Search result for

เพื่อประโยชน์ของ

(14 entries)
(0.0151 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพื่อประโยชน์ของ-, *เพื่อประโยชน์ของ*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา เพื่อประโยชน์ของ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *เพื่อประโยชน์ของ*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เพื่อประโยชน์ของ [V] for the benefit of, Example: ทหารเหล่านี้ได้ต้อนบังคับให้ชาวบ้านโยกย้ายออกจากพื้นที่ เพื่อประโยชน์ของโครงการท่อส่งก๊าซ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กันและกันส. คำใช้แทนชื่อในลักษณะที่มีการกระทำร่วมกันหรือต่อกันโดยมีบุรพบทประกอบหน้า เช่น รักซึ่งกันและกัน เพื่อประโยชน์ของกันและกัน.
ทรัพย์สินส่วนสาธารณสมบัติของแผ่นดินน. ทรัพย์สินในพระมหากษัตริย์ซึ่งใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ เป็นต้นว่า พระราชวัง.
ประจบสอพลอก. ประจบประแจงผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีฐานะสูงกว่าด้วยการกล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่นเป็นต้นเพื่อประโยชน์ของตน.
เปิดเผยความลับน. เป็นฐานความผิดอาญา ที่ผู้กระทำเปิดเผยความลับของผู้อื่นหรือนำความลับของผู้อื่นไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลที่สาม.
เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ก. บังคับเอาที่ดินหรืออสังหาริมทรัพย์อื่นของเอกชนคืนมาเป็นของรัฐโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเฉพาะเพื่อประโยชน์ของส่วนรวมตามที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญ โดยรัฐต้องชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรม.
สอพลอ(สอพฺลอ) ก. กล่าวร้ายป้ายสีผู้อื่นเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีฐานะสูงกว่าเกลียดชังผู้นั้นเพื่อประโยชน์ของตน.
สาธารณสมบัติของแผ่นดินน. ทรัพย์สินทุกชนิดของแผ่นดินซึ่งใช้เพื่อสาธารณประโยชน์ หรือสงวนไว้เพื่อประโยชน์ร่วมกัน เช่น ที่ดินรกร้างว่างเปล่า และที่ดินซึ่งมีผู้เวนคืนหรือทอดทิ้งหรือกลับมาเป็นของแผ่นดินโดยประการอื่นตามกฎหมายที่ดิน ทรัพย์สินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน และทรัพย์สินใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
accommodation roadถนนที่สร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของบุคคลบางคน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
declaration of trustการประกาศของบุคคลว่าตนยึดถือทรัพย์สินไว้เพื่อประโยชน์ของคนอื่น [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Nontri Dictionary
selfish(adj) เพื่อประโยชน์ของตัว,เห็นแก่ตัว

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
のために[のために, notameni] เพื่อตัวของ(ใครบางคน) , เพื่อประโยชน์ของ

Are you satisfied with the result?

Go to Top