Search result for

เป็นศูนย์

(24 entries)
(0.0614 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นศูนย์-, *เป็นศูนย์*
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I wrote the book on distracted, self-centered mothers.ฉันเขียนในหนังสือ การเป็นศูนย์กลางของแม่ There Might be Blood (2008)
"Almost" being the key word.นับได้เกือบจะเป็นศูนย์ คำว่า"เกือบจะ"เป็นกุญแจสำคัญ Lucky Thirteen (2008)
At the very heart of the Old Religion lies the magic of life and death itself.แก่นของความเชื่อลัทธิเก่าแก่ เป็นศูนย์รวมของเวทย์มนต์แห่งชีวิตและความตาย Le Morte d'Arthur (2008)
It was said to be the centre of the Old Religion, the focus of its power.ว่ากันว่ามันเป็นศูนย์กลางของลัทธิเก่าแก่ แกนของอำนาจแห่งมัน Le Morte d'Arthur (2008)
I am the core of all power!ข้าเป็นศูนย์กลางของอำนาจนะ Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Server cluster a nanosecond before reaching Tuxhorn.ซึ่งเป็นศูนย์รวมเซอร์เวอร์ ก่อนที่จะมาถึงทักซ์ฮอร์น Shut Down (2008)
With a set of pre programmed actions, with no one controlling them, and no way to react, their chances of survival next to nil?มีการกำหนดแอคชั่นล่วงหน้าเอาไว้ Nไม่มีการควบคุม.. และโต้ตอบอะไรไม่ได้ด้วย Nนั่นทำให้การรอดชีวิตของพวกเค้าเป็นศูนย์ ใช่มั้ยคะ? Gamer (2009)
But she has her own ideas, and now she's circling the building on your whole operation.แต่เธอมีความคิดของตัวเอง และเธอก็กำลังจะกลับไป ตึกที่ลูกใช้เป็นศูนย์ปฏิบัติการ Chapter One 'A Clear and Present Danger' (2009)
Do not worry, if you have zero... is still zero.ไม่ต้องห่วงหรอก เอาสามเข้าไปหารศูนย์ ก็ยังเป็นศูนย์.. Dragonball: Evolution (2009)
I mean, what's gonna happen when you're no longer the center of the universe?ผมหมายถึง อะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณไม่ได้เป็นศูนย์กลางของทุกสิ่ง Julie & Julia (2009)
You need to become more self-centered.คุณต้องเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง New York Sucks (2009)
I mean, almost zero circulation. Uh, started in '05.ยอดขายแทบเป็นศูนย์ เริ่มพิมพ์ตอนปี 05 The Monster at the End of This Book (2009)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
zero[VT] ปรับให้เป็นศูนย์, See also: เป็นศูนย์, ทำให้กลายเป็นศูนย์, ทำให้เป็นศูนย์
zero[ADJ] ซึ่งมีค่าเป็นศูนย์, See also: เป็นศูนย์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
cerebrum(เซอ'ริบรัม) n. สมองใหญ่ เป็นส่วนที่อยู่ด้านหน้า แบ่งเป็น 2 ซีก มี cerebralcortex ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางการติดต่อของเส้นประสาททั่วร่างกาย สมองส่วน cerebrum ทำหน้าที่เกี่ยวกับความคิด ความฉลาด ไหวพริบ ความทรงจำ ความยั้งคิดและความรู้สึกรับผิดชอบต่าง ๆ และนอกจากยัง nerve center ท่ควบคุมการเคลื่อนไหวต่าง ๆ ของร่างกายส่วนต่าง ๆ
metropolis(มะทรอพ'พะลิส) n. เมืองเอก,เมืองขนาดใหญ่,นครหลวง,เมืองที่เป็นศูนย์การค้าหรืออื่น ๆ, Syn. city,capital,hub
null(นัล) adj. ไม่เป็นผล,ไม่มีค่า,ไม่สำคัญ,ไม่มีตัวตน,ไม่มีธาตุ,โมฆะ,เป็นศูนย์,null and void ไม่ชอบด้วยกฎหมาย,ไม่ถูกต้อง,โมฆะ, Syn. ineffectual
self-centered(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited
self-centred(เซลฟฺ'เซนเทิร์ด) adj. คำนึงถึงตัวเอง,มุ่งแต่ตัวเอง,เห็นแก่ตัว,ถือเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง, Syn. self-important,selfish,conceited
star networkข่ายงานแบบดาวเป็นรูปแบบของเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ซึ่งเครื่องคอมพิวเตอร์ กับเครื่องปลายทาง (terminal) จะสื่อสารติดต่อกัน โดยผ่านคอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งซึ่งเป็นศูนย์กลางเรียกว่า เครื่องบริการ ดู ring network เปรียบเทียบ
vanish(แวน'นิ?) vi. หายไป,อันตรธาน,สูญสิ้น,จากไป,ไม่มีอยู่,กลายเป็นศูนย์ vt. ทำให้หายไป. n. ส่วนท้ายสุดของเสียงสระที่แตกต่างกันอย่างเห็นได้ชัดจากเสียงหลัก., See also: vanisher n. vanishingly adv. vanishment n., Syn. disappea
zero(เซีย'โร) n.,adj. ศูนย์,เครื่องหมายศูนย์,เลขศูนย์ (0) vi. ปรับให้เป็นศูนย์,ทำให้กลายเป็นศูนย์,เล็งปืน, -Phr. (zero in เล็กปืน เล็งเป้า)

English-Thai: Nontri Dictionary
null(adj) ไม่มีค่า,เป็นศูนย์,เป็นโมฆะ,ไม่เป็นผล,ไม่สำคัญ
zero(adj) ไม่มีอะไร,ว่างเปล่า,เป็นศูนย์,ไร้คุณค่า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top