ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพื่อประโยชน์ของ

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพื่อประโยชน์ของ-, *เพื่อประโยชน์ของ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อประโยชน์ของ[V] for the benefit of, Example: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
There are two reasons he should stay. Firstly, for the sake of science.มีสองเหตุผลที่เขาควรจะอยู่เป็น ประการแรกเพื่อประโยชน์ของวิทยาศาสตร์ Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Listen, I just met you, for Christ's sakes.ฟังฉันได้พบคุณเพื่อประโยชน์ของพระคริสต์ Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
And remember, this is for posterity, so be honest.และจำไว้ด้วย เพื่อประโยชน์ของคนรุ่นหลัง จงซื่อสัตย์ The Princess Bride (1987)
I say, Blair, the man's the Queen's emissary, for Christ's sake.ฉันพูดว่าแบลร์เป็นคนที่สมเด็จพระราชินีฯ ทูตเพื่อประโยชน์ของพระคริสต์ The Russia House (1990)
What the hell am I promising, for God's sake?สิ่งที่นรกฉันสัญญาเพื่อประโยชน์ของพระเจ้า? The Russia House (1990)
Then I asked him "What am I supposed to be promising, for God's sake?"แล้วผมก็ถามเขาว่า "สิ่งที่ฉันควรจะเป็นสัญญาเพื่อประโยชน์ของพระเจ้า?" The Russia House (1990)
Never, never talk in a car or in your hotel room, except for the benefit of their microphones.ไม่เคยไม่เคยพูดคุยในรถหรือในห้องพักโรงแรมของคุณ ยกเว้นเพื่อประโยชน์ของไมโครโฟนของพวกเขา The Russia House (1990)
- Aw, for God's sake...- Aw เพื่อประโยชน์ของพระเจ้า ... The Russia House (1990)
Get down, Gerry, for fuck's sake.ลง, Gerry, เพื่อประโยชน์ของเพศสัมพันธ์ In the Name of the Father (1993)
For fuck's sake, tell 'em to stop hurting me.เพศสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของ อีเอ็มบอก'เพื่อหยุดทำร้ In the Name of the Father (1993)
For fuck's sake, give me the statement.เพศสัมพันธ์เพื่อประโยชน์ของ ให้ฉันงบ In the Name of the Father (1993)
- What have I done, for Christ's sake?- - ฉันมีอะไรทำเพื่อประโยชน์ของพระคริสต์? In the Name of the Father (1993)

English-Thai: Nontri Dictionary
selfish(adj) เพื่อประโยชน์ของตัว,เห็นแก่ตัว

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top