ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แรงดึงดูด

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แรงดึงดูด-, *แรงดึงดูด*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แรงดึงดูด(n) gravity, Example: ผีเสื้อจะขยับตัวออกมาจนพ้นคราบดักแด้ โดยการห้อยหัวลง เพื่อใช้แรงดึงดูดของโลกช่วย, Thai Definition: แรงระหว่างเทหวัตถุ 2 ชิ้นที่ดึงหรือพยายามดึงให้เทหวัตถุ ทั้ง 2 เคลื่อนที่เข้าใกล้กัน ต้านหรือพยายามต้านการแยกเทหวัตถุทั้ง 2 ออกจากกัน, Notes: (ฟิสิกส์)
แรงดึงดูดใจ(n) attraction, See also: attractiveness, Example: เสถียรภาพของกลุ่มขึ้นอยู่กับแรงดึงดูดใจหรือความชอบพอระหว่างสมาชิกเป็นส่วนตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แรงดึงดูดน. แรงระหว่างเทหวัตถุ ๒ ชิ้นที่ดึงหรือพยายามดึงให้เทหวัตถุทั้ง ๒ เคลื่อนที่เข้าใกล้กัน ต้านหรือพยายามต้านการแยกเทหวัตถุทั้ง ๒ ออกจากกัน.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dipole Dipole Attractionแรงดึงดูดไดโพลไดโพล [การแพทย์]
Dipole-Dipole Attractionแรงดึงดูดระหว่างขั้ว [การแพทย์]
Electrostatic Attractionแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตย์, แรงดึงดูดที่เกิดจากไฟฟ้าสถิต, แรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิต [การแพทย์]
Electrostatic Attraction, Purelyแรงดึงดูดทางไฟฟ้าสถิตอย่างเดียว [การแพทย์]
Electrostatic Interactionแรงดึงดูดทางไฟฟ้า [การแพทย์]
Force, Cohesionalแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเดียวกัน [การแพทย์]
Force, Cohesiveแรงดึงดูดระหว่างโมเลกุลเดียวกัน, แรงเกาะกัน [การแพทย์]
Force, Intermolecularแรงดึงดูดภายนอกโมเลกุล [การแพทย์]
Force, Noncovalentแรงดึงดูด [การแพทย์]
adhesive forceadhesive force, แรงดึงดูดของโมเลกุลต่างชนิดกัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After these first rituals, with fearsome gravity he brands each girl on the shoulder burning a number into their tender fleshNwith พิธีศาสนาแรกเหล่านี้หลังจาก, \แรงดึงดูดของโลกน่ากลัว... ...เขาตรา girl on แต่ละคน ไหล่... ...การเผาไหม้ตัวเลข into their เนื้ออ่อน Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Right, well, using layman's terms, we use a rotating magnetic field to focus a narrow beam of gravitons.ก็ได้ ใช้ภาษาชาวบ้านก็คือ เราใช้เครื่องปั่นแรงดึงดูดปั่นสนามพลังแม่เหล็กให้รวมศูนย์ Event Horizon (1997)
It's called a gravity drive.-นี่ละที่เขาเรียกเครื่องปั่นแรงดึงดูด Event Horizon (1997)
They had the go-ahead to use the gravity drive to open the gateway to Proxima Centauri and then, they just disappeared.พวกขับเคลื่อนเครื่องปั่นแรงดึงดูด แล้วมุ่งไปข้างหน้า จากนั้นก็หายวับไปอย่างไร้ร่องรอยจนถึงตอนนี้ Event Horizon (1997)
That's the core, the gravity drive.นั้นคือเครื่องปั่นแรงดึงดูด Event Horizon (1997)
...and we're preparing to engage the gravity drive, and open the gateway to Proxima Centauri.กำลังจะเปิดเครื่องปั่นแรงดึงดูดและเปิดประตูมิติ Event Horizon (1997)
You ever seen fire in zero gravity?เคยเห็นเปลวไฟตอนไร้แรงดึงดูดไหม Event Horizon (1997)
It's over. - No, it's not. Weir's activated the gravity drive.ไม่ยังไม่จบหรอก เวียร์สั่งเดินเครื่องปั่นแรงดึงดูด Event Horizon (1997)
Even in our miserable condition... we feel the lure of Tibet's holiest city... home of the Dalai Lama.แม้ว่าเราจะเหนื่อยยากปางตาย แต่ก็รู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดใจ ของเมืองที่ศักดิ์สิทธิ์ที่สุดของทิเบต วิหารของทะไลลามะ Seven Years in Tibet (1997)
Suction.ตรงแรงดึงดูด City of Angels (1998)
Single means many pulls.เดี๋ยวมันจะมีแรงดึงดูดมาก Platonic Sex (2001)
At one-sixth Earth's gravity, you're guaranteed to get back on the dance floor.ที่แรงดึงดูด 1 ต่อ 6 ของโลก คุณจะเต้นรำได้ทั้งคืน The Time Machine (2002)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แรงดึงดูด[raēngdeungdūt] (n) EN: gravity
แรงดึงดูด[raēng deungdūt] (n) EN: gravity  FR: gravité [ f ] ; force gravitationnelle [ f ]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
gravitation(n) แรงโน้มถ่วง, See also: แรงดึงดูดของโลก, Syn. gravity
gravity(n) แรงดึงดูดของโลก, See also: แรงโน้มถ่วง, Syn. gravitation
pull(n) แรงดึงดูด

