ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เพิ่มผลผลิต

   
5 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เพิ่มผลผลิต-, *เพิ่มผลผลิต*
Longdo Dictionary ภาษา ไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
วิชาการพัฒนางานด้วยระบบคุณภาพและการเพิ่มผลผลิต (n phrase ) Work Development with Quality Management System and Productivity

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I shall go down to the Walker Pit tomorrow, tip all the workers, see if we can't up their productivity even more.ฉันจะลงไปเยี่ยมคนงานในเหมือง\ ไปให้ทิปซะหน่อย คิดดูซิว่าถ้าเราไม่สามารถเพิ่มผลผลิตได้จะเป็นยังไง The Secret Diaries of Miss Anne Lister (2010)
My client found it increeded productivity and reduced fatigue without compromising the quality of work.ลูกความของฉันพบว่า มันเพิ่มผลผลิตและลดความเหนื่อยล้า โดยไม่ทำให้คุณภาพงานลดลง Playtime (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bring on[PHRV] ทำให้มีมากขึ้น, See also: เพิ่มผลผลิต, ปรับปรุงให้ดีขึ้น, Syn. bring along, bring forward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
economism(อีคอน'นะมัสซึม) n. การเพิ่มผลผลิตโดยการให้ชาวนาได้รับส่วนแบ่ง ของผลผลิตมากขึ้นการเพิ่มค่าแรงงานสวัสดิการและอื่น ๆ (เป็นทฤษฎีหรือหลักการ ของคอมมิวนิสต์จีน)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top