Search result for

แต่งกาย

(41 entries)
(0.2704 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แต่งกาย-, *แต่งกาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แต่งกาย [V] dress, See also: dress up, Syn. แต่งตัว, Example: ผู้เข้าประกวดทุกคนแต่งกายด้วยชุดไทย, Thai definition: สวมเครื่องแต่งกาย มีเสื้อผ้าเป็นต้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Pretty soon, you'll be sporting a homemade costume and leading a double identity just like the rest of us.จะดีขั้นในไม่ช้า คุณเป็นที่ใจกล้าที่แต่งกายแบบธรรมดา\ เป็นผู้นำที่มีสองด้านแบบที่เป็นอยู่ขณะนี้ Odyssey (2008)
- Another outfit?เครื่องแต่งกายที่อื่นได้หรือไม่ Revolutionary Road (2008)
- No, no, it's not another outfit.- ไม่ไม่มันไม่ได้เป็นเครื่องแต่งกายอื่น Revolutionary Road (2008)
He's trying on personalities like clothes.เขาพยายามทำตัวให้ดีเหมือนการแต่งกาย Chapter Eight 'Into Asylum' (2009)
You'll take pieces from your own wardrobe, like this for example.เธอจะได้เสื้อผ้า/N จากตู้เครื่องแต่งกาย อย่างเช่น ตัวนี้/N สวยมากๆ Confessions of a Shopaholic (2009)
Now, excuse the delay while we move things around and change our costumes.ขออภัยให้กับความล่าช้าในการจัดวาง และเปลี่ยนเครื่องแต่งกาย Agora (2009)
I just wear this ridiculous outfit so that people like you will ask me if I do.ผมแค่ใส่เครื่องแต่งกายไร้สาระ เพื่อให้คนอย่างคุณถาม Chuck Versus the First Kill (2009)
If you ever want to pick out an outfit to match that stick up your ass,หากคุณเคยต้องการที่จะเลือกเครื่องแต่งกาย\ เพื่อให้เข้ากับบั้นท้ายของคุณ The Pickle Jar (2009)
I went to the apartment and when I left, I saw a full-on Amish guy heading towards the building.ฉันไปที่อพาร์ทเม้นท์ และฉันออกมา ฉันเห็น... ผู้ชายแต่งกายพวกอามิช มุ่งหน้าไปที่ตึก The Plain in the Prodigy (2009)
Why are there costumes involved?แล้วทำไมถึงมีเครื่องแต่งกายพะรุงพะรังนี่? Spanish 101 (2009)
I know the kids care more about the candy than the costume, but I think they appreciate the effort.ผมรู้ว่าเด็กๆสนใจเรื่องขนมหวาน มากกว่าเครื่องแต่งกาย แต่ผมคิดว่าพวกเขาจะ ซึ่งใจในความพยายาม How to Succeed in Bassness (2009)
- And hats are not permitted. - Yeah, I should've read up on the dress code.เราไม่อนุญาติให้ใส่หมวกในโรงเรียนด้วย/ ใช่ ฉันควรจะอ่านระเบียบการแต่งกาย The Karate Kid (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แต่งกาย[v.] (taengkāi) EN: dress ; put on clothing ; wear clothing ; attire   FR: s'habiller

English-Thai: Longdo Dictionary
transgender(n) คนข้ามเพศ, คนที่แสดงออก หรือแต่งกาย หรือผ่านการผ่าตัดเพื่อเปลี่ยนเป็นเพศตรงข้าม, คนที่มีลักษณะผิดเพศ , R. queer, heterosexual, homosexual, bisexual, pansexual, asexual

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
apparel    [VT] แต่งกาย, Syn. dress, clothe
array    [VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว
attire    [VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว, Syn. clothe, array
cover    [VT] แต่งกาย, See also: แต่งตัว, สวมเสื้อผ้า
garment    [VT] แต่งตัว, See also: แต่งกาย, Syn. dress, clothe, clad, Ant. denude, undress

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
casual(แคส' ชวล) adj. โดยบังเอิญ,จร,ประจวบเหมาะ,ไม่แน่นอน,ตามอารมณ์,ไม่เป็นทางการ,ธรรมดา ๆ (ชุดแต่งกาย) -n. คนทำงานที่ให้มาทำงานในเวลาที่ไม่แน่นอน, Syn. haphazard
civies(ซิฟ'วีซ) n.,pl. เครื่องแต่งกายพลเรือน
costume(คอส'ทุม) {costumed,costuming,costumes} n. เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,แบบเครื่องแต่งกาย,เครื่องแต่งกายของสตรี,เสื้อผ้าอาภรณ์ของสตรี,ชุดแสดงละคร vt. แต่งตัว,ใส่เสื้อผ้าอาภรณ์,ใส่เครื่องแต่งตัว, Syn. clothes,clothes,dress,outfit
disguise(ดิสไกซ') vt. ปลอมตัว,ปลอมแปลง,ซ่อนเร้น,ปิดบัง,แกล้งทำ,แสร้ง. n. สิ่งที่ปลอมแปลง,เครื่องแต่งกายที่ปลอมแปลง,การแกล้งทำ, การซ่อนเร้น., See also: disguiser n. ดูdisguise disguisement n. ดูdisguise, Syn. mask,change,camouf
drape(เดรพ) {draped,draping,drapes} vt. สวมเสื้อผ้า,แต่งกาย,จัดเสื้อผ้า,จัดม่าน,แขวน. vi. แขวน,ประดับ,ตกแต่ง.n. ม่านประดับ,วิธีการแขวนม่านและสิ่งประดับ., See also: drapable,drapeable adj.
fullern. ผู้แต่งกายเต็มยศ
get-up(เกท'อัพ) n. แบบแผน,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ
getup(เกท'อัพ) n. แบบแผน,เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ
misfit(มิส'ฟิท,มิสฟิท') n. เครื่องแต่งกายที่ผิดขนาด,ผู้ที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมได้ถูกต้อง, Syn. nonconformist
motley(มอท'ลี) n. การรวมสีต่าง ๆ กัน,เครื่องแต่งกายสลับสีหรือหลายสี,การผสมผสาน,เสียงประสานจับฉ่าย. adj.หลากหลาย,มีหลายสี,สลับสี pl. motleys, Syn. heterogeneous,

English-Thai: Nontri Dictionary
array(n) ขบวน,ทิว,แถว,ระเบียบ,เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้า
attire(n) เสื้อผ้า,ชุด,เครื่องแต่งกาย
clothes(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,ชุด
clothing(n) เสื้อผ้า,เครื่องแต่งกาย,เครื่องนุ่งห่ม,อาภรณ์,เครื่องนอน
dress(n) เครื่องแต่งกาย,เสื้อผ้าอาภรณ์,เสื้อชุด,กระโปรงชุด
dress(vt) แต่งกาย,สวมเสื้อผ้า,แต่ง,ประดับ,ทำแผล
dressing(n) การแต่งกาย,การตกแต่ง,การแต่งแผล,ซอสปรุงรส,เครื่องชูรส
furnishings(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องเรือน,เครื่องตกแต่งบ้าน
galaxy(n) กลุ่มดาว,ทางช้างเผือก,หมู่คนแต่งกายงดงาม
garb(n) เครื่องแต่งกาย,เครื่องแบบ,เสื้อผ้าอาภรณ์

French-Thai: Longdo Dictionary
boutique de mode(n) |f| ร้านขายเครื่องแต่งกายที่นำสมัย, ร้านบูติก

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top