Search result for

โค

   
133 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -โค-, *โค*
Longdo Dictionary ภาษา อิตาลี (IT) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
a secco[อา-เซ็คโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนแห้งซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
buon fresco[บวน เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนเปียกซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco
mezzo fresco[เมซโซ เฟรสโค] (n ) จิตรกรรมที่เขียนบนปูนชื้นซี่งเป็นการเขียนจิตรกรรมฝาผนังวิธีหนึ่ง
See also: R. fresco

Longdo Dictionary ภาษา ศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
psychokinesis[ไซ-โค-คิ-เน-ซิส] (n ) การเคลื่อนย้ายวัตถุด้วยอำนาจจิต

Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชงโค (name ) ..............ชงโค................ ชื่อทางวิทยาศาสตร์............Bauhinia purpurea ชื่อวงศ์............................CAESALPINIACEAE ชื่อสามัญ..........................Orchid Tree, Purder ชื่ออื่นๆ............................เสี้ยวดอกแดง, เสี้ยวดอกขาว ถิ่นกำเนิด..........................ทวีปเอเซีย การขยายพันธุ์....................เพาะเมล็ด ประวัติและข้อมูลทั่วไป.........ดอกชงโคมีหลายสี เช่น ชมพู ขาว ม่วง ชาวอินเดียถือว่าเป็นไม้สวรรค์ขึ้นอยู่ในเทวโลกและถือว่าเป็นไม้ของพระลักษมี นิยมปลูกร่วมกับ กาหลง และ โยทะกา เพราะมีใบคล้ายกัน ลักษณะทางพฤกษศาสตร์......ชงโคเป็นไม้พุ่มหรือไม้ต้นผลัดใบสูงประมาณ 15 เมตร ใบเป็นรูปไข่แยกเป็น 2 แฉกลึก ช่อดอกออกตามกิ่งข้างและจำนวนดอกน้อย กลีบดอกขาวหรือม่วง ลักษณะคล้ายดอกกล้วยไม้ มีกลิ่นหอมอ่อนๆ เกสรตัวผู้ 5 อัน ขนาดไม่เท่ากัน มีผลเป็นฝักขนาดกว้าง 1.5-2 ซม. ยาว 15-20 ซม. การปลูกและดูแลรักษา...........ชงโคเป็นไม้ที่ชอบแดด ควรปลูกในที่ได้รับแสงแดดทั้งวัน ดินปลูกควรเป็นดินร่วนระบายน้ำดี มีความ

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
ชักโครก (n ) flush toilet
ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จั (n vi adj adv ) ชื่อโครงการ โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ชื่อผู้จัดทำ นายวุฒิการ เพ็งแก่นแท้ นางสาวสุรางค์รัตน์ วงศ์แก้ว ปีการศึกษา 2561 บทคัดย่อ โครงการครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 3 ประการ คือ (1) เพื่อสร้าง และออกแบบระบบสารสนเทศ การบริหารจัดการข้อมูลร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียงอำเภอเมือง จังหวัดน่าน (2) เพื่อออกแบบรายงาน รายได้ค่าเช่าบริการอินเทอร์เน็ต รายได้ปะจำวัน รายได้ประจำเดือน และรายได้ประจำปี และ (3) เพื่อสร้าง และออกแบบรายงานค่าใช้จ่ายการซ่อมบำรุงคอมพิวเตอร์ ประจำเดือน และใบเสร็จรับเงิน ผู้จัดทำได้ดำเนินการโครงการโดยสรุปตามลำดับ คือ (1) ประชากร และกลุ่มตัวอย่าง (2) ตัวแปรที่ใช้ในการประเมินโครงการ (3) เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ (4) การวางแผนการประเมินโครงการ (5) การดำเนินการประเมินโครงการ (6) วิเคราะห์ข้อมูล และ (7) สถิติที่ใช้วิเคราะห์ผลการศึกษา ผลการดำเนินโครงการ (1) สรุปได้ว่าบุคคลทั่วไปมีความพึงพอใจต่อการใช้งาน โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 3.90, S.D.= 0.690) และ (2) สรุปได้ว่าผู้เชี่ยวชาญมีความพึงพอใจต่อการใช้โปรแกรมร้านอินเทอร์เน็ต กรณีศึกษา ร้านโชกุน ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดน่าน ภาพรวมมีความพึงพอใจในระดับมาก (x ̅ = 0.86, S.D.= 0.674) ได้แก่ ด้านที่ 1 ด้านการออกแบบฐานข้อมูล และจัดการฐานข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.64, S.D.= 0.397) ด้านที่ 2 ด้านการคำนวณ ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก (x ̅ = 4.00, S.D.= 0.000) ด้านที่ 3 ด้านการบันทึกข้อมูล ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 4.00, S.D.= 0.298) และด้านที่ 4 ด้านการคำนวณรายงาน ภาพรวมมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ((x ) ̅= 3.88, S.D.= 0.602)
มีที่บางแสนมีโครงข่ายขนส่งสาธารณะที่ดี ( )

Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - ไทย (ศัพท์ธรรมะ) (TH-DHAMMA) (UNAPPROVED version -- use with care )
หนอกโคน. กกุ(ปุ.), กกุธ(ปุ.), กกุท(ปุ.), อุสภงฺค(ปุ.)
See also: S. หนอก,

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
โค[N] cow, See also: ox, bull, Syn. วัว, Example: โคพันธุ์นี้ให้น้ำนมมาก, Count unit: ตัว
โค[N] mound, See also: knoll, hillock, hummock, hammock, Syn. เนิน, Example: ชาวนาปลูกกระต๊อบอยู่ใกล้โคก, Count unit: โคก, Thai definition: ที่ดินที่นูนสูงขึ้น
โค[N] bishop, Example: เวลาเล่นงานผมไม่จับแต่เบี้ยนะครับ แต่จะเล่นงานขุนม้าโคนทั้งหลาย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อตัวหมากรุกที่ใช้เดินทแยงมุมและไปข้างหน้าเท่านั้น
โค[N] base, See also: bottom, root, Syn. ฐาน, ราก, Ant. ปลาย, Example: ชายชรานั่งหลับอยู่ใต้โคนต้นไม้ใหญ่, Count unit: โคน, Thai definition: ส่วนข้างต้นของสิ่งที่ยาวกลม
โค[N] lamp, See also: light, lantern, Syn. ประทีป, ตะเกียง, โคมไฟ, Example: ชาวบ้านแขวนโคมไว้หน้าบ้านในคืนวันลอยกระทง, Count unit: ดวง, Thai definition: ตะเกียงหรือเครื่องตามไฟซึ่งมีที่บังลม โดยมากรูปกลมป้อม ใช้หิ้วหรือแขวน
โค[N] ancient basin, See also: ancient bowl, Syn. ชาม, Example: เมื่อวานน้อยไปเที่ยวตลาดจตุจักรได้โคมอายุร้อยกว่าปีมาหนึ่งใบ, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: ชื่อชามอย่างเก่าขนาดใหญ่รูปคล้ายโคม
โคจร[V] orbit, See also: move around, travel around, circle, circulate, Syn. หมุนรอบ, Example: การเคลื่อนที่ของเข็มนาฬิกาคือ การกำหนดเวลาตามการโคจรของดวงอาทิตย์, Thai definition: เดินไปตามวิถี
โคตร[N] lineage, See also: descent, stock, family, ancestry, line, pedigree, clan, Syn. ตระกูล, วงศ์สกุล, เผ่าพันธุ์, ต้นสกุล, โคตรเหง้า, Example: โคตรเหง้าของครอบครัวนี้มาจากราชบุรี
โคตร[N] generation, See also: contemporaries, coevals, Syn. รุ่นอายุ, ชั่วโคตร, Example: แม่ค้า 2 คนในตลาดทะเลาะกันและด่ากันไปถึงเจ็ดชั่วโคตร, Count unit: โคตร
โคนม[N] milk cow, See also: dairy cattle, dairy cow, milch cow, milker, Syn. วัวนม, Example: การใช้เทคโนโลยีชีวภาพดังกล่าวจะทำให้ได้โคนมที่มีลักษณะทางพันธุกรรมดีขึ้น, Count unit: ตัว, Thai definition: แม่วัวที่เลี้ยงไว้สำหรับรีดนม

