Search result for

ใจ*

(490 entries)
(0.0384 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ใจ, -ใจ-, *ใจ*
Longdo Dictionary ไทยภาคเหนือ (TH-NORTH) - ไทย (TH)
ขะใจ๋ (n adj ) รีบๆ

Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ทำใจ (phrase slang ) ทำใจ
ภาวะหัวใจหยุดทำงาน (n ) cardiac arrest
เห็น = เข้าใจ[ีือันเดอร์สะแตนด์] (vt ) understand
ใจนักเลง (adj ) chivalrous (ไม่สับสนกับ cavalier ซึ่งมาจากรากศัพท์เดียวกันแต่หมายความว่าเต๊ะจุ๊ย)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจ[N] heart, Syn. หัวใจ, ดวงใจ, Example: ใจของเขาเต้นแรงหลังจากได้ยินข่าวร้ายจากทางบ้าน, Thai definition: สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด, ส่วนสำคัญหรือส่วนศูนย์ของสิ่งต่างๆ
ใจ[N] mind, See also: spirit, heart, disposition, Syn. จิต, จิตใจ, Example: ผู้ที่หน้าตาสดใสย่อมเป็นผลมาจากใจที่บริสุทธิ์ผุดผ่อง, Thai definition: ความรู้สึกนึกคิด
ใจคอ[N] mind, See also: heart, disposition, Syn. จิตใจ, ใจ, อัธยาศัย, Example: ผู้หญิงและผู้ชายมีรูปร่างและใจคอแตกต่างกัน
ใจดำ[N] bull's eye, See also: one's thinking or mind, Syn. ความในใจ, Example: เรื่องที่เขาพูดนี้แทงใจดำฉันมาก
ใจดำ[V] be black-hearted, See also: show no mercy or pity, be unsympathetic, be pitiless, be diabolic, be cruel, be wicked, be, Syn. ใจร้าย, เห็นแก่ตัว, ใจแคบ, ใจจืด, Ant. ใจดี, เอื้อเฟื้อ, กรุณา, Example: เจ้าของบ้านใจดำมากไม่ยอมผ่อนผันค่าเช่าเลย, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ขาดกรุณา
ใจดำ[ADJ] black-hearted, See also: cruel, wicked, merciless, selfish, unsympathetic, pitiless, Syn. ใจร้าย, เห็นแก่ตัว, ใจแคบ, ใจจืด, Ant. ใจดี, เอื้อเฟื้อ, กรุณา, Example: เขาคิดว่าพ่อเป็นคนใจดำเพราะทิ้งเขากับแม่ไปตั้งแต่ยังเด็ก
ใจดี[V] be kind, See also: be benevolent, be kind-hearted, be good-natured, be generous, Syn. ใจอารี, เมตตา, กรุณา, Ant. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด, Example: เขาใจดีมากที่ยอมให้เราเข้าไปอาศัยอยู่ในบ้านของเขา, Thai definition: มีใจเมตตากรุณา
ใจดี[ADJ] kind-hearted, See also: kind, good-natured, good-hearted, generous, benevolent, Syn. ใจอารี, เมตตา, กรุณา, Ant. ใจร้าย, ดุร้าย, โหด, Example: คนไทยเราได้ชื่อว่าเป็นคนใจดี ยิ้มเก่ง ให้อภัยคนง่าย และเป็นมิตรอยู่เสมอ, Thai definition: มีเมตตา, เป็นมิตร
ใจมา[V] be encouraged, See also: be confident, be hopeful, be supported, Syn. มีหวัง, Example: ผมใจมาเป็นกองเลยเมื่อเห็นหน้าแม่, Thai definition: มีกำลังใจ
ใจโต[ADJ] too broad-minded, See also: lavish, openhanded, ostentatious, Syn. ใจใหญ่, หน้าใหญ่, Ant. ใจแคบ, Example: แม่สอนให้เราไม่เป็นคนหน้าใหญ่ใจโต
ใจโต[V] be too broad-minded, See also: be luxurious, be ostentatious, be openhanded, Syn. ใจใหญ่, หน้าใหญ่, Ant. ใจแคบ, Example: ปีนี้เจ้านายใจโตแจกโบนัสลูกน้อง 3 เดือน, Thai definition: มีใจกว้างเกินประมาณ, มักใช้เข้าคู่กับ หน้าใหญ่ เป็น หน้าใหญ่ใจโต
ใจจืด[ADJ] indifferent, See also: callous, unfeeling, unsympathetic, heartless, unkind, harsh, inconsiderate, insensate, Syn. ใจดำ, ใจแคบ, Ant. ใจดี, Example: เขาช่างเป็นคนใจจืดกับคนยากไร้เหลือเกิน
ใจจืด[V] be indifferent, See also: be inconsiderate, be insensate, be unfeeling, be unsympathetic, Syn. ใจดำ, ใจแคบ, Ant. ใจดี, Example: คนบ้านนั้นใจจืดจริงๆ ไม่เคยช่วยเหลือเพื่อนบ้านใกล้เคียงเลย, Thai definition: ไร้น้ำใจ, ไม่มีแกใจ, ไม่เอื้อเฟื้อใคร
ใจต่ำ[ADJ] mean, See also: base, low, mean-minded, meanspirited, Syn. ใจทราม, ใจต่ำทราม, ใฝ่ต่ำ, Example: คนใจต่ำชอบรังแกคนไม่มีทางสู้
ใจต่ำ[V] be mean, See also: have an evil mind, be mean-minded, be base, be meanspirited, Syn. ใจทราม, ใจต่ำทราม, ใฝ่ต่ำ, Example: เขาไม่เจริญก้าวหน้าเพราะจิตใจต่ำ อ่อนแอ ท้อแท้ ชอบแต่ความสบาย ไม่รู้ชั่วดี ไม่มีความอาย, Thai definition: มีใจใฝ่ในทางเสีย, นึกคิดแต่ในทางเลว
ใจถึง[V] be brave, See also: dare, be courageous, be fearless, be undaunted, be bold, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, กล้าเสี่ยง, Ant. ขี้ขลาด, Example: เขาใจถึงขนาดที่กล้าชกกับนักมวยรุ่นใหญ่กว่า, Thai definition: ไม่ขลาดกลัว, ไม่หวาดหวั่น, ไม่เกรงกลัว
ใจถึง[ADJ] daring, See also: brave, sporting, fearless, undaunted, bold, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, กล้าเสี่ยง, Ant. ขี้ขลาด, Example: เราต้องคอยต่อไปจนกว่าจะมีคนใจถึงเข้ามาแก้ไขสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้
ใจบาป[V] have wicked intentions, See also: harbour evil intentions, be wicked, Syn. ใจชั่ว, จิตใจต่ำทราม, Example: ผมจะใจบาปกับคนที่ไม่ดีกับผมเท่านั้น
ใจบาป[ADJ] wicked, See also: evil, immoral, ungodly, bad, depraved, Syn. ใจชั่ว, จิตใจต่ำทราม, Example: เราต้องต่อต้านคนใจบาปหยาบช้าที่ทำร้ายได้แม้แต่เด็กเล็กๆ
ใจบุญ[ADJ] kind-hearted, See also: generous, kind, charitable, benevolent, bountiful, benign, Syn. ใจดี, Ant. ใจบาป, ใจชั่ว, Example: พระครูได้นำรถยนต์ออกไปรับอาหารและสิ่งของจากคนใจบุญที่บริจาคช่วยเหลือทางวัด
ใจบุญ[V] have kind heart, See also: be kind-hearted, be good-natured, be kind, be benevolent, be generous, Syn. ใจดี, Ant. ใจบาป, ใจชั่ว, Example: แม่มักจะใจบุญสุนทานกับคนยากไร้เสมอ, Thai definition: มีใจฝักใฝ่ในการบุญ, มีเมตตากรุณา
ใจป้ำ[V] be brave, See also: be bold, be heroic, be courageous, dare, be fearless, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, Ant. ใจไม่สู้, Example: บริษัททั้งบริษัทอยู่ในมือของเขาเรียบร้อยแล้ว เหลือแต่ว่าเขาจะใจป้ำกล้าลงทุนหรือไม่
ใจป้ำ[ADJ] sporting, See also: brave, fearless, venturesome, bold, daring, stouthearted, Syn. ใจกล้า, กล้าได้กล้าเสีย, Ant. ใจไม่สู้, Example: การแข่งขันในครั้งนี้สนุกมากเนื่องจากมีเสี่ยใหญ่ใจป้ำกล้าแทงม้าตัวนี้ด้วย
ใจฝ่อ[ADJ] downcast, See also: scared, frightened, disheartened, despondent, Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว, Ant. ใจกล้า, ใจสู้, Example: คนใจฝ่ออย่างเขาไม่กล้าขึ้นชกในครั้งนี้แน่นอน
ใจฝ่อ[V] be disheartened, See also: be dismayed, be discouraged, be dejected, be dispirited, lose heart, Syn. กลัว, ตกใจ, ใจเสาะ, ใจแป้ว, Ant. ใจกล้า, ใจสู้, Example: แค่ได้เห็นเห็นคู่ต่อสู้เขารู้สึกใจฝ่อหมด
ใจพระ[ADJ] kind, See also: kind-hearted, benevolent, compassionate, generous, Syn. ใจดี, Example: เขาได้ชื่อว่าเป็นสามีใจพระ ภรรยานอกใจก็ยังให้อภัย, Thai definition: ไม่ถือโกรธ, มีใจกรุณา, ให้อภัยคนอื่นอยู่เสมอ
ใจมาร[ADJ] cruel, See also: vicious, wicked, merciless, brutal, savage, evil, Syn. ใจยักษ์, Example: ผู้หญิงคนนี้เป็นคนใจมาร ฆ่าได้แม้กระทั่งลูกในไส้ตัวเอง, Thai definition: ที่มีใจโหดร้ายทารุณ ไม่มีความเมตตาสงสาร
