Search result for

ใกล้และไกล

(5 entries)
(0.1816 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ใกล้และไกล-, *ใกล้และไกล*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ใกล้และไกล มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *ใกล้และไกล*)
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
radio waveคลื่นวิทยุ, สื่อกลางที่ใช้ส่งสัญญาณข้อมูลไปในอากาศ โดยสามารถส่งในระยะทางได้ทั้งใกล้และไกล โดยมีตัวกระจายสัญญาณ (broadcast) ส่งไปยังตัวรับสัญญาณ และใช้คลื่นวิทยุในช่วงความถี่ต่างๆ กันในการส่งข้อมูล [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
/Strikingly handsome. /Who lived in a grand castleทึ่ซึ่งผู้อยู่ใกล้และไกล Bedtime Stories (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ใกล้และไกล[adv.] (klai lae klai) EN: far and near   FR: lointain et proche

Are you satisfied with the result?

Go to Top