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
โคน. วัว (มักใช้เป็นทางการ) เช่น สั่งซื้อแม่โคพันธุ์ใหม่จากต่างประเทศ.
โคน. พระอาทิตย์ เช่น โคจร = ทางเดินของพระอาทิตย์ โควิถี = ทางสำหรับโคจรของพระอาทิตย์.
โคน. ชื่อขนมชนิดหนึ่งคล้ายขนมต้มขาว มีไส้อย่างหน้ากระฉีก ราดหัวกะทิขลุกขลิก เรียกว่า ขนมโค.
โคก ๑น. ที่ดินที่นูนสูงขึ้นคล้ายเนิน แต่เตี้ยกว่า.
โคก ๑ว. ที่นูนสูงขึ้น.
โคก ๒น. ชื่อปลาทะเลทุกชนิดในสกุล Anodontostoma และ Nematalosa วงศ์ Clupeidae หัวเล็ก ปากเล็ก ลำตัวสั้น แบนข้าง ท้องเป็นสันแหลม เกล็ดที่สันท้องเป็นเหลี่ยมคมเรียงต่อกันคล้ายฟันเลื่อย พื้นลำตัวสีเงิน ขนาดยาวได้ถึง ๒๐ เซนติเมตร อยู่รวมกันเป็นฝูงเล็ก ๆ ตามชายฝั่งที่มีพื้นท้องทะเลเป็นโคลน, ตะเพียนนํ้าเค็ม ก็เรียก.
โคกกระสุนน. ชื่อไม้ล้มลุกชนิด Tribulus terrestris L. ในวงศ์ Zygophyllaceae ผลเป็นหนาม ใช้ทำยาได้.
โคกกระออมน. ชื่อไม้เถาชนิด Cardiospermum halicacabum L. ในวงศ์ Sapindaceae ขึ้นทั่วไปตามที่รกร้าง ลำต้นเรียวเป็นร่อง ใบสีเขียวอ่อน มีมือเกาะ ดอกเล็ก สีขาว ผลกลม มีกลีบเลี้ยงรูปสามเหลี่ยมพองลมหุ้มอยู่ รากและใบใช้ทำยาได้, กระออม ก็เรียก.
โคกม้า ๑น. นักหมอม้า, ผู้เชี่ยวชาญเรื่องม้า.
โคกม้า ๒น. ชื่อนกชนิดหนึ่ง เช่น โคกม้าม่ายนางนวล กระสาสรวลกระสันต์ (ลอ).

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
cosecantโคซีแคนต์ [เขียนแทนด้วย cosec หรือ csc] [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
cotylosaurโคทิโลซอร์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
heelโค[ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
coneโคน [มีความหมายเหมือนกับ strobile และ strobilus] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
baseโคน, ฐาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sheathing baseโคนกาบใบ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pulvinusโคนก้านใบป่อง [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
thigh, upperโคนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
upper thighโคนขา [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stub endโคนลวดเชื่อม, ก้นลวดเชื่อม [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Integrated Services Digital Networkโครงข่ายบริการสื่อสารร่วมระบบดิจิทัล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Codexโคเดกซ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Record structureโครงสร้างข้อมูล [เทคโนโลยีการศึกษา]
Record structureโครงสร้างข้อมูล [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Open Archives Initiativeโครงการริเริ่มคลังสาระถาวรด้วยเทคโนโลยีแบบเปิด
Open Archives Initiative (OAI) เป็นองค์กรที่จัดตั้งและได้การสนับสนุนจาก Andrew W. Mellon Foundation, the Coalition for Networked Information, the Digital Library Federation, และจาก National Science Foundation