ใจรัก[V] be extremely fond of something, See also: love, be bent on, be engrossed in, be wrapped up in, Syn. ใจชอบ, ถูกใจ, Example: ทุกคนทำงานด้วยความสนุกสนานและด้วยใจรักในงาน, Thai definition: พึงพอใจ
ใจลอย[V] be absent-minded, See also: be dreamy, be inattentive, Syn. เหม่อลอย, Example: บรรดาผู้ที่นั่งฟังเทศน์นั่งพนมมืออยู่อย่างนั้น แต่ใจลอยไปถึงไหนๆ ก็ไม่รู้ ไม่ได้ตั้งใจฟังเทศน์ฟังธรรมอะไร, Thai definition: มีความรู้สึกเลื่อยลอยอย่างเผลอตัว
ใจลอย[ADJ] absent-minded, See also: dreamy, inattentive, abstracted, wandering (mind), Syn. เหม่อลอย, Example: เขาเดินเหมือนคนใจลอยออกจากบ้านเช่าตรงไปที่สะพาน
ใจสูง[V] be high-minded, See also: be nobleminded, Syn. ใจดี, ใฝ่ดี, จิตใจงาม, Ant. ใจต่ำ, Example: ท่านใจสูงกว่านั้น เงินซื้อท่านไม่ได้หรอก, Thai definition: มีใจที่อบรมมาดี, มีใจใฝ่ในทางดี
ใจสูง[ADJ] high-minded, See also: noble-minded, righteous, Syn. ใจดี, ใฝ่ดี, จิตใจงาม, Ant. ใจต่ำ, Example: คนใจสูงย่อมเป็นที่รักใคร่ของคนที่รู้จัก
ใจหาย[ADV] frighteningly, Syn. เสียขวัญ, ตกใจ, ขวัญหาย, ใจหายใจคว่ำ, Example: ราคาประเมินที่ดินในบริเวณนั้นลดต่ำลงอย่างน่าใจหาย
ใจหาย[ADV] very, See also: extremely, Syn. มาก, Ant. น้อย, Example: ลูกชายของเขาดีใจหายที่ช่วยพาเราไปเช่ารถ
ใจหาย[V] be stunned with fear, See also: be startled, be frightened, be dismayed, have one's heart in one's mouth, Syn. เสียขวัญ, ตกใจ, ขวัญหาย, ใจหายใจคว่ำ, Example: ผู้โดยสารรถเมล์ทุกคนใจหายเมื่อเห็นชายฉกรรจ์ถือปืนขึ้นมาบนรถ, Thai definition: ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว, ใจหายใจคว่ำ
ใจหิน[V] be cruel, See also: be vicious, be malicious, be evil-minded, be merciless, be pitiless, be ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: เจ้านี่ช่างใจหินเหลือเกิน ไม่เห็นอกเห็นใจเพื่อนมนุษย์ด้วยกันบ้างเลย, Thai definition: ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจหิน[ADJ] cruel, See also: vicious, malicious, evil-minded, merciless, pitiless, ruthless, Syn. ใจดำ, ใจร้าย, Ant. ใจดี, Example: ฉันเชื่อว่าผู้หญิงใจหินอย่างเธอ ไม่เห็นใจใครง่ายๆ หรอก, Thai definition: ที่ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ที่ขาดความกรุณาเห็นใจ
ใจเบา[V] be easily influenced, See also: be credulous, be gullible, Syn. เชื่อง่าย, หูเบา, Ant. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด, Example: เธอมักจะใจเบาชอบเชื่อคนอื่นง่ายๆ
ใจเบา[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced/induced/led, Syn. เชื่อง่าย, Ant. ใจหนักแน่น, ยั้งคิด, Example: คนใจเบาอย่างพ่อมักจะถูกหลอกเสมอ, Thai definition: ไม่ยั้งคิด
ใจแคบ[V] be narrow-minded, Syn. ใจคอคับแคบ, Ant. ใจกว้าง, Example: ถ้าเราคิดแบบเก่าๆ หรือใจแคบ มองคนอื่นเป็นศัตรูหมด เราก็จะไม่มีความสุข, Thai definition: ไม่เปิดใจกว้าง
ใจแคบ[V] be selfish, Syn. เห็นแก่ตัว, Ant. ใจกว้าง, Example: เขาใจแคบแม้แต่กระทั่งพี่น้องของเขาเอง, Thai definition: ไม่คิดเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ใครๆ
ใจแคบ[ADJ] narrow-minded, See also: selfish, Ant. ใจแข็ง, Example: เขาเป็นคนใจแคบในเรื่องเล็กๆ น้อยๆ แต่เป็นคนใจกว้างในเรื่องใหญ่ๆโตๆ
ใจแตก[ADJ] spoiled, See also: unrestrained, Example: เขาต้องการหาทางดัดนิสัยเด็กใจแตกพวกนี้ให้ได้, Thai definition: ที่ประพฤติไปตามที่ตนนิยมในทางที่ผิดหรือนอกโอวาทจนเคยตัว
ใจแตก[V] be spoiled, Example: น้องชอบเที่ยวดึกๆ ทุกคืนจนใจแตกแล้ว, Thai definition: ประพฤติไปตามที่ตนนิยมในทางที่ผิดหรือนอกโอวาทจนเคยตัว
ใจกลาง[N] center, See also: heart, middle, core, Syn. ศูนย์กลาง, แกนกลาง, แก่น, จุดศูนย์กลาง, Example: ห้างสรรพสินค้าใหญ่ที่อยู่ในใจกลางของเมืองกำลังลดราคากางเกงยีนส์ครั้งใหญ่
ใจกล้า[V] be brave, See also: dare, be bold, be courageous, be fearless, be plucky, Syn. กล้าหาญ, องอาจ, กล้า, Ant. ใจเสาะ, Example: หล่อนใจกล้ามากที่เข้าไปหาสามีตามลำพังถึงในคุก, Thai definition: ไม่หวาดกลัว, ไม่ขลาดกลัว
ใจกล้า[ADJ] fearless, See also: bold, brave, daring, plucky, courageous, valiant, Syn. กล้าหาญ, องอาจ, กล้า, Ant. ใจเสาะ, Example: เธอเป็นสาวใจกล้าคนแรกที่ได้เปิดเผยความจริงแก่สายตาประชาชน
ใจความ[N] essence, See also: matter, meaning, content, substance, pith, Syn. ประเด็นหลัก, หลักสำคัญ, สาระสำคัญ, Example: บทความของเขามีใจความเป็นเชิงวิงวอนให้ข้าราชการมีความซื่อสัตย์สุจริต, Thai definition: ส่วนสำคัญของเรื่อง
ใจง่าย[ADJ] credulous, See also: gullible, easily influenced, unstable, Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: ใครๆ ก็บอกว่าเธอเป็นหญิงใจง่าย, Thai definition: ถูกหลอกง่าย
ใจง่าย[V] be credulous, See also: be unstable, be gullible, be easily influenced, Syn. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย, Ant. ใจแข็ง, Example: เธอใจง่ายกับผู้ชายทุกคน, Thai definition: ถูกหลอกง่าย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจน. สิ่งที่ทำหน้าที่รู้ รู้สึก นึก และคิด เช่น ใจก็คิดว่าอย่างนั้น, หัวใจ เช่น ใจเต้น, ลมหายใจ เช่น กลั้นใจ อึดใจ หายใจ, ความรู้สึกนึกคิด เช่น ใจคด ใจซื่อ
ใจจุดสำคัญของบางสิ่งบางอย่าง เช่น ใจมือ, บริเวณที่ถือว่าเป็นจุดสำคัญของสถานที่ เช่น ใจบ้านใจเมือง.
ใจกลางน. ศูนย์กลาง.
ใจกว้างว. มีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่.
ใจขาดว. จนสุดความสามารถ เช่น สู้ใจขาด.
ใจขุ่นว. มีใจไม่ผ่องใส.
ใจความน. ส่วนสำคัญของเรื่อง, ตรงข้ามกับ พลความ.
ใจคอน. จิตใจ, อัธยาศัย, อารมณ์, บางทีใช้ในทางร้ายก็มี เช่น ใจคอจะทิ้งบ้านทิ้งช่องไปได้หรือ.
ใจง่ายว. เชื่อง่าย, ยินยอมง่าย.
ใจจดใจจ่อว. มุ่งอยู่, เป็นห่วงอยู่.
ใจจืดว. ไม่มีแก่ใจเอื้อเฟื้อใคร.
ใจชื้นว. รู้สึกเบาใจ, มีหวังขึ้น, ไม่เดือดร้อน.
ใจดำว. เห็นแก่ตัว, ไม่เอื้อเฟื้อใคร, ขาดกรุณา.
ใจดำน. ความในใจ เช่น พูดถูกใจดำ แทงใจดำ
ใจดำจุดดำที่อยู่กลางเป้า.
ใจดีว. มีใจเมตตากรุณา, ไม่โกรธง่าย
ใจดีคุมใจไว้ให้มั่น เช่น ใจดีสู้เสือ.
ใจต่ำว. มีใจใฝ่ในทางเสีย.
ใจถึงว. กล้าทำ, กล้าพูด.
ใจทมิฬว. มีใจดุร้าย, มีใจร้ายกาจ, บางทีก็ใช้คู่กับคำ หินชาติ เป็น ใจทมิฬหินชาติ.
ใจน้อยว. โกรธง่าย.
ใจนักเลงน. มีใจกล้าสู้
ใจนักเลงมีใจกว้างขวางกล้าได้กล้าเสีย.
ใจบานว. ดีใจ, ปลื้มใจ.
ใจบาป, ใจบาปหยาบช้าว. มีใจฝักใฝ่ในทางชั่วร้าย.
ใจบุญว. มีใจฝักใฝ่ในการบุญ.
ใจปลาซิวว. มีใจไม่อดทน.
ใจป้ำว. กล้าได้กล้าเสีย.
ใจฝ่อว. ตกใจ.
ใจพระว. มีใจบุญ, มีใจเมตตา.
ใจมาว. มีหวังขึ้น เช่น ใจมาเป็นกอง ใจมาเป็นกระบุง.
ใจมารว. มีใจดุร้าย, มีใจอำมหิต, บางทีก็ใช้คู่กับ ใจยักษ์ เป็น ใจยักษ์ใจมาร.
ใจมือน. มาตราตวงตามวิธีประเพณีของไทยโบราณ ๑๕๐ เมล็ดข้าว = ๑ ใจมือ ๔ ใจมือ = ๑ กำมือ และ ๘ กำมือ = ๑ จังออน
ใจมือกลางฝ่ามือ.
ใจยักษ์ว. มีใจดุร้าย, มีใจอำมหิต, บางทีก็ใช้คู่กับ ใจมาร เป็น ใจยักษ์ใจมาร.
ใจร้อนว. มีใจไม่หนักแน่น ฉุนเฉียวง่าย
ใจร้อนมีใจรีบร้อนอยากจะให้เสร็จเร็ว ๆ.
ใจร้ายว. ดุร้าย, ไม่ปรานี.
ใจลอยว. เผลอสติ, เคลิบเคลิ้ม.
ใจสูงว. มีใจที่อบรมมาดี, มีใจใฝ่ในทางดี.
