Search result for

เส้นประ

(61 entries)
(0.0224 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เส้นประ-, *เส้นประ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เส้นประ[N] dashed line, Thai definition: เครื่องหมายวรรคตอนรูปดังนี้ _ _ _
เส้นประ[N] dash line, Ant. เส้นทึบ, Example: ขอบเขตที่ปรากฏรอบรูปภาพเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะประกอบด้วยเส้นประพร้อมด้วยลูกศรเล็กๆ ที่แต่ละมุมทั้งสี่ของรูปสี่เหลี่ยม, Count unit: เส้น, Thai definition: เส้นที่มีลักษณะเป็นจุดเล็กๆ เรียงต่อกัน
เส้นประสาท[N] nerve, Syn. ประสาท, Example: การขาดออกซิเจนไปเลี้ยงสมองประมาณ 3 นาที จะทำให้สมองและเส้นประสาทสูญเสียหน้าที่อย่างถาวร, Count unit: เส้น, Thai definition: ส่วนของร่างกายที่มีลักษณะคล้ายเส้นใย มีหน้าที่นำคำสั่งและความรู้สึกไปสู่ หรือออกจากสมอง หรืออวัยวะส่วนอื่นของร่างกาย
เส้นประสาทสมอง[N] nerve, Syn. เส้นประสาท, Example: เส้นประสาทสมองมี 12 คู่ที่ออกจากสมอง ผ่านรูต่างๆ ของกะโหลกศีรษะ, Count unit: เส้น, Thai definition: สายสื่อนำความรู้สึกในสมอง

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เหลี่ยม ๑เส้นประกอบมุมของรูปที่มีด้านตั้งแต่ ๓ ด้านขึ้นไป

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spark lineเส้นประกายไฟ [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
nerveเส้นประสาท, ประสาท [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nerve trunkเส้นประสาทใหญ่ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Afferent Fiber Branchเส้นประสาทนำความรู้สึกรับรส [การแพทย์]
Afferent Nerveเส้นประสาทรับความรู้สึก [การแพทย์]
Afferent Nerve Fibersเส้นประสาทนำความรู้สึก, ใยประสาทนำเข้า [การแพทย์]
Afferent Nerve from Bladderเส้นประสาทที่รับความรู้สึกจากกระเพาะปัสสาวะ [การแพทย์]
Afferent Pathwaysเส้นประสาทนำกระแสประสาทเข้าสู่ภายใน [การแพทย์]
Asymmetricalเส้นประสาทโตข้างเดียว, ไม่เหมือนกัน [การแพทย์]
Autonomic Motorเส้นประสาทที่ควบคุมการบีบตัวแบบอัตโนมัติ [การแพทย์]
Axillary Nervesเส้นประสาทรักแร้ [การแพทย์]
Axons, Centralเส้นประสาทแอกซอน [การแพทย์]
Cholinergicเส้นประสาทโคลีเนอร์จิค [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
The neural net will show usแผงเส้นประสาท Not Cancer (2008)
The normal neural impulses will be sucked Into a vortexการกระตุ้นเส้นประสาทธรรมดา อาจทำให้ระบบจมลงในน้ำวนได้ Not Cancer (2008)
A bunch of nerves Controls the tempo of the heart.สาขาของเส้นประสาท\ ควบคุมจังหวะการเต้นของหัวใจ Adverse Events (2008)
Start cutting nerves, you risk his swallowing,เริ่มตัดเส้นประสาท /\ /คุณเสี่ยงที่เขาจะมีอาการบวม Adverse Events (2008)
When she picked up that magnet, it moved one of the pins deeper into the sympathetic nervous center of her brain.เมื่อเธอยกแม่เหล็ก มันทำให้เข็มทิ่มเข้าไปลึกเข้าไป\ ยังเส้นประสาทส่วนกลางสมองเธอ Birthmarks (2008)
This sent a signal through the nerves to the blood vessels in her small intestines, which caused the symptoms in China and in the giant magnet we call an MRI.สิ่งนี้ได้ส่งสัญญานผ่านเส้นประสาท\ ไปยังเส้นเลือดในลำไส้เล็ก ทำให้เกิดอาการในประเทศจีน\ แล้วก็แม่เหล็กยักษ์ที่เรียกว่า.. Birthmarks (2008)
Maybe his nerves are freezing up.อาจเป็นอาการเส้นประสาทแช่แข็ง Last Resort (2008)
To nerve palsy.เส้นประสาทเป็นอัมพาธ Last Resort (2008)
Seventh nerve palsy.เส้นประสาทเส้นที่เจ็ดเป็นอัมพาธ Last Resort (2008)
That's killed their nerves so this won't hurt at all?เส้นประสาทที่เสียหายเป็นเวลานาน ยานี่ก็ไม่ทำให้เป็นอะไรได้อีก Last Resort (2008)
Nerve and muscle damage.เส้นประสาทและกล้ามเนื้อเสียหาย Last Resort (2008)
A tumor is pressing on your sympathetic nerves.เนื้องอกกำลังกดเส้นประสาทsympatheticคุณ Last Resort (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เส้นประ[n.] (senpra) EN: dash line   FR: pointillé [m]
เส้นประตู[n. exp.] (sen pratū) EN: goal line   FR: ligne de but [f]
เส้นประสาท[n.] (senprasāt) EN: nerve   FR: nerf [m]
เส้นประสาทตา[n. exp.] (senprasāt tā) EN: optic nerve   FR: nerf optique [m]
เส้นประสาทรับฟัง[n. exp.] (senprasāt rapfang) EN: auditory nerve   FR: nerf auditif [m]
เส้นประสาทสมอง[n. exp.] (senprasāt samøng) EN: cranial nerves   