OAI พัฒนามาตรฐานและส่งเสริมการใช้มาตรฐานสำหรับการทำงานเครือข่ายข้อมูลต่างระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะช่วยให้การเผยแพร่เนื้อหาความรู้เป็นไปได้ง่ายและสะดวก OAI เสนอกลไกสำหรับเจ้าของสารสนเทศให้เปิดเผยเมทาดาทาที่ใช้ เพื่อให้ระบบสามารถใช้เทคโนโลยีในการค้นและเข้าถึงข้อมูลหรือเอกสารได้

ผลงานหลักของ OAI คือ กรอบทำงานในการเก็บเกี่ยวเมทาดาทาจากแหล่งสารสนเทศ (repository) หลายๆ แหล่งและโปรโตคอลที่ใช้ในการเก็บเกี่ยวที่รู้จักกันในนาม OAI Protocol for Metadata Harvesting (OAI-PMH)

OAI-PMH จึงเป็นการหาข้อมูลทั้งหมด จากนั้นจึงแปลเมทาดาทาของเดิม (Native metadata) ไปเป็นหน่วยข้อมูลที่ใช้กันโดยทั่วไป และนำออกเพื่อการเก็บเกี่ยว (Harvesting) ตัวให้บริการคำค้นจะรวบรวมเมทาดาทาเข้าไปเก็บไว้ในดรรชนีส่วนกลาง (คลังเก็บคำค้นส่วนกลาง) เพื่อให้มีการสืบค้นข้ามแหล่งเก็บนี้ได้ ดังรูป

OAI-PMH

รายการอ้างอิง

Open Archives Initiative. http://www.openarchives.org/OAI/OAI-organization.php. Accessed 29-08-2012.

Rajashekar, T.B. IS 206 - Information and Knowledge Organization. http://www.ncsi.iisc.ernet.in/raja/is206/topic-14.htm. Accessed: 29-08-2012

Rajashekar, T.B. Metadata and Interoperability. 2003. http://www.ncsi.iisc.ernet.in/raja/is206/raja-interoperability.ppt. Accessed. 29-08-2012 [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]