ใจหนักแน่นว. มีใจอดทน, ไม่เชื่อง่าย.
ใจหายว. อาการที่ตกใจเสียวใจขึ้นทันที, ใช้ประกอบท้ายคำอื่นมีความหมายว่า มาก เช่น ดีใจหาย แพงใจหาย.
ใจหายใจคว่ำว. ใจไม่อยู่กับเนื้อกับตัว.
ใจหินว. มีใจโหดเหี้ยม, มีใจที่แข็งมากไม่ยอมโอนอ่อน, เช่น โจรใจหิน.
ใจอ่อนว. ยอมง่าย, สงสารง่าย.
ใจเฉื่อยว. มีอารมณ์เฉื่อยชา, ไม่กระตือรือร้น.
ใจเด็ดว. มีนํ้าใจเด็ดเดี่ยว.
ใจเดียวว. ไม่หลายใจ, มีความรักและซื่อตรงในบุคคลเดียวหรือสิ่งเดียวไม่เปลี่ยนแปลง.
ใจเดียวกันว. มีความรู้สึกนึกคิดตรงกัน.
ใจเติบว. มีใจกว้างขวางเกินสมควร

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coreใจกลาง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
kernel; nucleusใจกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
nucleus; kernelใจกลาง [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
urban nucleusใจกลางเมือง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
urban nucleusใจกลางเมือง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
open mindใจกว้าง [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Centroid of Solid Waste Generation ใจกลางแหล่งผลิตขยะ
ใจกลางของพื้นที่ซึ่งรวบรวมขยะจากชุมชน ใจกลางนี้อาจจะกำหนด จากสภาพภูมิประเทศหรือจากความหนาแน่นของประชากร หรืออุตสาหกรรม [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Come here!ใจเย็น The Mist (2007)
Easy.ใจเย็น The Damage a Man Can Do (2008)
Just calm down.ใจเย็นไว้ Ua Hala (2012)
Patience, love.ใจเย็น ที่รัก There Might be Blood (2008)
You need to calm down.ใจเย็นไว้ก่อนครับท่าน Dead Space: Downfall (2008)
Anybody in their right mind would have ratted me out.ใจจริงของคนอื่นๆอยากไล่ฉันไป Birthmarks (2008)
- Relax. We got it.ใจเย็น.เราจะจัดการมัน Birthmarks (2008)
Calm down. Stewart.ใจเย็น สจ๊วต The Itch (2008)
Calm down.ใจเย็น The Itch (2008)
(nurse) Just calm down.ใจเย็นๆ Emancipation (2008)
sensei.ใจเย็นครับ อาจารย์ Akai ito (2008)
At ease be, my friends, within range we are not.ใจเย็นสหาย เรายังไม่อยู่ในระยะยิง Ambush (2008)
Patience. We're trying to boost the power. Hang on.ใจเย็นๆ เรากำลังพยายามเพิ่มกำลัง รอหน่อย Rising Malevolence (2008)
Relax.ใจเย็น Rookies (2008)
Come on, Trunks! Read their Ki!ใจเย็นๆสิ ทรังค์! Dragon Ball: Hey! Son Goku and Friends Return!! (2008)
Patience, the both of you.ใจเย็น เจ้าทั้งคู่ Lair of Grievous (2008)
Patience.ใจเย็น Lair of Grievous (2008)
Easy, pete. that's our mother you're talking about.ใจเย็นพีท นั่นมันแม่เรานะ ที่เอ็งกำลังพูดถึงอยู่ Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
My heart was suffocating...ใจฉันมันอึดอัด... Beethoven Virus (2008)
My heart was suffocating.ใจฉันมันอึกอัด. Beethoven Virus (2008)
My heart...ใจฉัน... Beethoven Virus (2008)
Calm down.ใจเย็นๆ Heartbreak Library (2008)
Relax.ใจเย็นนะ Babylon A.D. (2008)
Relax, boys. I can vouch for Dr. Jones.ใจเย็นๆ ฉันสามารถรับประกันให้ดอกเตอร์โจนส์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Take it easy. What was your relationship to Oxley?ใจเย็นน่า แล้วนายเป็นอะไรกับออกซ์เลย์ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Thanks.ใจมาก .. Bolt (2008)
- Calm down, cat. You're with me. - That's the problem.ใจเย็น เจ้าแมว นายอยู่กับฉันนะ อย่าลืมสิ \ นั่นละปัญหา.. Bolt (2008)
Take it easy now, buddy.ใจเย็นนะเว้ย เพื่อน Vantage Point (2008)
Calm down. Are you armed?ใจเย็นก่อน.นายพกอาวุธหรือเปล่า? Vantage Point (2008)
Calm down, please.ใจเย็นๆน่า Passengers (2008)
It takes a big man, to kill a woman..ใจกล้ามากนะ ที่ฆ่าผู้หญิงเนี่ย Death Race (2008)
Relax. Calm down.ใจเย็น อยู่นิ่ง ๆ The Lazarus Project (2008)
Take it easy, Ben. Take it easy.ใจเย็นก่อน เบ็น ใจเย็นก่อน The Lazarus Project (2008)
Hey, chill, we still have two days to fuck up the wedding.ใจเย็น เรายังมีเวลาอีก 2 วันที่พังงานแต่ง Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- Thank you. - Megan called.ใจจ้ะ Shutter (2008)
- Thank you.ใจ Shutter (2008)
I know I wasn't supposed to be back there, okay?ใจเย็น ใจเเย็น Jumper (2008)
I'm the man?ใจปล้ำเหรอ Wanted (2008)
Just relax.ใจเย็นๆ Wanted (2008)
Show no mercy!ใจดำ! The Chronicles of Narnia: Prince Caspian (2008)
Calm down.ใจเย็นๆ Breaking and Entering (2008)
Toshi.ใจเย็น ผม โทชิ The Ramen Girl (2008)
-Just calm down.ใจเย็นๆ 24: Redemption (2008)
Down, boy. Easy with the enthusiasm.ใจเย็นหนุ่มน้อย มองโลกในแง่ดีเข้าไว้ Marley & Me (2008)
Easy, easy;ใจเย็น ใจเย็น Changeling (2008)
calm yourself, calm yourself and just listen to me;ใจเย็นๆ ครับคุณนาย แล้วฟังผมให้ดี Changeling (2008)
ORDERLY:ใจเย็นๆ! Changeling (2008)
- Sit down. Now as much as I'd really like you to teach him a valuable lesson...ใจจริงฉันก็อยากให้นายสั่งสอนเขาให้สำนึกนะ The Mummy: Tomb of the Dragon Emperor (2008)
Look, cool man. Just don't...ใจเย็นน่าเพื่อน อย่า... The Forbidden Kingdom (2008)
Calm down, Lupo. - Hey, chill man, come on. Put the gun down.ใจเย็นลูโป้ เฮ้ ใจเย็นน่า เก็บปืนก่อนดีกว่าเพื่อน The Forbidden Kingdom (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใจ[n.] (jai) EN: heart ; mind ; spirit ; disposition ; intention   FR: coeur [m] ; esprit [m]
ใจ[n.] (jai) FR: coeur [m] ; centre [m] ; milieu [m]
ใจ อึ๊งภากรณ์ [n. prop.] (Jai Eungphakøn) EN: Giles Ji Ungpakorn   FR: Giles Ji Ungpakorn ; Giles Ungpakorn
ใจกล้า[adj.] (jaiklā) EN: fearless ; bold ; brave ; daring ; plucky ; courageous ; valiant ; adventuresome   
ใจกลาง[n.] (jaiklāng) EN: center ; heart ; middle ; core   FR: centre [m] ; milieu [m] ; coeur [m] ; sein [m] (litt.)
ใจกลางย่านธุรกิจ[n. exp.] (jaiklāng yān thurakit) EN: commercial district   
ใจกว้าง[adj.] (jaikwāng) EN: generous ; broad-minded ; liberal ; magnanimous ; open-minded ; receptive ; forgiving ; high-minded ; charitable ; benevolent ; large-minded   FR: généreux ; magnanime ; tolérant ; à l'esprit ouvert ; large d'esprit
ใจคอ[n.] (jaikhø) EN: mind ; heart ; disposition   FR: caractère [m] ; tempérament [m] ; esprit [m]
ใจง่าย[v.] (jai-ngāi) EN: be credulous ; be unstable ; be gullible ; be easily influenced   
ใจง่าย[adj.] (jai-ngāi) EN: of easy vertue   FR: volage ; de petite vertu (f.) ; qui a un coeur d'artichaut ; qui a un coeur volage
ใจจริง[n.] (jaijing ) EN: frankness ; true feeling ; sincerity ; truthfulness   FR: franchise [f] ; sincérité [f]
ใจจริง[adv.] (jaijing ) EN: really ; sincerily ; truly   FR: franchement ; sincérement ; vraiment ; réellement
ใจจืด[adj.] (jaijeūt) EN: indifferent ; callous ; unfeeling ; unsympathetic ; heartless ; unkind ; harsh ; inconsiderate ; insensate ; inconsiderate ; unmoved   FR: indifférent ; insensible ; insignifiant ; irresponsable ; insensé
ใจดำ[n.] (jaidam) EN: bull' s eye   
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: black-hearted ; cruel ; wicked ; merciless ; unsympathetic ; pitilessmean ; unkind ; heartless   FR: méchant ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre ; insensible ; cruel ; diabolique ; impitoyable ; sans pitié
ใจดำ[adj.] (jaidam) EN: selfish ; mean   FR: égoïste ; mesquin
ใจดี[adj.] (jaidī) EN: kind ; nice ; good-hearted ; generous ; benevolent ; kindhearted = kind-hearted ; good-natured ; benign   FR: bon ; gentil ; charitable ; généreux ; aimable ; doux ; qui a du coeur ; au coeur généreux ; brave ; amène ; affable ; plaisant
ใจน้อย[adj.] (jainøi) EN: touchy ; sensitive ; easily offended ; peevish   FR: susceptible ; ombrageux ; chatouilleux (fig.) ; irritable
ใจบุญ[X] (jaibun) EN: kind-hearted ; generous ; kind ; charitable ; benevolent ; bountiful ; benign ; pious   FR: vertueux ; charitable ; pieux ; bon ; généreux ; bienveillant
ใจร้อน[adj.] (jairøn) EN: being hot tempered ; hot heart ; impulsive ; impatient ; hasty ; impetuous ; hotheaded   FR: impulsif ; excité ; fougueux ; impétueux ; impatient ; qui a le sang chaud
ใจรัก[v.] (jairak) EN: like ; love ; be extremely fond of something ; love ; be bent on ; be engrossed in ; be wrapped up in   FR: être fou amoureux ; adorer
ใจร้าย[adj.] (jairāi) EN: evil-minded ; cruel ; wicked ; merciless ; pitiless ; vicious ; heartless ; unkind ; mean   FR: mauvais ; méchant
ใจร้ายจัง[xp] (jairāi jang) EN: you are wicked ! ; how could you !   
