ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจสูง

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจสูง-, *ใจสูง*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ใจสูง[V] be high-minded, See also: be nobleminded, Syn. ใจดี, ใฝ่ดี, จิตใจงาม, Ant. ใจต่ำ, Example: ท่านใจสูงกว่านั้น เงินซื้อท่านไม่ได้หรอก, Thai definition: มีใจที่อบรมมาดี, มีใจใฝ่ในทางดี
ใจสูง[ADJ] high-minded, See also: noble-minded, righteous, Syn. ใจดี, ใฝ่ดี, จิตใจงาม, Ant. ใจต่ำ, Example: คนใจสูงย่อมเป็นที่รักใคร่ของคนที่รู้จัก

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ใจสูงว. มีใจที่อบรมมาดี, มีใจใฝ่ในทางดี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
When hearts are high the time will flyเมื่อใจสูงเวลาที่จะบิน Snow White and the Seven Dwarfs (1937)
Early testing indicated high predisposition towards science and mathematics.การทดสอบก่อนที่ระบุจูงใจสูง ต่อวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ Contact (1997)
To ensure maximum attentionเพื่อให้แน่ใจว่ามีความตั้งใจสูงที่สุด Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)
You are noble and good.เจ้ามีจิตใจสูงส่ง และเป็นคนดี Sita Sings the Blues (2008)
I'm not quite as high-minded.ผมไม่จิตใจสูงอย่างนั้น Sí se puede (2008)
It's about the highest form of trust-- the trust to put a patient's life into one of our resident's hands.การเลือกจะเลือกจากความไว้วางใจสูงสุด ความไว้วางใจที่จะมอบชีวิตของผู้ป่วยให้อยู่ในมือของเรซิเดนซ์คนนั้น All by Myself (2008)
You are a highly trusted, well-respected member of this organization.คุณมีความมั่นใจสูง มีความเคารพสมาชิก ต่อผู้ร่วมงาน Earth (2009)
Well organized, highly motivated.มีระบบจัดการดี แรงจูงใจสูง Roadkill (2009)
You know, he was highly motivated.เขามีความตั้งใจสูงมากด้วย The Dwarf in the Dirt (2009)
You're very confident, i'll say that.คุณเป็นคนที่มีความมั่นใจสูงมาก ผมยอมรับ Advanced Criminal Law (2009)
But as a busy, confident woman of authority,แต่ในฐานะผู้หญิงวัยทำงานที่มีความมั่นใจสูงและยุ่งอยู่ตลอด Introduction to Statistics (2009)
Wealthy, assertive, arrogant, got manicures all the time.ร่ำรวย ความมั่นใจสูง หยิ่ง ชอบทำหน้าทำผมอยู่ตลอด Home Economics (2009)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
high-mindedadj. ซึ่งมีจิตใจสูง, See also: high-mindedness n., Syn. noble
magnanimity(แมกนะนิม'มิที) n. ความมีใจกว้าง,ความมีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,ความสูงส่ง,ความไม่เห็นแก่ตัว,ความมีจิตใจสูงส่ง,การกระทำที่มีใจสูงส่ง
magnanimous(แมกแนน'นิมัส) adj. ใจกว้าง,มีใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่,มีจิตใจสูงส่ง,สูงส่ง., See also: magnanimousness n., Syn. noble,generous

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top