Search result for

แค้

(45 entries)
(0.109 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -แค้-, *แค้*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
แค้ [V] be angry, See also: be furious, rankle, be enraged, Syn. โกรธ, โกรธแค้น, โมโห, Example: ชาวบ้านแค้นพ่อค้าแม่ค้ามากที่ฉวยโอกาสขึ้นราคาสินค้าในช่วงนี้, Thai definition: โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย
แค้นคอ [V] be stuck in the throat, See also: be lodged in the throat, Syn. ติดคอ, ฝืดคอ, Ant. คล่องคอ, ลื่นคอ, Example: ค่อยๆ ทานก็ได้ ไม่ต้องรีบเดี๋ยวก็แค้นคอหรอก, Thai definition: อาการที่คนหรือสัตว์กินอาหารแล้วติดคอหรือฝืดคอกลืนไม่สะดวก
แค้นใจ [V] be angry, See also: be furious, rankle, be enraged, Syn. แค้น, โกรธ, เจ็บใจ, โมโห, Example: พอนึกถึงเรื่องนั้นขึ้นมาทีไร ยังแค้นใจอยู่ไม่หาย, Thai definition: โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
แค่ว. เพียง, เท่า.
แค้น. ชื่อปลานํ้าจืด ไม่มีเกล็ด ในสกุล Bagarius วงศ์ Sisoridae หัวแบนแผ่ หนวดแบน ตาเล็ก ลำตัวยาวเรียวลู่จนแคบมากที่คอดหาง ครีบหางเป็นแฉกยาว ผิวหนังเป็นตุ่มแข็ง มีแต้มขนาดใหญ่สีนํ้าตาลเข้มอยู่บนหลังเป็นระยะ ๆ ครีบต่าง ๆ สีนํ้าตาล พบอาศัยตามพื้นท้องแม่นํ้าสายใหญ่ ๆ มี ๓ ชนิด ในประเทศไทยที่พบทั่วไปได้แก่ ชนิด B. bagarius (Hamilton-Buchanan) ซึ่งยาวได้ถึง ๒๕ เซนติเมตร และ B. yarrelli Sykes ยาวได้ถึง ๒ เมตร, คัง หรือ ตุ๊กแก ก็เรียก.
แค็ตตาล็อกน. หนังสือ เอกสาร สิ่งพิมพ์ เป็นต้น ที่มีภาพสินค้าเช่นเสื้อผ้า เครื่องใช้ไฟฟ้า พร้อมรายละเอียดของสินค้าเพื่อเผยแพร่หรือสำหรับให้ลูกค้าเลือกซื้อ.
แค่นก. ฝืน เช่น แค่นกิน, คะยั้นคะยอ เช่น แค่นให้กิน, ทำไม่เป็นหรือไม่สันทัดแล้วยังอวดดีขืนทำ เช่น แค่นทำ, สะเออะ เช่น ไม่มีเงินยังแค่นแต่งตัวโก้.
แค้ก. โกรธเจ็บใจอยู่ไม่หาย เช่น แค้นใจ แค้นเคือง.
แค้นคอก. อาการที่คนหรือสัตว์กินอาหารแล้วติดคอหรือฝืดคอกลืนไม่สะดวก.
แค่นแคะ, แค่นไค้ก. เฟ้นหาความชั่วขึ้นมากล่าว, เซ้าซี้จะให้ได้สมประสงค์.
เท่า ๑แค่, เพียง, เช่น สูงเท่าใด เก่งเท่าไหน ตัวเท่านี้.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แค่[adv.] (khaē) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less ; thus ; to the extent of ; up to ; as far (as) ; as long (as) ; to ; within   FR: jusque ; d'ici ; en ; autant ; seulement ; tout juste ; à peine
แค่ 10 นาที[X] (khaē sip nāthī) EN: within 10 minutes   FR: en 10 minutes
แค็ตตาล็อก [n.] (khaettālǿk) EN: catalogue ; catalog (Am.)   FR: catalogue [m]
แค่น[v.] (khaen) EN: urge ; implore ; force   FR: se forcer ; s'obliger
แค่น[adv.] (khaen) EN: unwillingly ; without relish ; reluctantly   FR: à contrecoeur
แค้[v.] (khaēn) EN: harbour resentment against ; be resentful ; feel aggrieved ; have malice ; rankle   FR: avoir de la rancoeur ; être indigné ; enrager
แค้นคอ[v. exp.] (khaēn khø) EN: be stuck in the throat ; be lodged in the throat   
แค่นี้[adv.] (khaēnī) EN: only ; just ; solely ; merely ; no more and no less   FR: aussi ; à ce point ; aussi peu
แค้นใจ[v.] (khaēnjai) EN: be angry ; be furious ; rankle ; be enraged   FR: être furieux ; être dépité ; enrager ; en vouloir à
แค้มป์[n.] (khaēm) EN: camp   