Codexโคเดกซ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Data structures (Computer sciences)โครงสร้างข้อมูล (คอมพิวเตอร์) [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chromatinโครมาติน [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Clones (Algebra)โคลนส์ (พีชคณิต) [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Human cloingโคลนิงมนุษย์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Hey, Cola!โคล่า.. Il Mare (2000)
No, Coach.โค้ช! 500 Days of Summer (2009)
Chloe!โคลอี้ Day 7: 5:00 p.m.-6:00 p.m. (2009)
Chloe!โคลอี้ ! Air: Part 3 (2009)
Zuko!ซุคโคThe Last Airbender (2010)
Conan!โคแนน Conan the Barbarian (2011)
Aconite.โคไนท์ Do the Wrong Thing (2012)
Jacoby.จาโคบี Sin City: A Dame to Kill For (2014)
Not with mud on my face?คงไม่เอาโคลนมาป้ายหน้าฉันนะ The Great Dictator (1940)
Corona veniet delectis.โคโลนา วีนีท ดีเล็คทริค The Great Dictator (1940)
- You ride around in a coach and four - Wait!คุณนั่งรอบในโค้ชและสี่ รอ! Pinocchio (1940)
You got no strings Comme ci, comme caคุณมีสตริงไม่ โคมสีโคมสา Pinocchio (1940)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โค[n.] (khō) EN: cow ; ox ; bull   FR: vache [f] ; taureau [m] ; boeuf [m]
โค[n.] (khōk) EN: mound ; knoll ; hillock ; higland ; high ground ; elevated area ; height   FR: hauteur [f] ; plateau [m]
โค้ก[TM] (Khōk) EN: Coke   FR: Coke
โค้กแคน[n. exp.] (khōk khaēn) EN: can of Coke   FR: canette de Coke [f] = cannette de Coke [f]
โคคา-โคลา[TM] (Khōkhā-Khōlā) EN: Coca-Cola   FR: Coca-Cola
โค้ง[v.] (khōng) EN: bow ; bend ; curve ; arch ; incline ; stoop   FR: courber ; arquer
โค้ง[adj.] (khōng) EN: curved ; bent ; crooked ; curving ; bowed ; tortuous   FR: courbé ; arrondi
โค้งสุดท้าย[n. exp.] (khōng sutthāi) EN: final bend ; final curve   
โคจร[v.] (khōjøn) EN: orbit ; move around ; revolve ; travel around ; circle ; circulate   FR: être en orbite ; orbiter ; tourner autour de
โค้ช[n.] (khōt = khōch ) EN: coach   FR: coach [m] (anglic.) ; entraîneur [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
chromatic aberration(n) อาการที่ปรากฏแถบสีที่ไม่ต้องการ(มักจะเป็นสีม่วง หรือแดง)ในภาพ ณ บริเวณที่มีความสว่างแตกต่างกันมาก เช่น รอยต่อระหว่างท้องฟ้ากับวัตถุด้านหน้า เกิดจากการที่แสงสีต่างๆมีดัชนีความหักเหของแสงต่างกัน เมื่อแสงสีขาวส่องผ่านเลนส์ จึงตกกระทบบนฟิล์มเป็นบริเวณกว้างกระจายเป็นสีรุ้ง เลนส์ถ่ายภาพคุณภาพสูง มักถูกออกแบบให้มีโครงสร้างชิ้นเลนส์ซับซ้อน เพื่อแก้ไขอาการนี้
WFP(abbrev) โครงการอาหารโลก ย่อมาจาก World Food Programme
understeer(vi) ดื้อโค้ง (พวงมาลัยรถ)
understeering(n) อาการดื้อโค้ง (ของพวงมาลัยรถ)
curvity(adj) ความโค้ง
tang(n) โคนเรียวแหลมของมีดหรือสิ่ว ที่ฝังเข้าไปในด้าม
article number(n) รหัสสินค้าที่มักแสดงเป็นบาร์โค้ด ซึ่งสามารถถูกอ่านเป็นตัวเลขและข้อมูลด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ได้
monocoqe(n) ตัวถังแบบไร้โครง เช่น The frame is aluminium monocoqe. Kawasaki is alone as the manufacturer of the first series produced frame of this type according to Kawasaki Magazine.
box spring(n) ฐานรองที่นอน โครงไม้รองที่นอน เช่น Are they looking for a wide selection of bed frames and box spring beds including metal bed frame, wood panel bed frame, and box spring metal bed frame?

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
acrostic[N] โคลงกระทู้
alexandrine[N] โคลงกลอนที่มี 6 พยางค์
arch[N] โครงสร้างที่มีรูปโค้ง, Syn. arc, curve, vault
arched[ADJ] โค้ง, See also: โง้ง, โก่ง, Syn. curved
bedstead[N] โครงไม้หรือเหล็กของเตียงแบบเก่า
bend[VI] โค้ง, See also: งอ, งอตัว, ย่อตัว, ก้ม
bent[ADJ] คดงอ, See also: โค้ง, งองุ้ม, Syn. curved, hunched
bight[N] โค้งยาวตามชายฝั่ง
bodywork[N] โครงด้านนอกของรถ
buck[N] โครงที่ใช้สำหรับยึดไม้ที่เลื่อย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
a bas(อะบา') fr. ล้มลง, โค่นล้ม (down with)
a-frame(เอ' เฟรม) n. โครงค้ำตรงรูปตัว ? หรือ V
acapulco(แอคคะพูล' โค) n. เมืองท่าในเม็กซิโก (a seaport)
accessory chromosomeโครโมโซม x ที่ไม่ได้รวมคู่ในเพศหนึ่ง
accost(อะคอสทฺ', อะโคสทฺ') vt.,n. เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ, เข้าไปทัก, ชักชวนลูกค้า, การต้อนรับ, Syn. greet, salute, approach)
acentric chromosomeเศษชิ้นส่วนของโครโมโซมที่ปราศจาก centromere
acetabulum(แอสซิแทบ' บิวลัม) n. โพรงรูปถ้วยของด้านข้างของกระดูกตะโพก เป็นที่รับหัวกระดูกโคนขา. -acetabular adj.
acetylcholine(อะเซททิลโค' ลิน) chem. acetic ester ของ choline
achromatic(แอคโครแม็ท' ทิค) adj. ซึ่งไม่แยกสี, ซึ่งไม่ถอดสี. -achromatism n.
achromatise(อะโคร' มาไทซ) ทำให้ติดสีย้อมไ่ดีหรือไม่ได้

