Search result for

เรียกตัว

(32 entries)
(0.0915 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เรียกตัว-, *เรียกตัว*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เรียกตัว [V] summon, See also: call someone to come, Ant. ส่งตัว, Example: ป.ป.ช. เรียกตัว พ.ต.ท.ทักษิณ ชินวัตร และคุณหญิงพจมาน ชินวัตร มาให้ปากคำเรื่องหุ้น, Thai definition: เรียกให้มา

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เรียกตัวก. สั่งให้มาปรากฏตัว, สั่งให้มารายงานตัว, เช่น พ่อเรียกตัวให้กลับจากต่างประเทศ ศาลเรียกตัวให้ไปเป็นพยาน.
ตัวพิมพ์เรียกตัวพิมพ์ใหญ่ในภาษาอังกฤษ.
ตามเรียกตัวมา เช่น ไปตามนาย ก มา, เชิญมา เช่น ไปตามหมอ
เตียว ๑เรียกตัวหนังใหญ่ที่สลักเป็นรูปลิงขาวจับลิงดำมัด เพื่อพาไปหาฤๅษี.
ทับหลังเรียกตัวไม้ที่อยู่ตอนบนหลังกรอบเช็ดหน้าของประตูหรือหน้าต่าง ใช้สอดเดือยบานประตูหรือบานหน้าต่าง เรียกว่า ทับหลังหน้าต่าง หรือ ทับหลังประตู.
ม้า ๑เรียกตัวหมากรุกที่แกะเป็นรูปม้า.
หมอน้อย ๑เรียกตัวปลิงที่ใช้กอกเลือด ว่า หมอน้อย.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pageเรียกตัว, ตามตัว [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรียกตัว[v. exp.] (rīek tūa) EN: summon ; call someone to come   FR: convoquer ; mander

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
convene    [VT] เรียกตัว (ศาล)
call away    [PHRV] เรียกตัวไป (ปกติใช้ทางธุรกิจ), See also: เชิญไป
revoke    [VT] เรียกตัวกลับ, Syn. countermand, summon back
self-proclaimed    [ADJ] เรียกตัวเองว่า, See also: ประกาศตัวเองเป็น, อ้างตัวว่าเป็น, ทึกทักเอา
subpoena    [VT] เรียกตัวด้วยหมายศาล, See also: เรียกตัวด้วยหมายเรียก, Syn. cite, summon
summon    [VT] เรียกประชุม, See also: เรียกตัว, Syn. call, convene, convoke, Ant. dismiss
summon up    [PHRV] เรียกตัว, See also: เรียกออกมา, ทำให้ออกมา, Syn. call up, raise from, raise up, rise from

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cite(ไซทฺ) {cited,citing,cites} vt. อ้างอิง,กล่าวอ้าง,กล่าวสนับสนุน,ออกหมายเรียกตัวมาศาล,สดุดี,ชมเชย,กระตุ้นเรียกหา., See also: citable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citeable adj. ดู citatory adj. ดูcitation citer n. ดู citatory adj.
convene(คัน วีน') {convened,convening,convenes} vi. รวมกัน,ชุมนุมกัน vt. ทำให้รวมกัน,เรียกประชุม,เรียกตัวมาปรากฎ,เรียกตัว, Syn. muster
convocation(คอนวะเค'เชิน) n. การเรียกประชุม,ภาวะที่ถูกเรียกประชุม,กลุ่มคนที่ชุมนุมกันตามคำเรียกตัว,การชุมนุมทางศาสนา, Syn. assemblage,congregation
countermand(เคาเทอะมานด'ฺ) vt. ยกเลิก,สั่งถอน,ออกคำสั่งแย้งคำสั่ง,เรียกตัวกลับ. n. คำสั่งยกเลิกคำสั่งเดิม, Syn. revoke
daughterboardแผงวงจรตัวลูกหมายถึง แผงวงจรอีกชุดหนึ่ง ที่ทำเพิ่มไว้เผื่อให้เลือกใช้ได้ สามารถเสียบเข้าใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ควบคู่ไปกับแผงวงจรหลักได้เลย เมื่อเรียกแผงวงจรหลักว่า ตัวแม่ (motherboard) จึงได้เรียกตัวนี้ว่า ตัวลูก
habeas corpusn. หมายศาลที่เรียกตัวบุคคลให้มาปรากฏต่อหน้าผู้พิพากษาหรือศาล
monition(โมนิช'เชิน) n. การเตือน,ลางบอกเหตุ,หมาย,หมายเรียกตัวจากศาล
self-proclaimed(เซลฟฺ'โพรเคลมดฺ') adj. เรียกตัวเอง,ประกาศตัวเอง
soi-disant(สวะดี'ซาน') adj. เรียกตัวเอง,ขนานนามตัวเอง,แสร้งทำ,กำมะลอ,อุปโลกน์
subpoena(ซับพี'นะ) n. หมายศาล,หมายเรียก vt. เรียกตัวด้วยหมายศาลหรือหมายเรียก., Syn. subpena,summons,summon

English-Thai: Nontri Dictionary
arraign(vt) ออกหมายเรียกตัว,กล่าวหา,นำตัวมาขึ้นศาล,ฟ้องร้อง
arraignment(n) การออกหมายเรียกตัว,การฟ้องร้อง,การกล่าวหา
convene(vi,vt) เรียกประชุม,เรียกตัว,ทำให้รวมกัน,มาชุมนุมกัน,ประชุม
monition(n) คำตักเตือน,หมายเรียกตัว,ลางบอกเหตุ,เครื่องเตือน
summons(n) หมายศาล,หมายเรียกตัว,การเรียกตัว,การขอร้อง

Are you satisfied with the result?

Go to Top