ใจลอย[adj.] (jailøi) EN: absent-minded   FR: distrait ; absent ; rêveur
ใจหวิว[v.] (jaiwiū) EN: feel dizzy ; be giddy ; be nervous ; get alarmed ; throb with terror ; skip a beat   FR: avoir la tête qui tourne ; être pris de vertige
ใจหาย[v.] (jaihāi) EN: be stunned with fear   
ใจหาย[adj.] (jaihāi) EN: sad ; distressed   
ใจอ่อน[adj.] (jai-øn) EN: meek ; soft-hearted ; submissive ; weak ; sensitive ; yielding ; weak-willed   FR: sensible ; au coeur tendre ; doux
ใจเฉื่อย[n.] (jaicheūay) FR: amorphe ; apathique
ใจเด้น[X] (jai dēn) EN: excited with delight   FR: être tout excité
ใจเดียว[v.] (jaidīo) EN: be faithful ; be constant in love ; be single-minded   FR: être fidèle en amour
ใจเดียว[adj.] (jaidīo) EN: single-hearted   FR: fidèle en amour
ใจเย็น[adj.] (jaiyen) EN: calm ; cool ; cool-headed ; patient ; unemotional ; composed ; unruffled ; mentally calm ; even-tempered ; steady   FR: calme ; placide ; paisible ; serein ; imperturbable ; flegmatique ; patient
ใจเย็น ฯ[v. exp.] (jai yen-yen) EN: calm down ; be calm ; have a cool heart ; take it easy ; don't get excited   FR: garder son calme ; rester calme ; ne pas s'énerver
ใจเย็น ฯ[xp] (jai yen-yen) EN: take it easy ! ; keep cool   FR: du calme !
ใจเย็น ฯ เพื่อน[xp] (jai yen-yen pheūoen) FR: du calme, l'ami !
ใจเย็นลง[v. exp.] (jai yen long) EN: chill out   FR: se relaxer ; décompresser
ใจเร็ว[v.] (jaireo) EN: be quick-tempered   FR: être irascible ; être impétueux ; avoir le sang chaud
ใจเร็ว[adj.] (jaireo) EN: impetuous   
ใจเสีย[v.] (jaisīa) EN: be frightened   
ใจเสีย[adj.] (jaisīa) EN: discouraged   
ใจเหี้ยม[v. exp.] (jai hīem) FR: avoir un coeur de pierre
ใจแข็ง[adj.] (jaikhaeng) EN: hard-hearted ; stouthearted ; pitiless ; unyielding ; heartless ; merciless ; callous ; adamant ; firm ; unbendable   FR: insensible ; dur ; qui est sans coeur ; qui a un coeur de pierre
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: narrow-minded ; small-minded   FR: mesquin ; étroit d'esprit
ใจแคบ [adj.] (jaikhaēp) EN: selfish ; ungenerous   FR: égoïste

English-Thai: Longdo Dictionary
SARS(n) โรคทางเดินหายใจเฉียบพลันรุนแรง หรือ ซาร์ส มาจากภาษาอังกฤษ เต็มๆ คือ Severe Acute Respiratory Syndrome เริ่มระบาดในช่วงต้นปี 2546 ในหลายประเทศ
asphyxiate(vi) หายใจไม่ออก, S. suffocate
Give me your five!เป็นสำนวน แปลว่า มาแปะมือกัน (โดยใช้ฝ่ามือ ใช้ในโอกาสที่ถูกใจหรือบางสิ่งประสบผลสำเร็จ)
keep one's fingers crossed(phrase) เป็นสำนวน แปลว่า ให้กำลังใจ เช่น He will take the final examination tomorrow. I will keep my fingers crossed for him. พรุ่งนี้เขามีสอบวิชาสุดท้าย ฉันจะเป็นกำลังใจให้เขาค่ะ
grok(vt jargon) ดื่มด่ำ, เข้าใจอย่างทะลุปรุโปร่ง [เริ่มใช้โดย Robert A. Heinlein ในนิยายเรื่อง Stranger in a Strange Land.]
at a drop of a hat|Idiom Amer.| ทันทีทันใด, อย่างรวดเร็ว, ในพริบตาเดียว (ถ้าเกี่ยวข้องกับความช่วยเหลือ แปลได้ว่า ด้วยความเต็มใจ) เช่น I am wondering who can fix my computer? - Call Bill. He will come at a drop of a hat.
FUD(abbrev) ย่อมาจากสามคำ คือ Fear, Uncertainty, Doubt หมายถึง การที่ผู้ผลิตให้ข้อมูลข่าวสารที่ทำให้ลูกค้าเกิดความกลัว ความไม่แน่ใจ และความสับสน ในสินค้าของคู่แข่ง เช่น Microsoft มักออกข่าวหรือให้ข้อมูลทำนองนี้เกี่ยวกับ Linux
unsure(adj) ไม่แน่ใจ
proud to present(phrase) ภูมิใจเสนอ
gisting(n) การสรุปใจความสำคัญ, Related: abstracting, summarizing
reassure(vt) ปลอบใจทำให้สงบลง, ทำให้รู้สึกดีขึ้น เช่น After she had failed an examination in maths, her mother tried to reassure her.
à la carte(n adj adv) |มีที่มาจากภาษาฝรั่งเศส| การสั่งอาหารที่มีอยู่ในเมนูได้ตามใจชอบ โดยไม่ต้องสั่งเป็นชุดตามที่ร้านอาหารจัดไว้ (ทางประเทศแถบตะวันตก มักมีรายการอาหารเป็นชุดจัดไว้ให้), เมนูหรือรายการอาหารที่มีราคาแยกเฉพาะสำหรับอาหารแต่ละจาน
Keep your shirt on!ใจเย็นๆ, สงบสติอารมณ์ซะนะ, S. Calm down!,
popular(adj) เป็นที่นิยม, ได้รับความสนใจ
heart(n) หัวใจ
get(vt) เข้าใจ เช่น Do you get it? คุณเข้าใจ (เรื่องนี้) หรือเปล่า, Oh, I got it now. อ้า ตอนนี้ฉันเข้าใจแล้ว
innovative(adj) เกี่ยวกับการปรับปรุงใหม่,ที่เต็มไปด้วยจิตใจปฏิรูปใหม่
RSS(abbrev) ย่อมาจาก Really Simple Syndication หรือ Rich Site Summary หรือ RDF Site Summary เป็นรูปแบบในการสรุปย่อ รายละเอียดหรือหัวข้อที่น่าสนใจ บางส่วนหรือทั้งหมด ของเว็บไซต์หรือส่วนของเว็บไซต์ เพื่อให้ผู้ที่เยี่ยมชมเว็บไซต์สามารถทราบเนื้อหาที่น่าสนใจโดยไม่จำเป็นต้องเข้ามาในเว็บไซต์
laid-back(adj) สบายๆ, รู้สึกสบายผ่อนคลาย เช่น I can't be laid-back. I can't be cool. ฉันไม่สามารถรู้สึกสบายปลอดโปร่งได้ ฉันไม่สามารถใจเย็นไว้ได้
non-confidence motion(n) ญัตติไม่ไว้วางใจ
overzealous(adj) กระตือรือร้นมากเกินไป, แสดงความสนใจจนออกนอกหน้า, S. too zealous
two-timer(n) 1. คนที่นอกใจแฟนแอบไปมีความสัมพันธ์กับคนอื่น, 2. คนที่พูดอย่างทำอย่าง, S. betrayer
impregnability(n) ความสามารถที่จะไม่ถูกตีให้แตกได้, ความเข้มแข็งต่อการถูกกระทบหรือทำร้ายได้ทั้งทางจิตใจและร่างกาย
nerd(n jargon) nerd เป็นคำเรียกบุคคลที่มีระดับสติปัญญาสูงซึ่งมีความสนใจในการเรียนหรือ การศึกษาเรื่องบางเรื่องที่เขาสนใจ คนภายนอกจะมองว่าพวกนี้เป็นพวกที่ไม่เข้าสังคม แต่จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าพวกนี้ไม่สนใจและไม่เห็นความจำเป็นที่จะต้องเข้าต่างหาก (ความหมายโดยชาว Nerd)
chin up(idiom) สู้เขา! เชิดหน้าเข้าไว้! (เป็นคำที่ใช้เวลาให้กำลังใจผู้อื่น), S. Keep your chin up.
even-tempered(adj) ใจเย็น, มีขันติ, S. patient, stable
coronary artery disease(n phrase) โรคหลอดเลือดแดงเลี้ยงหัวใจอุดตัน, โรคหลอดเลือดหัวใจตีบ ย่อด้วย CAD, S. Coronary heart disease (CHD)
inspiring(adj) ที่สร้างแรงบันดาลใจ
yoga(n) การฝึกบริหารร่างกายและควบคุมจิตใจในเวลาเดียวกัน เช่น She credits yoga with helping her maintain a serene outlook.
frame of mind(n) อารมณ์, สภาพของจิตใจขณะนั้น
geez(colloq) |AE| โอ พระเจ้า (ใช้แสดงความประหลาดใจเล็กน้อย ความพอใจ ความไม่พึงพอใจเล็กน้อย เป็นคำย่อของ Jesus) เช่น Geez, that's cute - the output of a true intellectual. You are so smart.
asphyxiation(n) อาการขาดอากาศหายใจ, R. asphyxiate
empathize(vt) |with so.| เห็นอกเห็นใจ, เข้าใจ, R. empathy
joy(n) ความปีติยินดี, สิ่งที่ทำให้ดีอกดีใจ, ความสุขสบายใจ, ความดีใจ, ความเบิกบานใจ , ecstasy
thin-skinned(adj) ขี้ใจน้อย, (อารมณ์)ที่อ่อนไหวง่าย, ฉุนง่าย เช่น I am quite stunned at what I think is a super thin-skinned response. , S. touchy, huffy
willful(adj) มุ่งมั่น, อย่างตั้งใจ เช่น For example, if your neighbor builds an ugly new fence and you intentionally run it down with your truck, that's a willful tort., I want you to understand that what I hate is willful ignorance.
proactively(adv) อย่างมั่นใจ เช่น California law continues to refine its requirements for employers to proactively address sexual harassment.
