ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เลากา

   
7 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เลากา-, *เลากา*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เลากาว. ใหญ่โตมาก ในคำว่า ภูเขาเลากา เช่น กองเป็นภูเขาเลากา.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We've got mountains of data...เรามีข้อมูลเป็นภูเขาเลากา The Day After Tomorrow (2004)
There's inventory piled up...มีสินค้ากองเป็นภูเขาเลากา... Mr. Monk and the Employee of the Month (2004)
Like carrots.ขนมหวานๆกองเป็นภูเขาเลากา Monster House (2006)
Because somewhere in this compost pile are several unfiled NAVCOMPT 2282 forms, along with your last two time cards, so if you'd like to get paid sometime in the near future, I suggest you start digging.เพราะบางแห่งข้างในกองภูเขาเลากานี้ มีแบบฟอร์มแนฟคอมม์ 2282 หลายใบ ที่รอให้คุณกรอก กับบัตรลงเวลา 2 ใบ Cyber Threat (2011)
DFS is a mountain of paperwork.DFS มีเอกสารเป็นภูเขาเลากา Legacy (2012)
How big does this pile have to be?เงินกองมหึมาเท่าภูเขาเลากา แค่ไหนมันถึงจะพอ Gliding Over All (2012)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top