Search result for

แรงเคลื่อนไฟฟ้า

(8 entries)
(0.0219 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แรงเคลื่อนไฟฟ้า-, *แรงเคลื่อนไฟฟ้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงเคลื่อนไฟฟ้า[N] electromotive force, Thai definition: แรงดันไฟฟ้าทั้งหมดของเครื่องไดนาโม, ผลบวกของความต่างศักยะของตัวนำ ณ ที่ต่างๆ รอบวงจรไฟฟ้า

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
secondary available voltageแรงเคลื่อนไฟฟ้าทุติยภูมิผลิตได้ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Electro Motive Forceแรงเคลื่อนไฟฟ้า [การแพทย์]
electromotive force [e.m.f.]แรงเคลื่อนไฟฟ้า (ร.ค.ฟ.), พลังงานที่แหล่งกำเนิดไฟฟ้าให้ต่อหนึ่งหน่วยประจุไฟฟ้าซึ่งเคลื่อนที่ผ่านแหล่งกำเนิดนั้น โดยทั่วไปแรงเคลื่อนไฟฟ้ามีค่าใกล้เคียงความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างขั้วไฟฟ้าของเซลล์ไฟฟ้า หรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขณะที่วงจรเปิด ใช้ตัวย่อว่า e.m.f. แทนด้วยสัญลักษณ์ E  มีหน่ว [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
back e.m.f.แรงเคลื่อนไฟฟ้ากลับ, แรงเคลื่อนไฟฟ้าซึ่งมีทิศตรงข้ามกับกระแสในวงจรตามปกติ เช่น ขณะที่ขดลวดของมอเตอร์หมุนอยู่ในสนามแม่เหล็ก ขดลวดจะตัดเส้นแรงแม่เหล็ก ทำให้เกิดแรงเคลื่อนไฟฟ้าเหนี่ยวนำซึ่งมีทิศตรงข้าม กับแรงเคลื่อนไฟฟ้าของแบตเตอรี่ที่จ่ายกระแสไฟฟ้าให้แก่มอเตอร์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงเคลื่อนไฟฟ้า[n. exp.] (raēngkhleūoen faifā) EN: electromotive force   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
electromotive force[N] แรงดันไฟฟ้า, See also: แรงเคลื่อนไฟฟ้า, แรงดันกระแสไฟฟ้า
EMF[ABBR] คำย่อจาก electromotive force, See also: แรงเคลื่อนไฟฟ้า, แรงดันไฟฟ้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top