stonefly(n name) สโตนฟลาย เป็นแมลงใน อันดับ พลีคอปเทอร่า (Order Plecoptera: Class Insecta) ลักษณะตัวเต็มวัย (adult) แบ่งออกเป็น ส่วนหัว ส่วนอก และส่วนท้อง ชัดเจน; ส่วนหัว (head) มีหนวด (antennae) ยาว 1 คู่ มีตารวม (compound eyes) 1 คู่ มีตาเดี่ยว (ocelli) 0-3 ตา มีปากแบบกัดกิน (Chewing mouthpart), ส่วนอก (thorax) มีขา 3 คู่ มีปีก 2 คู่เป็นแผ่นบางใส (membranous wings) ปีกคู่หลัง (hind wings) จะซ้อนพับอยู่ใต้ปีกคู่หน้า (fore wings), ส่วนท้อง (abdomen) ยาวแบ่งเป็นปล้อง; มีการเจริญเติบโตแบบไม่สมบูรณ์ (Incomplete metamorphosis) คือเจริญเติบโตจากไข่ ฟักออกมาเป็นตัวอ่อน ลอกคราบหลายครั้งจนเป็นตัวเต็มวัย โดยไม่มีระยะดักแด้; ในระยะตัวอ่อน (nymph) มีลักษณะคล้ายตัวเต็มวัยแต่ไม่มีปีก อาจพบเหงือก (gills) รูปร่างต่าง ๆ ตามลำตัวเป็นอวัยวะช่วยในการหายใจ อาศัยอยู่ในแหล่งน้ำไหล (Lotic habitat, running water) บางชนิดมีนิสัยการกินแบบผู้ล่า (predator) กินสัตว์อื่นที่มีขนาดเล็กกว่าเป็นอาหาร แต่บางชนิดกินเศษซากตะกอนในแหล่งน้ำเป็นอาหาร (detritivore) และเมื่อลอกคราบครั้งสุดท้ายเป็นตัวเต็มวัยจะอาศัยอยู่บนบกใกล้แหล่งน้ำ สโตนฟลายบางชนิดที่มีวงจรชีวิตระยะตัวอ่อนเป็นเวลายาวนาน เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะจับคู่ผสมพันธุ์ทันทีโดยไม่กินอาหาร แต่ในบางชนิดที่มีวงจรชีวิตใช้เวลาในระยะตัวอ่อนน้อย เมื่อลอกคราบเป็นตัวเต็มวัยแล้วจะกินน้ำหรือเศษซากพืชหรือซากตะกอนเพียงเล็กน้อย เพื่อพัฒนาระบบสืบพันธุ์ให้เจริญเต็มที่ ก่อนจับคู่ผสมพันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วตัวเต็มวัยเพศเมียจะวางไข่ลงในแหล่งน้ำไหลเพื่อให้ไข่ฟักออกมาเป็นตัวอ่อนอาศัยเจริญเติบโตในแหล่งน้ำไหลนั้นต่อไป; จากลักษณะการดำรงชีวิตโดยอาศัยพึ่งพาแหล่งน้ำอยู่เกือบตลอดทั้งวงจรของชีวิต แมลงชนิดนี้จึงจัดอยู่ในกลุ่มของแมลงน้ำ (Aquatic insect) , R. plecoptera
get a grip(vi) ใจเย็นๆ, ตั้งสติ, มีสติ เช่น Get a grip on stress and time management.
go for the jugular(phrase) กะจะเอาให้ถึงตาย สู้ยิบตา, วิจารณ์หรือพูดจาทิ่มแทงใจ เช่น Hannity did not go for the jugular with this opening, but rather he explained the issue fairly objectively and pressed for an opinion.
enlarged heart(n) อาการหัวใจโต เช่น An enlarged heart isn'ta condition in itself, but a symptom of an underlying disorder that is causing the heart to work harder than normal., R. cardiomegaly
placebo(n) ยาที่บังเกิดผลทางจิตใจแต่ไม่มีฤทธิ์รักษาโรค
fitting box(n) ห้องหรือตู้ในร้านขายเสื้อผ้า สำหรับให้ผู้ซื้อเสื้อผ้าเปลี่ยนจากเสื้อผ้าที่ตนสวมใส่ มาลองสวมใส่เสื้อผ้าที่จะซื้อเพื่อการตัดสินใจว่าพอเหมาะหรือเป็นไปตามที่ตนต้องการหรือไม่, S. changing room, locker room (American),
vital signs(n) สัญญาณชีพ หมายถึง อุณหภูมิ ชีพจร การหายใจ และความดันโลหิต, S. V/S,
sportmanship(n) น้ำใจนักกีฬา เช่น If your team won a Sportmanship award, and were not there to receive it, they will be mailed to you from the State Office.
disorientated(adj) สับสนและไม่เข้าใจว่าอะไรเกิดขึ้นรอบตัวเอง
homoeopathy(n) การบำบัดแบบโฮมีโอพาธีมีแนวคิดหรือปรัชญาพื้นฐานในการทำความเข้าใจร่างกายมนุษย์ที่แตกต่างจากระบบการแพทย์แผนปัจจุบันโดยสิ้นเชิง การมองร่างกายและจิตใจของ ผู้ป่วยจะไม่ได้มองเป็นอวัยวะที่แยกส่วนออกจากกัน แต่จะมองร่างกายและจิตใจของผู้ป่วยเป็นภาพรวมเดียวกัน ดังนั้นก่อนที่จะบำบัดผู้ป่วยจะต้องมีการสัมภาษณ์และคุยกับผู้ป่วยในเรื่องของลักษณะทั่วไป บุคลิกภาพ ประวัติทางการแพทย์ของครอบครัว อารมณ์ ความรู้สึกส่วนบุคคลต่อสิ่งแวดล้อม อาหาร อากาศ ฯลฯ รวมทั้งอาการของโรคด้วย นักบำบัด (practitioner) จะต้องนำคำตอบทั้งหมดมาประมวลและสรุปเป็นภาพรวมโดยเรียกว่า “ภาพของอาการ” (symtom picture)ดังนั้นการประเมินประสิทธิภาพของการบำบัดจึงไม่ควรใช้กรอบและแนวคิดของระบบการแพทย์แผนปัจจุบันประเมินแต่เพียงอย่างเดียว ควรมีการศึกษาและทำความเข้าใจแนวคิดพื้นฐานของการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีด้วย โดยสรุปแล้วการบำบัดแบบโฮมีโอพาธีจัดเป็นศาสตร์การรักษาสุขภาพแบบองค์รวมที่เน้นเรื่องการปรับสมดุลสารชีวเคมีและพลังไหลเวียนภายในร่างกาย การให้ยาเป็นไปเพียงเพื่อกระตุ้นให้ร่างกายเกิดการปรับสมดุลด้วยกลไกตามธรรมชาติของร่างกายเอง ไม่ได้มุ่งหมายให้ยาไปขจัดหรือทำลายกลไกของร่างกายหรือสารที่ก่อให้เกิดอาการป่วย รวมทั้งไม่ได้มุ่งหมายที่จะขจัดสิ่งมีชีวิตใด ๆ ออกจากร่างกายด้วย
larger than life(adj) น่าประทับใจมาก เช่น He was a larger than life man, not just an intellectual. , S. very impressive, imposed,
make up one's mind(vt ) ตัดสินใจ เช่น Make up your mind before it's too late. คุณรีบตัดสินเสียก่อนที่มันจะสายเกินไป.
dodgy(adj ) ไม่น่าเชื่อถือ, ที่น่าสงสัย, วางใจไม่ได้ เช่น If anyone is interested I've just written an article on foreign investment and dodgy dealings in British soccer. , S. questionable, suspicious,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
absent-minded[ADJ] ใจลอย, See also: ตกอยู่ในภวังค์, เคลิ้ม, เหม่อลอย, Syn. inattentive, absent, unmindful, Ant. attentive, observant
abstracted[ADJ] ใจลอย, Syn. absent-minded
adamant[ADJ] แน่วแน่, See also: ใจแข็ง, ยืนกราน, Syn. inflexible
ballsy[ADJ] ใจกล้า (คำสแลง), See also: ก้าวร้าว
beat[N] ใจเต้น, See also: หอบ, ใจสั่น, Syn. palpitation
bend[VT] มีสมาธิต่องานที่ทำ, See also: ใจจดใจจ่อ, Syn. concentrate
big[ADJ] ใจกว้าง, See also: ใจดี, Syn. generous
big-hearted[ADJ] ใจดีมาก
bloody-minded[ADJ] ใจดำ
body[N] ใจความสำคัญของงานเขียน, See also: เนื้อเรื่อง
bounteous[ADJ] ใจดี, Syn. generous
broad-minded[ADJ] ใจกว้าง
bull's-eye[N] ใจกลางเป้า
callous[ADJ] ใจดำ, Syn. hardhearted
caseharden[VT] ใจแข็ง, See also: ไม่รู้สึกรู้สา
catholic[ADJ] ใจกว้าง, Syn. broad-minded, receptive, liberal, Ant. narrow-minded
center[N] ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. centre, heart, middle
centre[N] ศูนย์กลาง, See also: ใจกลาง, แกนกลาง, Syn. center, heart, middle
charitable[ADJ] ใจบุญ, See also: ที่เมตตากรุณา, Syn. benevolent, bountiful
cool[ADJ] ใจเย็น, Syn. calm, composed, coolheaded
coolheaded[ADJ] ใจเย็น, Syn. cool
core[N] ใจความสำคัญ, Syn. essential, gist
Cool it![IDM] ใจเย็นๆ
downtown[ADV] ตัวเมือง, See also: ใจกลางเมือง, ในเมือง, Syn. uptown
downtown[N] ตัวเมือง, See also: ใจกลางเมือง, ย่านดาวน์ทาวน์, Syn. uptown
downtown[ADJ] ตัวเมือง, See also: ใจกลางเมือง, ในเมือง
drift[N] ความหมาย, See also: ใจความ, Syn. meaning, message
evil-minded[ADJ] ซึ่งมีจิตใจชั่วร้าย, See also: ใจทมิฬ, ใจร้าย, Syn. bad-hearted, malevolent, wicked
flavour[N] ใจความ, See also: แก่นสาร, จุดสำคัญ, Syn. essence, character, feel
flinty[ADJ] แข็งกระด้าง, See also: ใจแข็งเหมือนหิน, Syn. stony, hard, Ant. gentle, kind
go easy[IDM] ใจเย็น (คำไม่เป็นทางการ), See also: ไม่ต้องกังวล, Syn. go slow, slow down, take easy
generous[ADJ] ใจกว้าง, See also: ใจนักเลง, ใจดีมีเมตตา, เอื้อเฟื้อ, Syn. charitable, benevolent, good, Ant. uncharitable
genial[ADJ] ใจดี, See also: อ่อนโยน, น่าอบอุ่น, Syn. cordial, good-natured
gentle[ADJ] อ่อนโยน, See also: ใจดี, มีเมตตา, อ่อนน้อม, นุ่มนวล, สุภาพ, เป็นผู้ดี, Syn. diplomatic, polite, Ant. untactful, blunt
gist[N] ใจความสำคัญ, See also: ส่วนสำคัญ, แก่น, Syn. essence, significance
good[ADJ] มีน้ำใจ, See also: ใจดี, Syn. considerate, generous
good-natured[ADJ] ซึ่งมีใจเมตตา, See also: ใจดี, Syn. charitable, generous, kind-hearted
great-hearted[ADJ] ใจกว้าง, See also: เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่, Syn. generous, unselfish
hardy[ADJ] ใจกล้า, See also: เด็ดเดี่ยว
heart[N] ส่วนสำคัญ, See also: ใจกลาง, แก่น, Syn. center, core, kernel
hidebound[ADJ] ใจแคบ, See also: หัวโบราณ, Syn. narrow-minded
hotheaded[ADJ] โมโหง่าย, See also: ใจร้อน
generous to a fault[IDM] ใจกว้างเกินไป
hang loose[IDM] ใจเย็นๆ, See also: สงบใจเอาไว้
One's heart is in one's mouth[IDM] รู้สึกกลัว, See also: ใจตุ๊มๆ ต้อมๆ, ตกใจ
one's heart misses a beat[IDM] ใจเต้นตึกตัก, See also: ใจเต้นระส่ำ, Syn. one's heart skips a beat, Ant. one's heart skips a beat
one's heart skips a beat[IDM] ใจเต้นตึกตัก, See also: ใจเต้นระส่ำ, Syn. one's heart misses a beat, Ant. one's heart misses a beat
illiberal[ADJ] ใจแคบ, Syn. intolerent, narrow-minded, Ant. broad-minded
impatient[ADJ] ใจร้อน, See also: ใจเร็ว, หงุดหงิด, ซึ่งไม่อดทน, Syn. irritable, Ant. patient, tolerant
intolerance[N] การไม่ยอมรับความคิดที่แตกต่างไป, See also: ใจแคบ, Syn. bigotry, narrow-mindedness, Ant. tolerance

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
aback(อะแบค') adj.,adv. ถอยหลัง, งงงวย, ตกตะลึง, แล่นเรือทวนลม. -taken aback ประหลาดใจและยุ่งใจ (-S backward)
abet(อะเบท') vt. ให้กำลังใจ, สนับสนุน -abetment, abettal n.
