Search result for

แผงคอสัตว์

(6 entries)
(0.0478 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แผงคอสัตว์-, *แผงคอสัตว์*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา แผงคอสัตว์ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *แผงคอสัตว์*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
mane    [N] แผงขนบนคอสัตว์, See also: แผงคอของสิงโตหรือม้า, แผงคอสัตว์, Syn. fleece, fur, ruff
wattled    [ADJ] ซึ่งทำจากขนแผงคอสัตว์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
mane(เมน) n. แผงคอสัตว์ (เช่นม้า,สิงโต), See also: maned adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
mane(n) แผงคอสัตว์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top