English-Thai: Longdo Dictionary
neurotransmitter(n) สารที่ทำหน้าที่ส่งสัญญาณระหว่างเส้นประสาท
dyslacxia(n ) โรคดิสเล็กเซีย คือ ความบกพร่องในการอ่าน มีปัญหาในการอ่าน อ่านได้บ้างไม่ได้บ้าง อ่านไม่คล่อง สะกดคำติดขัด ผสมคำไม่ได้ หรืออ่านไม่ได้เลย โดยมีสาเหตุมาจากความผิดปกติของเส้นประสาท

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
goal line[N] เส้นประตู
nerve[N] เส้นประสาท
neuritis[N] เส้นประสาทอักเสบ
neuro-[PRF] เส้นประสาท, See also: ประสาท
spinal cord[N] เส้นประสาทไขสันหลัง, Syn. cord

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accessory nerveเส้นประสาท cranial nerve เส้นที่ 11
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
facial nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 7 ที่ไปเลี้ยงลิ้นส่วนหน้าทำให้รู้รส ควบคุมการหดตัวและคลายตัวกล้มเนื้อบริเวณหน้า ทำให้มีการแสดงสีหน้า
hypoglassal nerveเส้นประสาทของcranial nerves คู่ที่ 12 ที่ไปสู่กล้ามเนื้อของลิ้น ควบคุมการหดตัวและคลายตัวของกล้ามเนื้อลิ้นให้มีการเคลื่อนไหว
innervate(อินเนอ'เวท) vt. มีเส้นประสาทไปถึง,ครอบคลุมด้วยเส้นประสาท
innervation(อินเนอเว'เชิน) n. การมีเส้นประสาทไปถึง,การครอบคลุมด้วยเส้นประสาท.
mesenteryเป็น membrane ซึ่งช่วยยึดลำไส้เล็กให้ติดกับผนังช่องท้องและเป็นเส้นทางที่เลือด ท่อน้ำเหลือง และเส้นประสาทผ่านเข้าออกจากลำไส้เล็ก
nerve(เนิร์ฟว) n. เส้นประสาท,กำลัง,พลังงาน,ความหนักแน่น,ความกล้าหาญ,ความหงุดหงิด,ความทะลึ่ง,เส้นใบ,ลายเส้น, get on one's nerves ยั่วยุ,กระตุ้น. vt. ให้กำลัง,ให้กำลังใจ, Syn. strength
neural networkเครือข่ายเส้นประสาทหมายถึง ระบบคอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นเลียนแบบเส้นใยประสาทของมนุษย์ ที่เรียกว่า นิวโรน ในสมองมนุษย์ ซึ่งมีนับจำนวนล้าน ๆ ตัว การประมวลผลกิจกรรมต่าง ๆ จะออกมาในลักษณะแบบขนาน (ไม่ใช่แบบอนุกรม) หมายถึง ทำงานพร้อม ๆ กัน เพื่อให้ได้คำตอบอันเดียว ทั้งนี้หมายถึง การที่ต้องสามารถทำงานที่สลับซับซ้อนมาก ๆ โดยเรียนรู้จากประสบการณ์ได้เอง ฉะนั้นการที่เครือข่ายแบบนิวโรนนี้จะให้คำตอบได้ก็ต่อเมื่อมีการส่งปัญหาต่าง ๆ เข้าไปให้ลองทำมาก ๆ เครือข่ายแบบนี้จะเป็นประโยชน์ เฉพาะในงานประมวลผลงานบางประเภท เช่น เรื่องการประมวลผลเกี่ยวกับการซื้อขายหุ้นในตลาด หรือการหาความคล้ายคลึงระหว่างภาพหลาย ๆ ภาพ เช่น ลายนิ้วมือ เป็นต้น ดู artificial intelligence ประกอบ
neuritis(นิวไร'ทิส) n. เส้นประสาทอักเสบ, See also: neuritic adj. pl. neuritides

English-Thai: Nontri Dictionary
nerve(n) เส้นประสาท,เส้นเอ็น,กำลัง,ความกล้าหาญ
nervous(adj) เป็นโรคเส้นประสาท,หงุดหงิด,กังวลใจ,ขวัญอ่อน
nervousness(n) โรคเส้นประสาท,อาการทางประสาท,ความขวัญอ่อน,ความกลัว
neurotic(adj) เป็นโรคประสาท,เกี่ยวกับเส้นประสาท
twig(n) กิ่งไม้,ก้าน,เส้นประสาท,หลอดเลือด

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 5 นำคำสั่งจากสมองไปยังกล้ามเนื้อตา บังคับให้เกิดการชำเลืองตา ให้โฟกัสภาพชัด
abducens nerve (n ) เส้นประสาทสมองคู่ที่ 6
broken line (n) เส้นประ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top