abject(แอบ' เจคทฺ, แอบเจคทฺ') adj. น่าสังเวชใจ, น่าสงสาร, ต่ำช้า, เลวทราม -Ant. base, mean, contemptible, sordid, ignoble, infamous
absent(adj. แอบ'เซินทฺ vt. แอบเซนทฺ') ไม่อยู่, ขาด, ลาหยุด, ไม่ได้มาร่วมด้วย, ไม่สนใจ, ใจลอย, ขาดแคลน -vt. ทำให้ขาด -absentation, absentness n., Syn. missing ###A. present)
absorb(แอบซอร์บ,-ซอร์บ') vt. ดูด,รับเอา,ซึม,ทำให้หมกมุ่น, ทำให้สนใจ,กลืน,รับภาระ
absorbed(แอบซอร์บดฺ', -ซอร์บดฺ') adj. หมกมุ่น,ตั้งอกตั้งใจ, Syn. deeply engrossed)
abstinence(แอ็บ' สทิเนินซฺ) n. ความพอประมาณ, ความพอเหมาะ, การบังคับใจตัวเอง
abstracted(แอ็บสแทรค' เทด) adj. ใจลอย
abstraction(แอ็บสแทรค' เชิน) n. นามธรรม (รูป, ผล, ปฏิกิริยา, มโนคติ) , การเอาหรือแยกออก, ภาวะใจลอย -abstractionist n.
abstruse(แอ็บสทรูส') adj. ยากที่จะเข้าใจ, เร้นลับ, ซ่อนเร้น -abstrusity, abstruseness n., Syn. obscure, complicated)
acceptable(แอคเซพ' ทะเบิล) adj. ซึ่งยอมรับได้, เห็นด้วย, ถูกใจ, ต้อนรับได้ -acceptability n., Syn. admissible)
acceptancy(แอคเซพ' เทินซี) n. (pl. -cies) การยอมรับ, การเต็มใจรับ, Syn. acceptance)
acceptant(แอคเซพ' เทินทฺ) adj. เต็มใจรับ,ซึ่งยอมรับ, Syn. receptive)
accommodating(อะคอม' โมเดททิง) adj. โอนอ่อนผ่อนตาม, ซึ่งยินดีช่วย, ใจดี, Syn. obliging ###A. uncooperative, selfish)
acentric(อะเซน' ทริค) adj. ไม่อยู่ตรงกลาง, ไร้ศูนย์กลาง, ห่างใจกลาง (not centered)
acleistocardiaภาวะที่ foramen ovale ของหัวใจไม่สามารถปิดได้
aconuresisการปัสสาวะที่ไม่ได้ตั้งใจ
acquiesce(แอค' ควิเอส) vi. ยอมรับในใจ, ยินยอม, นิ่งเฉย. -acquiescence n.,
active windowวินโดว์ที่กำลังใช้งานหมายถึง วินโดว์ที่กำลังใช้อยู่ หรืออาจพูดให้เข้าใจง่าย ๆ ได้ว่า เป็นวินโดว์ที่มีโปรแกรมที่กำลังเปิดใช้อยู่ หรืออยู่หน้าวินโดว์อื่น ๆ วินโดว์นี้ จะเป็นวินโดว์ที่ตอบสนองการสั่งงานทุกอย่าง ถ้าบนจอภาพมีวินโดว์แสดงอยู่มากกว่าหนึ่งวินโดว์ จะมีวินโดว์ใช้งานอยู่เพียงวินโดว์เดียว นอกนั้นเป็นวินโดว์ที่ไม่ได้ใช้งาน (non-active window) โดยปกติแล้ว ถ้าเป็นระบบไมโครซอฟต์ วินโดว์ของพีซี (PC) ผู้ใช้คอมพิวเตอร์จะทราบว่า วินโดว์ ไหนเป็นวินโดว์ใช้งาน โดยดูที่แถบชื่อ (title bar) ถ้าวินโดว์ ใดมีแถบชื่อที่สีต่างกว่าวินโดว์อื่น วินโดว์นั้นจะเป็นวินโดว์ที่ใช้งานอยู่ ถ้าเป็นเครื่องแมคอินทอช วินโดว์ใช้งานจะมีเส้นหลาย ๆ เส้น ในช่องแถบชื่อนั้น ส่วนวินโดว์ที่ยังไม่ใช้งานแถบชื่อจะว่างเปล่า
adjudge(อะจัดจฺ') vt. (ศาล) สั่ง, ตัดสินใจ, ชี้ขาด, ตัดสินใจ, Syn. decide, assign, decree)
adjudicate(อะจู' ดิเคท) vt.,vi. (ศาล) สั่งตัดสินใจให้,พิจารณาลงโทษ, ชี้ขาด, Syn. adjudge)
adorn(อะดอร์น') vt. ประดับ , ตกแต่ง, ทำให้น่าสนใจหรือสวยขึ้น-adorner n.,
adrenal glandต่อมหมวกไต มีส่วนประกอบ 2 ส่วน 1. ส่วนเปลือก (adrenal cortex) ทำหน้าที่สร้างฮอร์โมน 1.1 กลูโคคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได้แก่ cortisone ,hydrocortisone ซึ่งทำหน้าที่ในการเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต ไขมัน และโปรตีน ทำให้จำนวนกลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และไกลโคเจนจะถูกสะสมในตับมากขึ้น ดังนั้นจะเห็นว่าฮอร์โมนนี้จะทำหน้าที่ตรงข้ามกับ insulin ในขณะที่ร่างกายเครียดจะหลั่ง ACTH และ cortisoneออกมาโดยผ่านทาง higher center ของระบบประสาทส่วนกลาง เราจึงมักพบ cortisone ในสภาวะที่ร่างกายได้รับความเจ็บปวด ถูกของร้อน มีคม ไข้สูง ฯลฯ 1.2 ไมเนอราลคอร์ติคอยด์ แยกย่อยได่แก่ aldosterone deoxycorticosterone ซึ่งมีจำนวนน้อย ทั้งสองฮอร์โมนทำหน้าที่ควบคุมน้ำและเกลือแร่ 1.3 sex hormone แยกย่อยได้เป็น Estrogen Progesterone Androgen 2. ส่วนแกน (adrenal medulla) ทำหน้าที่ผลิตฮอร์โมนสำคัญคือ 2.1 adrenaline หรือ epinephrine ทำให้หัวใจเต้นแรง ความดันเลือดเพิ่มขึ้น เส้นเลือดที่ผิวหนังและอวัยวะภายในบีบตัว อัตราการหายใจเพิ่มขึ้น เร่งการสลาย glycogen ในตับเพื่อเปลี่ยนเป็น glucose ทำให้นเตาลในเลือดสูงขึ้น 2.2 noradrenaline ไม่มีผลต่อการเผาผลายอาหารในร่างกาย แต่มีผลทำให้เลือดหดตัว หัวใจเต้นช้าลง ความดันเลือดสุงขึ้น ขยายหลอดลม แต่ไม่มีผลต่อระดับ้ำตาลในเลือด
advert(แอดเวอท') vi. ให้ความเห็น, หันความสนใจ, กล่าวถึง, พูดถึง, Syn. heed, refer)
advertent(แอดเวอ' เทินทฺ) adj. สนใจ,เอาใจใส่. -advertence, advertency n., Syn. heedful)
advisedly(แอดไว' ซิดลี่) adv. หลังจากการพิจารณาแล้ว,ตั้งใจ, Syn. deliberately)
affect(vi.,vt. อะเฟคทฺ'; -n. เอฟ' แฟคทฺ, อะเฟคท'ฺ) -vt.,vi. มีผลต่อ, ส่งผลต่อ, กระทบกระเทือน, ทำให้เสียใจ, ทำให้สงสาร, เป็น (โรค) , เสแสร้ง, ชอบ, โน้มเอียงไปทาง-n. ความรู้สึก, อารมณ์
affected(อะเฟค' ทิด) adj. ได้รับผล, ได้รับอิทธิพล, กระทบกระเทือน (จิตใจ) , เสียใจ, สงสาร, แกล้ง, เสแสร้ง, โน้มเอียงไปทาง, Syn. supurious, artificial ###A. spontaneous, real, moved)
affecting(อะเฟค' ทิง) adj. กระทบกระเทือนใจ, เร้าอารมณ์. -affectation n. - affectional adj., Syn. friendship, love, goodwill)
affiance(อะไฟ' เอินซฺ) vt.,n. สัญญา, รับหมั้น, หมั้น, การหมั้น, ความเชื่อถือ, ศรัทธา, ความไว้วางใจ, Syn. betroth, faith
affinity(อะฟิน' นิที) n. ความสัมพันธ์อย่างสนิท, ความดึงดูด, ความดึงดูดความสนใจ,การมีอารมณ์ร่วม,ความชอบพอกัน,ความพอใจในการร่วม, ความ สัมพรรค, Syn. inclination-A. antipathy)
afflatus(อะเฟล' ทัส) n. การดลใจ, การดลใจจากเบื้องสวรรค์ (divine communication)
afflict(อะฟลิคทฺ') vt. ทำให้เจ็บปวด, ลำบาก, เสียใจ รำคาญหรือทรมาน, ถ่อมตัว -affliction n., -afflictive adj., Syn. trouble, plague)
affright(อะไฟร์ทฺ') vt. ทำให้ตกใจ. -n. ความตกใจ, ความตื่น ตระหนก, Syn. frighten, fright)
aforethought(อะฟอรฺ' ธอท) adj. ซึ่งคิดมาล่วงหน้าแล้ว, จงใจ, Syn. premeditated)
afternoons(อาฟเทอะนูนซฺ', แอฟ-') n. รสที่ยังกรุ่นอยู่ในปาก, ความรู้สึกที่กรุ่นอยู่หลังเหตุการณ์ที่พอใจผ่านไป
