Search result for

เสื่อมสลาย

(18 entries)
(0.017 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เสื่อมสลาย-, *เสื่อมสลาย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เสื่อมสลาย[V] gradually disappear, See also: slowly disintegrate, Syn. หมดลง, สิ้นสุด, Example: สังคมจะอยู่รอดหรือเสื่อมสลายหรือไม่นั้น ขึ้นอยู่กับคนและคุณภาพของคนในสังคมเป็นสำคัญ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เสื่อมสลายก. ค่อย ๆ แปรสภาพไป เช่น อาณาจักรโรมันอันศักดิ์สิทธิ์ได้เสื่อมสลายไปแล้ว.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Age Involutionเสื่อมสลายไปตามอายุ [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shock-induced achromotrichia, hyperkeratotic skin lesions, and clear signs of dehydration.ช็อคทันที เม็ดสีในเส้นผมและผิวหนัง เสื่อมสลาย ผิวหนังแห้ง จนตกสะเก็ด และมีร่องรอยว่า ร่างกายขาดน้ำ Dream Logic (2009)
Your body will decay but your spirit lingers on.แม้ร่างของนายจะเสื่อมสลาย แต่จิตวิญญาณยังคงอยู่ Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)
Gravitational and molecular degeneration are decreasing,แรงดึงดูด และการเสื่อมสลายของโมเลกุลกำลังลดลง Over There: Part 1 (2010)
The natural decayเมื่อธรรมชาติเริ่มเสื่อมสลายลง Over There: Part 1 (2010)
It's all degraded and smeared from the blood.มันเสื่อมสลาย หรือไม่ก็ กลายสภาพไปหมดแล้ว จากรอยคราบเลือด The Bones That Weren't (2010)
No sign of environmental degradation.บริเวณรอบๆนี้ ไม่มีสัญญาณของการเสื่อมสลาย The Plateau (2010)
Maybe it's the location. Walter, you think that this is spatial decay, don't you?วอลเตอร์ คุณคิดว่านี่เป็น การเสื่อมสลายของอวกาศ Stowaway (2011)
We're beginning to see signs of degradation on this side.เราเริ่มที่จะเห็นสัญญาณ ของการเสื่อมสลายที่โลกด้านนี้แล้ว Stowaway (2011)
What I am is the only person on this universe who has extensive experience in inter-dimensional decay.แต่ผมเป็นเพียงคนเดียวในเอกภพนี้ ที่มีประสบการณ์มากมาย ในเรื่องการเสื่อมสลายระหว่างมิติ Stowaway (2011)
We have more advanced ways to detect molecular degeneration over there, but a simple radiation test should be enough to see whether the fabric of the universe has begun to decay.ที่โลกด้านโน้นนั้น เรามีวิธีที่ตรวจจับ การเสื่อมสลายของโมเลกุลที่ล้ำหน้ากว่านี้ แต่การทดสอบรังสีแบบธรรมดาก็เพียงพอแล้ว ที่จะดูว่าโครงสร้างของเอกภพ ได้เริ่มเสื่อมแล้วรึยัง Stowaway (2011)
The M.S. One is destabilized.MS One กำลังจะเสื่อมสลายแล้ว Lockout (2012)
When our power leaves us, all our work comes undone. All of it.เมื่อพลังหมดสิ้นไป มนตราที่เราเคยทำไว้ก็เสื่อมสลายสิ้น Wrath of the Titans (2012)

English-Thai: Longdo Dictionary
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
confusion(คันฟิว'เชิน) n. ความยุ่งเหยิง,ความไม่ชัด,ความงงงวย,การให้ยุ่งหรือสับสน,ความพ่ายแพ้,ความเสื่อมสลาย, Syn. puzzlement,disorder

English-Thai: Nontri Dictionary
decay(n) ความเน่าเปื่อย,การเสื่อมสลาย,ความผุพัง,ความทรุดโทรม

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top