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
attraction(แอทแทรค'เชิน) n. การดึงดูดความสนใจ, เสน่ห์, แรงดึงดูด, สิ่งหรือบุคคลที่ดึงดูดความสนใจ, Syn. affinity, charm, enticement, Ant. repulsion, rejection
attractive(อะแทรค'ทิฟว) adj. ซึ่งดึงดูดความสนใจ, มีเสน่ห์, มีแรงดึงดูด. -attractiveness n., Syn. appealing, inviting, enticement
geotropismn. การเคลื่อนไหวเข้าหาหรือห่างออกจากแรงดึงดูดของโลก
gravitation(แกรฟวิเท'เชิน) n. แรงดึงดูดของโลก, See also: gravitational adj. gravitationally adv., Syn. attraction
gravitative(แกรฟวิเท'ทิฟว) adj. ซึ่งเกี่ยวกับแรงดึงดูด
gravity(แกรฟ'วิที) n. แรงดึงดูดของโลก, แรงศูนย์ถ่วงของโลก, น้ำหนัก, แรงดึงดูด, ลักษณะที่รุนแรง, ความจริงจัง, ความเคร่งขรึม, Syn. attraction, seriousness
lure(เลียว'เออะ) { lured, luring, lures } n. สิ่งล่อ, เครื่องล่อ, เหยื่อล่อ, เสน่ห์, แรงดึงดูด, เหยื่อตกปลา. vi. ล่อ, ดึงดูดใจ, ล่อใจ., See also: luringly adv. ดูlure, Syn. temptation
savor(เซ'เวอะ) n. รส, รสชาติ, กลิ่น, คุณสมบัติเฉพาะ, ลักษณะเฉพาะ, อำนาจกระตุ้นใจ, ความอร่อย, การทำให้ตื่นเต้น, แรงดึงดูด, เสน่ห์, ความเจริญอาหาร, ชื่อเสียง, ความบริสุทธิ์. vi. มีรส, มีรสชาด, มีกลิ่น, แนะนำ, ให้ข้อคิดเห็น, เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น, ปรุงกลิ่น, ทำให้มีรสชาด
savour(เซ'เวอะ) n. รส, รสชาติ, กลิ่น, คุณสมบัติเฉพาะ, ลักษณะเฉพาะ, อำนาจกระตุ้นใจ, ความอร่อย, การทำให้ตื่นเต้น, แรงดึงดูด, เสน่ห์, ความเจริญอาหาร, ชื่อเสียง, ความบริสุทธิ์. vi. มีรส, มีรสชาด, มีกลิ่น, แนะนำ, ให้ข้อคิดเห็น, เพลิดเพลินสนุกสนาน. vt. แต่งกลิ่น, ปรุงกลิ่น, ทำให้มีรสชาด
suction(ซัค'เชิน) n. การดูด, การดึงดูด, แรงดูด, แรงดึงดูด, การทำให้เกิดแรงดึงดูด, การดื่มเหล้า, การเป็นที่โปรดปรานจากเบื้องบน

English-Thai: Nontri Dictionary
gravitation(n) แรงโน้มถ่วง, แรงดึงดูด
gravity(n) ความถ่วง, แรงดึงดูด, ความเอาการเอางาน, ความสำคัญ, ความจริงจัง
lure(n) เหยื่อล่อ, นกต่อ, เครื่องล่อ, แรงดึงดูด 
savour(n) รสชาติ, กลิ่น, เสน่ห์, แรงดึงดูด, ลักษณะเฉพาะ, ความอร่อย
suction(n) แรงดึงดูด, การดูด, การดื่มเหล้า, การจิบเหล้า

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top