ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ใจคอเหี่ยวแห้ง

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใจคอเหี่ยวแห้ง-, *ใจคอเหี่ยวแห้ง*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ใจคอเหี่ยวแห้ง มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ใจคอเหี่ยวแห้ง*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I know you've been melancholy.ฉันรู้ว่าเธอใจคอเหี่ยวแห้ง Titanic (1997)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dark[ADJ] สลดใจ, See also: ไม่เบิกบาน, หมดหวัง, ใจคอเหี่ยวแห้ง, หดหู่, ซึมเซา, หม่นหมอง, Syn. gloomy, hopeless

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
melancholy(เมล'เลินคอลลี) n. ภาวะจิตใจหดหู่,ใจคอเหี่ยวแห้ง,อาการครุ่นคิดมาก adj. หดใจหู่ใจ,สลดใจ,ครุ่นคิดหนัก, Syn. gloomy,dismal,gloom

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top