agape 1(อะเกพ') adv.,adj. อ้าปากค้าง (และตกใจ) (with the mouth wide open)
aggrieved(อะกรีฟวดฺ') adj. เสียใจ, ได้รับอันตราย, ได้รับบาดเจ็บ, ถูกรุกราน -aggrievedness n., Syn. sorrowful
agreeable(อะกรี' อะเบิล) adj. น่าคบ, น่าพอใจ ,เต็มใจหรือพร้อมที่จะตกลง, เห็นด้วย, สอดคล้อง. -agreeableness, agreeability n., Syn. pleasing, satisfying
ah(อา) interj. โอย, อะฮ้า! (คำอุทานแสดงความเจ็บปวดความประหลาดใจ ความเห็นด้วยความสงสาร การบ่น ความยินดี ฯลฯ)
ahem(อะเฮม') interj. อือฮื้อ (แสดงความสงสัย,ความสนใจและอื่น) (an utterance)
air(แอร์) vt.,vi.,n. เผย, กินอากาศ, ผึ่งอากาศ, ทำให้ลมเข้าออกได้สะดวก,ออกความคิดเห็น, ออกอากาศ, ออกโทรทัศน์, การหายใจ, ลมที่พัดเบา, อากาศ, ลักษณะท่าทาง, อาการกลืนอากาศ, เพลง, อาการ. -airless adj. -airlike adj.
air minded(แอร์' ไมดิด) adj. ซึ่งสนใจการบิน, ซึ่งสนใจการใช้เครื่องบินมากขึ้น -air mindedness n.
airily(แอร์' ริลี) adv. คล่องแคล่ว,สบายใจ
airy(แอร์' รี) adj. ซึ่งมีอากาศถ่ายเทได้สะดวก, โปร่ง, คล่องแคล่ว, เบา, สบายใจ, เพ้อฝัน, จินตนาการ, บนอากาศ, สูง. -airiness n.
alacrity(อะแลค' ริที) n. ความกระตือรือร้น, ความฮึกเหิม, ความคล่องแคล่ว, ความเต็มใจ
alarm(อะลาร์ม') n.,vt. ความตกใจ, ความหวาดกลัว, สัญญาณ บอกเหตุ, อุปกรณ์สัญญาณบอกเหตุ, เสียงปลุก, เสียงเอะอะโวยวาย. -alarmable adj. -alarmedly adv. -alarming adj., Syn. fear, alert ###A. allay
alarmist(อะลาร์ม' มิสทฺ) n. พวกกระต่ายตื่นตูม, ผู้ชอบทำให้ตกใจกลัวด้วยเรื่องเล็ก
alas(อะลาส', อะแลส') interj. อนิจจา, โถ, (คำอุทานแสดงความเสียใจ,ความสงสาร,ความเป็นห่วง) (too bad lamentation)
alexia(อะเลค' เซีย) n. ความผิดปกติของสมองที่ไม่สามารถเข้าใจสิ่งที่เชียนได้

English-Thai: Nontri Dictionary
ABSENT-absent-minded(adj) เหม่อ,เหม่อลอย,ใจลอย
absorbed(adj) ที่หมกมุ่น,ที่ใฝ่ใจ,ที่สนใจมาก,อย่างตั้งอกตั้งใจ
absorbing(adj) ซึ่งดึงดูดใจ,ซึ่งน่าสนใจ
abstract(adj) ซึ่งเข้าใจยาก,เป็นนามธรรม
abstracted(adj) ที่แยกออกไป,ใจลอย
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
accord(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
accordance(n) ความสอดคล้อง,ข้อตกลง,ความพร้อมใจ,ความกลมกลืนกัน
adamant(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
adamantine(adj) เด็ดเดี่ยว,ยืนกราน,แข็งแกร่ง,ใจแข็ง
ado(n) ความยุ่งยาก,ความวุ่นวาย,ความโกลาหล,ความกังวลใจ
adulterer(n) ชายที่นอกใจภรรยา
adulteress(n) หญิงที่นอกใจสามี
adultery(n) การเป็นชู้,การผิดประเวณี,การนอกใจ
advert(vi) เหไป,ให้ความสนใจ,พูดถึง,เบน
advertent(adj) เอาใจใส่,สนใจ
affect(vt) มีผลต่อ,ชอบ,รัก,พอใจ,เสแสร้ง
affecting(adj) น่าสงสาร,น่าเอ็นดู,สะเทือนใจ
afflict(vt) ทำให้เดือดร้อน,ทำให้ลำบาก,ทำให้เสียใจ,ทำให้ทรมาน
affliction(n) ความเดือดร้อน,ความลำบาก,ความเสียใจ,ความทุกข์,โรคภัย
aforethought(adj) จงใจ,ที่คิดไว้แล้ว
agape(adj) อ้าปากกว้าง,ตกใจ,เปิดกว้าง
aghast(adj) ตกใจกลัว,อกสั่นขวัญหนี,ตกตะลึง
agitate(vt) ทำให้ยุ่งยาก,ทำให้ปั่นป่วน,ทำให้ไม่สงบ,ทำให้ร้อนใจ,ทำให้ตื่นเต้น
agreeable(adj) ซึ่งเห็นด้วย,เหมาะ,น่าคบ,น่าพอใจ,สอดคล้อง
aha(int) คำอุทานแสดงความประหลาดใจหรือพอใจ
airily(adv) เบาเหมือนอากาศ,สบายใจ,ร่าเริง
alarm(n) สัญญาณเตือนภัย,ความตกใจกลัว
alarm(vt) ทำให้ตื่นตกใจ,ปลุก,ทำให้ตกใจกลัว
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน
alluring(adj) ล่อใจ,ยั่วยวน,ดึงดูดใจ,มีเสน่ห์,งดงาม
amaze(vt) ทำให้สนเท่ห์,ทำให้ประหลาดใจ,ทำให้พิศวงงงงวย
amazement(n) ความสนเท่ห์,ความประหลาดใจ,ความพิศวง,ความงงงวย
anxious(adj) กระวนกระวาย,ห่วงใย,ร้อนใจ,กระตือรือร้น
aplomb(n) ความมั่นใจในตนเอง,ความไม่ประหม่า
appal(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appall(vt) ทำให้ใจหาย,ทำให้ตกใจ,ทำให้ขนลุก
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appease(vt) ทำให้สงบ,ระงับโทสะ,ปลอบใจ,เอาใจ
apperception(n) ความเข้าใจ,สติสัมปชัญญะ
apprehend(vi,vt) จับกุม,ขัง,เข้าใจความหมาย,กลัว,หวาดหวั่น
apprehension(n) การจับกุม,ความเข้าใจ,ความหวาดหวั่น,ความเกรงกลัว
apprehensive(adj) เข้าใจง่าย,เกรงกลัว,หวาดหวั่น
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
arbitrary(adj) โดยพลการ,ตามอำเภอใจ,ปราศจากเหตุผล
arouse(vt) เร้าใจ,ปลุกใจ,ดลใจ,กระตุ้น,ทำให้ตื่นเต้น
ashamed(adj) ละอายใจ,กระดากใจ,อับอาย
askance(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
askant(adv) ด้วยความสงสัย,ด้วยความไม่ไว้วางใจ
aspiration(n) การออกเสียง,การหายใจ,ความปรารถนา,ความทะเยอทะยาน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cruel (n vi vt) ใจร้าย
hang tough (slang) ใจแข็ง, ทนต่อ, อดกลั้นต่อ, ต้านทานต่อ,
See also: S. withstand, resist,
squeamish[สะ-กวี(ออกเสียงควบ กว)-มิช] (adj ) ใจเสาะ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
優しい[やさしい, yasashii] (adj) ใจดี, สุภาพ,อ่อนน้อม
親切[しんせつ, shinsetsu] (adj) ใจดี, สุภาพอ่อนโยน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
一心[いっしん, isshin] ใจดวงเดียวกัน , จิตใจมุ่งมั่น
文意[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
文意[ぶんい, bun'i] ใจความสำคัญ (ของประโยคหรือบทความ)
寛い[ひろい, hiroi] ใจกว้าง
落ち着く[おちつく, ochitsuku] (vt ) ใจเย็นๆ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
焦る[あせる, aseru] Thai: ใจร้อน English: to be impatient

German-Thai: Longdo Dictionary
Entscheidung(n) |die, pl. Entscheidungen| การตัดสินใจ
Interesse(n) |das, pl. Interessen| ความสนใจ
Mitte(n) |die, pl. Mitten| ใจกลาง, ศูนย์กลาง, See also: das Zentrum
Urteil(n) |das, pl. Urteile| การตัดสินใจ
freilich(adv) เห็นด้วย, แน่ใจ, See also: S. natürlich, selbstverständlich
möchtenอยาก- (อยากได้, แต่ไม่ตั้งใจมากเท่า wollen)
oderใช่มั้ย? ใช้ในกรณีถามย้ำความแน่ใจ Oder?
