ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เป็นที่พอใจ

   
30 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เป็นที่พอใจ-, *เป็นที่พอใจ*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เป็นที่พอใจ[ADV] pleasingly, See also: satisfyingly, Syn. เป็นที่น่าพอใจ, Example: การทดลองปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกฝิ่นได้รับผลเป็นที่พอใจยิ่ง
เป็นที่พอใจ[ADV] pleasingly, See also: satisfyingly, Syn. เป็นที่น่าพอใจ, Example: การทดลองปลูกพืชชนิดอื่นแทนการปลูกฝิ่นได้รับผลเป็นที่พอใจยิ่ง

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I hope Alice was satisfactory, madam.- หวังว่าอลิซจะเป็นที่พอใจนะคะ คุณผู้หญิง Rebecca (1940)
I did hear that there was a time when sermon making was not so palatable to you as at present.ฉันได้ยินมาว่ามันมีช่วงเวลานึงที่การเป็นพระ ไม่เป็นที่พอใจสำหรับคุณเหมือนเช่นตอนนี้ Episode #1.6 (1995)
Give it up for them, would you please?ไชโยโห่ร้องแสดงความยินดีกับเขาหน่อย คงเป็นที่พอใจของทุกคน? Mulan 2: The Final War (2004)
And I have to inform you that the eldest Miss Bennet has captured my special attention.และผมต้องการจะบอกคุณว่า มิสเบนเน็ตคนโต เป็นที่พอใจของผมเป็นพิเศษ Pride & Prejudice (2005)
Huh?เป็นที่พอใจกับลูกค้าที่สำคัญของเรานะครับ Ouran High School Host Club (2006)
It's a waste of time... not to mention a really unpleasant experience for Markie.มันเสียเวลา ... ไม่ต้องพูดถึงประสบการณ์ที่ไม่เป็นที่พอใจจริงๆสำหรับ Markie Killing Them Softly (2012)
Ah, the psychotherapeutic benefits of dreams-- purging unpleasant images and replacing them with good ones.อ้า,จิตบำบัด เรื่องการชดเชยจากความฝัน ลบจินตนาการที่ไม่เป็นที่พอใจออก และแทนที่ด้วยอันที่ดี Divining Rod (2012)
Making him undesirable.ทำให้เขาไม่เป็นที่พอใจ The Good Earth (2012)
And unpleasant, you dig?และไม่เป็นที่พอใจคุณขุด Anchorman 2: The Legend Continues (2013)
We are in the midst of a most unpleasant mess.เราอยู่ในท่ามกลาง ของระเบียบไม่เป็นที่พอใจมากที่สุด. Oldboy (2013)
The terms are fine.ข้อตกลงเป็นที่พอใจ III. (2014)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pleasing[ADJ] น่าพอใจ, See also: เป็นที่พอใจ, น่ายินดี, ชวนยินดี, Syn. delightful

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
congenial(คันจี'เนียล) adj. ซึ่งเข้ากันได้,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ., See also: congeniality n. ดูcongenial congeneric adj. ดูcongenial congenerous adj. ดูcongenial congenialness n. ดcongenial ู congenerous adj. ดูcongenial คำที่มีความหมายเหมือนก
contented(คันเทน'ทิด) adj. เป็นที่พอใจ,อิ่มอกอิ่มใจ,มักน้อย
heartwarmingadj. อบอุ่นใจ,เป็นที่พอใจ
ineffectual(อินอิเฟค'ชวล) adj. ไร้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: ineffectuality,ineffectualness n.
inefficacious(อินเอฟฟะเค'เชิส) adj. ไม่ได้ผล,ไม่ได้ผลเป็นที่พอใจ., See also: inefficaciousness,inefficacity n., Syn. useless,vain
inefficacy(อินเอฟ'ฟะคะซี) n. การไร้อำนาจหรือความสามารถที่จะทำให้เกิดผลเป็นที่พอใจ,การไม่ได้ผล
off(ออฟ) adv. ออก,ห่างออกไป,ห่าง,แยกออกจาก,ไกลออกไป,พ้นไป,ไปเสีย,ไป,หลุด,ขาดออก,ขาด,พ้น,สิ้นเชิง,หมดไป prep. แยกออกจาก,ห่างออกไป,หลุด,ขาดออก,จากไป,ขาด,พ้น,จาก adj. ผิด,ผิดปกติ,ผิดมาตรฐาน,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่เป็นผล,อิสระ,ว่าง,พัก,หยุดพัก,หยุดทำงาน, (ขับรถ) บนด้านขวา,เริ่มไป,ไม่สำคัญ,แยก,ค่อนข้างเลว n. ภาวะที่อยู่ห่างออกไป,ภาวะที่หยุดพักการทำงาน,ภาวะที่ผิดมาตรฐาน หรือค่อนข้างเลว ภาวะที่ออกนอกเส้น,ออกไป,ไปให้พ้น
pleasing(พลีซ'ซิง) adj. เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ,ซึ่งทำให้พอใจ., See also: pleasing ness n., Syn. agreeable
well(เวล) adv. ดี,อย่างดี,เรียบร้อย,สบาย,เป็นที่พอใจ,ด้วยความระมัดระวัง,อย่างน่าสรรเสริญ,ด้วยความถูกต้อง,อย่างมีเหตุผล,มากมาย,ได้เรียบ,เต็มที่ adj. สบาย,ดี,พอใจ,เรียบร้อย,พอควร,เหมาะสม interj. ดีละ! โอ!,โอ้! n. ความสบาย,ความมีสุขภาพดี,โชคดี,ความสำเร็จ n. บ่อ,

English-Thai: Nontri Dictionary
acceptable(adj) ยอมรับได้,รับได้,เป็นที่พอใจ
ALL all right(adj) ถูกต้อง,ใช่,ดีแล้ว,เป็นที่พอใจ,แน่นอน
congenial(adj) ถูกคอกัน,ถูกใจ,เป็นที่พอใจ
palatable(adj) อร่อย,โอชะ,ถูกปาก,น่ากิน,หวาน,เป็นที่พอใจ
pleasing(adj) ซึ่งทำให้ยินดี,เป็นที่พอใจ,เป็นที่ถูกใจ
satisfactory(adj) จุใจ,เป็นที่พอใจ,หนำใจ,สาแก่ใจ
unpleasant(adj) ไม่เป็นที่พอใจ,ไม่สนุก,ไม่ราบรื่น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top