Search result for

แนๆีൠะ

(52 entries)
(1.5169 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แนๆีൠะ-, *แนๆีൠะ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา แนๆีൠะ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: coqu กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
coquet[VI] ยั่วยวน, Syn. flirt
coquetry[N] พฤติกรรมยั่วยวน, Syn. flirtatiousness
coquette[N] ผู้หญิงที่ยั่วยวนผู้ชาย, Syn. flirt, vamp, vamper
coquettish[ADJ] ที่ยั่วยวนผู้ชาย, See also: กะลิ้มกะเหลี่ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coquet(โคเควท') vi. =coquette n. = coquette. adj. ยั่วสวาท,ยั่ว,พูดจาเกี้ยว,มีเสน่ห์ยั่วยวน, Syn. philander,flirt,dally
coquetry(โค'คิทรี) n. นิสัยยั่วสวาท,การพูดจาเกี้ยว,การเกี้ยว, Syn. flirtation,dalliance
coquette(โคเควท') n. หญิงยั่วสวาท,หญิงที่เกี้ยวชาย, See also: coquettish adj. ดูcoquette coquettishness n. ดูcoquette, Syn. flirt
coquille(โคควิล') n. อาหารเนื้อที่อบในเปลือกหอย

English-Thai: Nontri Dictionary
coquetry(n) ความเจ้าชู้,มารยา,การดัดจริต,การเกี้ยวผู้ชาย
coquette(n) หญิงเจ้าชู้,หญิงเจ้ามารยา,หญิงยั่วสวาท
coquettish(adj) เจ้าชู้,ดัดจริต,เจ้ามารยา,ยั่วสวาท

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
coquinaกะส้าหอย [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You might not smile just at the coquettish sound of it.ฉันอาจไม่ยิ้มแย้มเหมือนกับกำลังยั่วยวนใครอยู่ New Haven Can Wait (2008)
Or cocktails and coquettes?หรือคอกเทลและผู้หญิง? Gone with the Will (2009)
Well, my, my, my. Aren't we the little coquette?โอ้ ตาย ตาย ตายแล้ว นี่พวกเราเป็นนางแมวยั่วสวาทกันเหรอเนี่ย Mannequin: On the Move (1991)
Give me a little more coquette, Betty.เบ็ตตี้ ทำดัดจริตให้มากกว่านี้หน่อย Pilot (2006)
My other half, my one coquette, the answer to my love's duet.ดวงใจของข้า หวานใจของข้า ตอบมาให้ข้าชื้นใจหน่อย Enchanted (2007)
So tomorrow night, why don't you make him coquilles St. Jacques for dinner, hmm? - Annie?ทำไมเราไม่ทำให้เขาล่ะ ซุปครีมหอยเชลล์เป็นไง The Nanny Diaries (2007)
I hate coquilles dry. I want sushi.ผมเกลียดซุปแห้ง ๆ ผมอยากกินซูชิ The Nanny Diaries (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coquShe is quite coquettish.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระตุ้งกระติ้ง[ADJ] girlish, See also: coquettish, affected, Syn. ตุ้งติ้ง, Example: ท่าทางกระตุ้งกระติ้งของเขาทำให้เพื่อนล้ออยู่เสมอ, Thai definition: ที่มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย
กระดุ้งกระดิ้ง[ADV] girlishly, See also: coquettishly, affectedly, Syn. กระตุ้งกระติ้ง, สะดีดสะดิ้ง, Example: เขาเดินกระดุ้งกระดิ้งเหมือนผู้หญิง
กรุยกราย[ADV] swaggeringly, See also: coquettishly, Example: เธออยู่ในชุดราตรีสวย เดินกรุยกรายไปรอบเวที, Thai definition: มีท่าทางหยิบหย่ง
ตุ๊กติ๊ก[ADJ] girlish, See also: coquettish, feminine, Syn. ตุ้งติ้ง, ดีดดิ้น, ดุ้งดิ้ง, กระตุ้งกระติ้ง, Thai definition: มีกิริยาท่าทางกระชดกระช้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฝัก[n.] (fak) EN: pod ; hull   FR: cosse [f] ; coque [f]
หอย[n.] (høi) EN: shell   FR: coquillage [m] ; mollusque [m]
หอยแครง[n. exp.] (høi khraēng) EN: ark shell   FR: coque [f] ; coquille Saint-Jacques [f]
หอยพัด[n. exp.] (høi phat) FR: coquille Saint-jacques [f]
กะลา[n. exp.] (kalā) EN: coconut shell ; half of coconut shell   FR: écuelle de noix de coco [f] ; coquille de noix de coco [f]
เกเร[adj.] (kērē) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing   FR: coquin ; espiègle ; fripon
ไข่ลวก[n. exp.] (khai lūak) EN: soft-boiled egg ; scalded egg ; parboiled egg   FR: oeuf à la coque [m]
แครง[n.] (khraēng) EN: scallop ; ark shell   FR: coquille Saint-Jacques [f]
โก้เก๋[adj.] (kōkē) EN: fine ; smart ; elegant ; chic ; beautiful ; free and easy ; snazzy   FR: élégant ; distingué ; coquet
กระตุ้งกระติ้ง[adj.] (kratungkrating) EN: coquettish ; girlish ; affected   FR: coquet

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
coquetry    (n) (k o1 k i t r ii)
coquette    (n) (k o1 k e1 t)
coquettes    (n) (k o1 k e1 t s)
coquetries    (n) (k o1 k i t r i z)
coquettish    (j) (k ou1 k e1 t i sh)
coquettishly    (a) (k ou1 k e1 t i sh l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Coquifrankolin {m} [ornith.]Coqui's Frankolin [Add to Longdo]
Coquerelcoua [ornith.]Coquerel's Madagascar Coucal [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
じゃら付く;戯つく[じゃらつく, jaratsuku] (v5k,vi) (1) (uk) to jingle; to jangle; to clink; to chink; (2) to act lasciviously; to act coquettishly [Add to Longdo]
コクリコ[, kokuriko] (n) (also written as 雛罌粟) coquelicot (Papaver rhoeas) (fre [Add to Longdo]
コケッティシュ;コケティッシュ[, koketteishu ; koketeisshu] (adj-na) coquettish [Add to Longdo]
コケット[, koketto] (adj-na,n) coquette (fre [Add to Longdo]
コケットリー[, kokettori-] (n) coquetterie (fre [Add to Longdo]
ジャラジャラ;じゃらじゃら[, jarajara ; jarajara] (adv,adv-to,vs) (1) jingling; jangling; clinking; chinking; (2) lasciviously; coquettishly [Add to Longdo]
モノコックボディー[, monokokkubodei-] (n) monocoque body [Add to Longdo]
阿娜めく;婀娜めく;徒めく[あだめく, adameku] (v5k) to be bewitching; to look coquettish; to behave in an alluring manner; to behave in a seductive manner [Add to Longdo]
艶っぽい[つやっぽい, tsuyappoi] (adj-i) romantic; spicy; coquettish [Add to Longdo]
艶めかしい;艶かしい;生めかしい;媚かしい(iK)[なまめかしい, namamekashii] (adj-i) charming; captivating; bewitching; seductive; coquettish [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top