willตั้งใจจะ, See also: wollen
Zentrum(n) |das, pl. Zentren| จุดศูนย์กลาง, ใจกลางเมือง
zufrieden(adj) พึงพอใจ (zufrieden mit/über), See also: froh
großzügig(adj) ใจกว้าง
zurückhaltend(adj) ค่อนข้างเก็บตัว ไม่ทำให้เป็นที่สนใจ, See also: bescheiden
sympathisch(adj) น่าคบ เป็นคนที่เห็นอกเห็นใจผู้อื่น, See also: unsympathisch
Rücksicht nehmen auf(phrase) คำนึงถึง เห็นอกเห็นใจ
in Acht nehmen(phrase) ให้การดูแล ให้ความสนใจแก่, See also: achten auf
schnell von Begriff sein(phrase) เข้าใจสิ่งต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว
sich erbarmen(vi) |sich erbarmte, hat sich erbarmt| เมตตา สงสาร เห็นใจ
eine Entscheidung (über etw./jn.) treffen(phrase) ตัดสินใจ (เกี่ยวกับเรื่องใดเรื่องหนึ่ง), See also: entscheiden
entscheiden(vi) |entschied, hat entschieden| ตัดสินใจ
sich für etw./jn. entscheiden(vi) |sich entschied, hat sich entschieden| ตัดสินใจเลือกสิ่งหรือคนใดคนหนึ่ง
für/gegen jn./etw. stimmen(vt) |stimmte, hat gestimmt| ตัดสินใจในการออกเสียงหรือเลือกตั้งเพื่อหรือต่อต้านใครหรือสิ่งใด
überhauptเป็นคำเสริมใช้เน้นในประโยคคำถามที่ผู้ถามไม่แน่ใจว่าจริง เช่น Kannst du überhaupt kochen? เธอทำอาหารได้จริงหรือ
auswendig(adv) ขึ้นใจ เช่น auswendig lernen เรียนแบบท่องจำ
sich freuen auf etw.(vi) |freute sich auf etw., hat sich auf etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่ยังไม่เกิด)
sich freuen über etw.(vi) |freute sich über etw., hat sich über etw. gefreut| ดีใจ (เกี่ยวกับเรื่องที่เกิดขึ้นแล้ว)
absichtilich(adj adv) ด้วยความตั้งใจ, See also: mit Absicht
unabsichtlich(adj adv) ด้วยความไม่ได้ตั้งใจ, See also: ohne Absicht
beruhigen(vt) |beruhigte, hat beruhigt| สงบสติอารมณ์, ระงับจิตใจ
sich beruhigen(vt) สงบสติตัวเองหลังอาการโกรธหรือเสียใจ
Das ist mir Wurst!(phrase) ช่างหัวมัน ไม่เห็นน่าสนใจ |หยาบเล็กน้อย|
Mach keinen Schieß!(phrase slang) อย่ามายุ่งกวนใจข้าพเจ้า
zugucken(vt) |guckte zu, hat zugeguckt| ตั้งใจดู, ตั้งใจมอง, See also: zuschauen, zusehen
Ach!(phrase) คำแสดงความตกใจ หรือประหลาดใจ คล้ายกับ เหรอ! ฮ้า! (เทียบได้ประมาณ Oh! ในภาษาอังกฤษ)
verstehen(vt) |verstand, hat verstanden| เข้าใจ เช่น Ich habe dich gut verstanden., See also: kapieren
sich verstehen mit (+D)(vt) เข้าใจกันดีกับ มีความสัมพันธ์ที่ดีกับ เช่น Je länger desto besser verstehe ich mich mit ihm.
Das versteht sich von selbst.เป็นที่เข้าใจได้
Herzlichen Beileid!(phrase) เป็นคำแสดงความเสียใจแก่ญาติของคนที่เสียชีวิต
Herzlichen Glückwunsch!(phrase) เป็นคำกล่าวแสดงความยินดีจากใจ เช่น Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! สุขสันต์วันเกิด
Tut mir leid!(phrase) ฉันเสียใจ, เสียใจด้วย เช่น Haben Sie noch ein Zimmer frei? - Nein. Tut mir leid.
Kein Wunder!(phrase) ไม่เห็นแปลก ไม่น่าประหลาดใจ ไม่ใช่เรื่องประหลาด
Aufmerksamkeit(n) |die, pl. Aufmerksamkeiten| ความสนใจ, ความเอาใจใส่ เช่น Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit! ขอบคุณมากสำหรับความสนใจของคุณ หรือ ขอบคุณมากที่คุณตั้งใจฟัง (มักใช้หลังจากผู้พูดจบการอภิปราย)
leicht verdaulich(adj) ง่ายต่อการเข้าใจ เช่น Das Buch ist leicht verdaulich. หนังสือเล่มนี้ง่ายต่อการเข้าใจ
jmdn. verletzen(vt) ทำให้บางคนเสียใจ หรือดูถูกเขา, See also: Related: beleidigen
Wochenmarkt(n) |der, pl. Wochenmärkte| ตลาดสดประจำอาทิตย์ โดยทั่วไปที่เยอรมนีตลาดสดจะถูกจัดขึ้นตามใจกลางเมือง อาจมีอาทิตย์ละ 1-2 ครั้ง ส่วนมากขายผัก ผลไม้ ดอกไม้ ต้นไม้ ไม่ค่อยมีเนื้อสัตว์วางขาย
Image:
Herz(n) |das, pl. Herzen| หัวใจ
Herz(n) |das, nur Sg.| ใจกลาง, ศูนย์กลาง เช่น Bangkok liegt im Herzen Thailands. กรุงเทพตั้งอยู่ตรงใจกลางของประเทศไทย
reizend(adj) น่ารัก, น่าอยู่, น่าสบาย เช่น Freiburg ist eine reizende Stadt. เมืองไฟรบวร์กเป็นเมืองที่น่ารัก, Der Abend ist reizend. ค่ำคืนนี้สวยงามน่าประทับใจ, See also: S. nett, hübsch,
interessanterweise(adv) ที่น่าสนใจ
gewiss(adj adv) แน่นอน, มั่นใจ, See also: S. sicher, sicherlich, selbstverständlich
überglücklich(adj) ดีใจมาก, ดีใจท่วมท้น ตัวอย่างการใช้คำ Sie ist überglücklich über ihre bestandene Führerscheinprüfung = เธอดีใจสุดๆ เลยล่ะ ที่สอบใบขับขี่ผ่าน (ที่เยอรมนีสอบยากมาก)

French-Thai: Longdo Dictionary
partir en vacances(vi) ไปพักร้อน, ไปพักผ่อนหย่อนใจโดยการพักงานหรือลางาน
changer d'avis(phrase) เปลี่ยนใจ, เปลี่ยนความคิด
centre-ville(n) |m| ใจกลางเมือง, ตัวเมือง
comprendre(vt) เข้าใจ เช่น Vous comprenez? คุณ (พวกคุณหรือพวกเธอ) เข้าใจไหมคะ, See also: Related: |ไวยากรณ์ ดู กริยา prendre|
fin,-s(n) la, = ตอนจบ, ตอนสุดท้าย , (but)จุดมุ่งหมาย, ความตั้งใจ, เป้าหมาย เช่น à la fin mai = ช่วงปลายเดือนพฤษภาคม , sans fin = ไม่มีที่สิ้นสุด, ไม่จบสิ้น, See also: A. début, commencement
entendement(n) le, (compréhension)ความเข้าใจ , (intelligance)ความมีไหวพริบ
entendre(vt) ฟัง, (comprendre)เข้าใจ, (vouloir dire)แสดงความคิดเห็น, (vouloir)ต้องการจะ เช่น j'entends par là que... = ฉันอยากจะบอกว่า..., ผมอยากจะพูดว่า...
merciขอบคุณ, ขอบใจ
me สรรพนามบุรุษที่หนึ่งในรูปกรรมตรง เช่น Tu me comprends? เธอเข้าใจฉันไหม, Tu m'écoutes? เธอฟังฉันอยู่หรือเปล่า
te สรรพนามบุรุษที่สองในรูปกรรมตรง เช่น Je te comprends. ฉันเข้าใจเธอนะ, Je t'invite. ฉันขอเชิญเธอ
d'accord(phrase) ตกลง, เห็นด้วย, โอเค (เป็นวลีที่ใช้บ่งแสดงความเห็นพ้องหรือความเข้าใจ)
coeur(n) n.m. 1) หัวใจ 2) ส่วนกลางหรือส่วนที่ลึกที่สุด ex: coeur d'une laitue, Le coeur du problème.
Image:
affaire(n) n.f. 1)กิจการงาน, ธุระ เช่น être à son affaire = พึงพอใจในงานของตน (สำนวน) 2) บริษัท
encourager(vt) ให้กำลังใจ, เพิ่มขวัญ
Image:
il n'y a que(phrase) มีเพียงสิ่งนั้นๆสิ่งเดียวเท่านั้น เช่น Il n'y a que toi qui me comprends. = มีเพียงเธอเท่านั้นที่เข้าใจฉัน
tenir à qqn(phrase) ให้ความสำคัญ รักใคร่ ใส่ใจ ในบุคคล(หรือสิ่งของ) นั้นๆ (เป็นสำนวน)
au milieu de(prep) ตรงกลาง, ใจกลาง (บุพบทระบุสถานที่) เช่น Au milieu du jardin, il y a une fontaine. ตรงกลางของสวนมีน้ำพุ
trés(adv) มาก, เหลือเกิน เช่น trés intéressant น่าสนใจมาก, J'ai trés faim. ฉันหิวมาก
soin(n) |m| การดูแล การเอาใจใส่ เช่น soin de la beauté การดูแลเรื่องความสวยความงาม
joie(n) |f| ความยินดี, ความสดชื่น, ความชื่นบาน, ความสบายใจ, ความแจ่มใส
marchand des quatre saisons(n) |m| คนขายผักผลไม้หรือไอศครีมตามถนนหรือที่พลุกพล่าน ที่มักจะเรียกร้องความสนใจของลูกค้า เช่น ด้วยการร้องเพลง
indifférent(adj) เฉยเมิย ไม่สนใจ ไม่แยแส

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top