตาย Shadow of Malevolence (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately   FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin

English-Thai: Longdo Dictionary
gloriosa lily(n) ดองดึง, ก้ามปู เป็น ดอกไม้สกุลลิลลี่(Liliaceae, Lily Family) มีหัวใด้ดิน มี 6 กลีบ ดอกอ่อนสีเขียว พอบานจะเป็นสีเหลืองปลายกลีบเป็นสีแดง และเมื่อใกล้โรยจะเป็นสีแดงเข้ม และจะกลายเป็นฝักในที่สุด มีเกษรเพศผู้และเมียแยกกัน ออกดอกช่วงฤดูฝน
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
after all is said and done[IDM] ในที่สุด, See also: สุดท้าย
at last[IDM] ในที่สุด, See also: สุดท้าย, ท้ายที่สุด, Syn. finally
at length[IDM] ในที่สุด, See also: สุดท้าย, ท้ายสุดนี้
at some length[IDM] ในที่สุด, See also: สุดท้าย, ท้ายที่สุด
end up[VI] ลงท้าย, See also: ในที่สุด, ลงเอย, สรุป
eventually[ADV] ในที่สุด, Syn. ultimately, finally
finally[ADV] ในที่สุด, See also: จนแล้วจนรอด, ในท้ายที่สุด, ท้ายที่สุด, Syn. at last, eventually, ultimately, Ant. first, initially
in the long run[IDM] ในที่สุด, See also: ในระยะยาว
in the end[ADV] ในที่สุด, See also: ท้ายที่สุด, สุดท้าย, Syn. finally, lastly
in time[ADJ] ไม่ช้าก็เร็ว, See also: ในที่สุด, Syn. timely

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ad extremum(อาด' เอคเทร ' มูม) Latin สุด, ที่สุด, ในที่สุด (to the extreme, finally)
all(ออล) n.,adj.,adv. ทั้งหมด, จำนวนทั้งหมด, ทั้งมวล, ทั่วทุก, ตลอด, เท่าที่มีทั้งหมด, ล้วน, แท้, สูงสุด, ที่สุด. -above all ก่อนอื่น. -after all อย่างไรก็ตาม,ในที่สุด. -once and for all ในที่สุด. -all but เกือบจะ,จวนเจียน
dark horseม้ามืด,ม้าที่ไม่คาดคิดว่าจะชนะการแข่ง,คนที่ไม่คาดคิดกันว่าจะชนะ แต่ก็ชนะในที่สุด
eventual(อีเวน'ชวล) adj. เกี่ยวกับผลสุดท้าย,ในที่สุด
final(ไฟ'เนิล) adj. สุดท้าย,ในที่สุด,เด็ดขาด,เป็นการสรุป. n. สิ่งสุดท้าย,ตอนจบ
finally(ไฟ'เนิลลี) adv. ในที่สุด,ในบั้นปลาย,โดยสรุป,โดยเด็ดขาด, Syn. ultimately
last(ลาสทฺ) {lasted,lasting,lasts} adj.,adv. สุดท้าย,ล่าสุด,สายสุด,โดยสรุป,ในที่สุด,ที่คงเหลืออยู่สิ่งเดียว,ก่อนสิ้นชีพ,ที่สุด,อย่างยิ่ง,คนเดียว,โดดเดี่ยว,ล่าสุด,ใหม่เอี่ยม,แต่ละ n. คนสุดท้าย,ตอนจบ,ข้อสรุป v. ต่อไป,ต่อเนื่อง,ยืนหยัด,ทนทาน. คำศัพท์ย่อย:
lastly(ลาสทฺ'ลี) adv. ในที่สุด,โดยสรุป,สุดท้ายนี้
once(วันซฺ) adv. ครั้งหนึ่ง,ครั้งเดียว,แต่ก่อน adj. เมื่อก่อน,กาลก่อน conj. พอ....ก็,เมื่อไร...ก็,ถ้า....ก็ n. ครั้งหนึ่ง,โอกาสเดียว,ครั้งเดียว,-all at once ทันที,พร้อมกัน -Phr. (at once ทันทีพร้อมกัน) -Phr. (once and for all (once for all) ในที่สุด,เด็ดขาด,ท
soon(ซูน) adv. ในไม่ช้า,ไม่นาน,มิช้ามินาน,เร็ว,ก่อนกำเนิด,ในอนาคตอันใกล้,รวดเร็ว,ฉับพลัน,พร้อมเพรียง,โดยเต็มใจ,ทันที, sooner of later ในที่สุด มิช้ามินาน, Syn. shortly

English-Thai: Nontri Dictionary
eventual(adj) ในตอนท้าย,ในขั้นสุดท้าย,ท้ายที่สุด,ในที่สุด
eventually(adv) ในที่สุด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย,ลงท้าย
final(adj) สุดท้าย,ในที่สุด,ที่สุด,จบ,ขั้นท้าย
finally(adv) ในที่สุด,เด็ดขาด,ในบั้นปลาย,ในตอนท้าย
last(adv) สุดท้าย,หลังสุด,ท้ายสุด,ล่าสุด,ในที่สุด
lastly(adv) ในที่สุด,สุดท้ายนี้,โดยสรุป

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
in the course of time (adv phrase) ในที่สุด
See also: S. eventually,

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
結局[けっきょく, kekkyoku] ในที่สุด ท้ายที่สุด ผลสุดท้าย(เป็นอันว่า)
到頭[とうとう, toutou] ในที่สุด จนได้

German-Thai: Longdo Dictionary
endlich(Adv.) ในที่สุด เช่น Er kommt endlich. ในที่สุดเขาก็มาจนได้
absegnen(vt) |segnete ab, hat abgesegnet| อนุญาต, ยอมให้ เช่น Der Professor hat seine Doktorarbeit endlich abgesegnet. ในที่สุดศาสตราจารย์ก็ยอมให้งานปริญญาเอกของเขาผ่านได้, See also: S. genehmigen,
verlassen(vt) |verläßt, verließ, hat verlassen, + etw./jmdn. (A)| ทอดทิ้ง, ละทิ้ง, ออกจาก เช่น Er hat die Stadt vor fünf Jahren verlassen. เขาออกจากเมืองนี้ไปเมื่อห้าปีก่อน, Er hat seine Frau endlich verlassen. ในที่สุดเขาก็ทิ้งภรรยาไป

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top