ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

แปลงสาร

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แปลงสาร-, *แปลงสาร*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา แปลงสาร มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *แปลงสาร*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฤๅษีแปลงสาร[N] an inverted-order cipher, See also: method of writing secret characters by reversing the back and the front positions, Thai definition: วิธีเขียนหนังสือลับแห่งไทยโบราณกลับตัวอักษรข้างหลังมาไว้ข้างหน้า

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แปลงสารก. สั่งอย่างหนึ่งไปทำเสียอีกอย่างหนึ่ง, แก้สาระสำคัญหรือข้อความในหนังสือจากอย่างหนึ่งไปเป็นอีกอย่างหนึ่ง.
ฤๅษีแปลงสารน. ชื่อวิธีเขียนหนังสือลับแห่งไทยโบราณกลับตัวอักษรข้างหลังมาไว้ข้างหน้า, โดยปริยายหมายความว่า เปลี่ยนข้อความเดิมให้มีความหมายตรงกันข้าม.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Calvin cycleวัฏจักรคัลวิน, ขั้นหนึ่งของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสง เป็นการเปลี่ยนแปลงสารที่มีคาร์บอน 5 อะตอม โดยมีคาร์บอนไดออกไซด์เข้าร่วม กลายเป็นสารที่มีคาร์บอน 3 อะตอม แล้วสารที่มีคาร์บอน 3 อะตอมนี้จะเปลี่ยนกลับไปเป็นสารที่มีคาร์บอน 5 อะตอมใหม่อีกครั้งหนึ่ง เป็นวัฏจักรเช่นนี้เรื่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I was able to convert the Malastare fuel toxin into a poison gas.ข้าสามารถที่จะแปลงสารพิษ จากเชื้อเพลิงมาลัสแตร์ ให้เป็นแก๊สพิษได้แล้ว The Zillo Beast Strikes Back (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การเปลี่ยนแปลงสารอาหาร[n. exp.] (kān plīenplaēng sān āhān) FR: dégradation des éléments nutritifs [f] ; assimilation de la nourriture [f]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top