English-Thai: Longdo Dictionary
outraged(adj) (ถูกทำให้)ช็อค, ตะลึง, เจ็บแค้

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
avenge(อะเวนจฺ') vt. แก้แค้นให้,ล้างแค้นให้,
ay 2(เอ) interj. คำอุทานแสดงความเจ็บปวด ความทุกข์, ความแค้
despiteful(ดิสไพทฺ'ฟูล) adj. มุ่งร้าย,อาฆาตแค้น, See also: despitefulness n.
embitter(เอมบิท'เทอะ) vt. ทำให้ขมขึ้น,ทำให้รู้สึกขม,ทำให้เคืองแค้น., See also: embitterer n. ดูembitter embitterment n. ดูembitter, Syn. imbitter
enrage(เอนเรจ') vt. ทำให้โกรธแค้น, See also: enragedly adv. ดูenrage enragement n. ดูenrage -pl. enragement n. ดูenrage
envenom(เอนเวน'เนิม) vt. ทำให้เป็นพิษ,ใส่พิษลงไป,ทำให้ขม,เป็นพิษ,ทำให้เคืองแค้
fix(ฟิคซฺ) {fixed,fixing,fixes} vt. ทำให้แน่น,ติด,ติดแน่น,กำหนดแน่นอน,เพ่งมอง,เพ่งความสนใจ,ป้ายความผิด,ซ่อมแซม,จัดให้เรียบร้อย,จัดให้เป็นระเบียบ,เตรียมอาหาร,แก้แค้น,ลงโทษ,จัดการ,เปลี่ยนไนโตรเจนในอากาศให้เป็นสารประกอบที่มีประโยชน์ (เช่นปุ๋ย) ,ทำให้ภาพเกาะแน่นโด
gravamen(กระเว'มัน) n.ข้อกล่าวหาที่หนัก,ประเด็นสำคัญในการฟ้อง,เรื่องคับแค้นใจ -pl. gravamina
grudge(กรัดจฺ) n. vt.,vi.,n. (การ) ขัดข้องใจ,ขุ่นแค้น,เสียใจ,อิจฉา,ริษยา, See also: grudger n., Syn. begrudge,resentment
grudging(กรัด'จิง) adj. ไม่เต็มใจ,ขัดข้องใจ,ขุ่นแค้น,เสียใจ,อิจฉา,ริษยา.

English-Thai: Nontri Dictionary
avenge(vt) ล้างแค้น,แก้เผ็ดแทน
avenger(n) ผู้ล้างแค้น,ผู้แก้เผ็ด
beggary(n) ความยากจน,ความแร้นแค้น,ความยากไร้
embitter(vt) ทำให้ขมขื่น,ทำให้ทุกข์ระทม,ทำให้เคืองแค้
enmity(n) ความเป็นอริ,ความเป็นศัตรู,ความคุมแค้น,ความเกลียดชัง
gall(n) ความขุ่นแค้น,ความขมขื่น,น้ำดี
grudge(n) ความอิจฉา,ความริษยา,ความคุมแค้น,ความไม่เต็มใจ
grudge(vt) ขัดข้องใจ,คุมแค้น,อิจฉา,ริษยา,ไม่เต็มใจ
irate(adj) โกรธ,แค้น,โมโห,เดือดดาล
ire(n) ความโกรธ,ความแค้น,ความโมโห,ความเดือดดาล

German-Thai: Longdo Dictionary
Rachegedanke(n) |der| การคิดแก้แค้น, See also: Gedanken
befriedrigen(vt) |befriedigte, hat befriedigt| ทำให้พอใจ เช่น seine Rache befriedigen แก้แค้นให้สำเร็จ
Rache(n) |die, nur Sg.| การล้างแค้น, See also: S. die Revanche

Are you satisfied with the result?

Go to Top