English-Thai: Nontri Dictionary
adumbrate(vt) ทอดเงา,แลเงา,วาดโครงร่าง
arc(n) ความโค้ง,เส้นโค้ง
arcade(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
arch(n) ประตูโค้ง
arch(vi) โค้ง,โก่ง
arched(adj) โค้ง
archway(n) ทางเดินมีหลังคาเป็นรูปโค้ง
ballad(n) โคลง,บทกวี
bedstead(n) โครงเตียงนอน
bend(n) หัวโค้ง,หัวเลี้ยว,คุ้งน้ำ,การดัด,เงื่อน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
cytoskeletonโครงร่างที่ค้ำจุนเซลล์
featureโครงหลัก
kosherโคเชอร์
Organogram (n ) โครงสร้างองค์กร
roll cage (n ) โครงยันหลังคา
schemata (uniq) โครงสร้างทางความรู้
turnkey project (n ) โครงการจ้างเหมาเบ็ดเสร็จ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
規模[きぼ, kibo] โครงร่าง แผน รูปร่าง
建造物[けんぞうぶつ, kenzoubutsu] โครงสร้าง,โครงร่าง,องค์ประกอบ,สิ่งก่อสร้าง
給与体系[きゅうよたいけい, kyuuyotaikei] (n ) โครงสร้างเงินเดือน รูปแบบเงินเดือน

Japanese-Thai-English: Saikam Dictionary
倒す[たおす, taosu] Thai: โค่นให้ล้ม English: to throw down

German-Thai: Longdo Dictionary
Kölnเมืองโคโลญน์ ของเยอรมนี
Moskauกรุงมอสโคว์ เมืองหลวงของรัสเซีย
Projekt(n) |das, pl. Projekte| โครงการ
Rahmen(n) |der, pl. Rahmen| กรอบ, ขอบเขต, เค้าโครง
Trainer(n) |der, pl. Trainer| ผู้ฝึกอบรม, โค้ช
etw. mit etw. verwechseln(vt) จำสลับกัน เช่น Einmal hat sie die Cola mit dem Whiskey verwechselt. ครั้งหนึ่งเธอเคยหยิบโค้กมาแทนวิสกี้, See also: S. etw. mit etw. vertauschen
Laterne(n) |die, pl. Laternen| โป๊ะไฟหรือโคมไฟ(เสาไฟฟ้า)ตามท้องถนน, See also: Related: die Lampe
Stehlampe(n) |die, pl. Stehlampen| โคมไฟที่ตั้งพื้น
Prospekt(n) |der, pl. Prospekte| เอกสารหรือหนังสือหรือแผ่นพับแสดงรายละเอียดของโครงการและความคืบหน้า, See also: S. die Broschüre,
verschwimmen(vi) |verschwamm, ist veschwommen| ไม่ชัดเจน, ไม่แจ่มชัด เช่น 1° Deine Idee ist voll verschwommen! = ความคิดของคุณ ช่างไม่แน่ชัดเอาซะเลย 2° Mein Hausprojekt schwimmt immer noch. = โครงการบ้านของผมยังเลือนลางอยู่เลย 3°เช่น Eine Kirche verschwimmt vor meinen Augen. = ฉันเห็นโบสถ์เลือนลางอยู่ข้างหน้า

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Cola {f} (uniq ) โค้ก

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top