ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เปิดผนึก

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เปิดผนึก-, *เปิดผนึก*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปิดผนึก[ADJ] open, See also: unsealed, Example: สมาชิกพรรคจะทำหนังสือเปิดผนึกถึงประชาชนชี้แจงถึงผลดี-ผลเสียในการอภิปราย
เปิดผนึก[ADJ] unsealed, Example: สมาชิกพรรคจะทำหนังสือเปิดผนึกถึงประชาชนชี้แจงถึงผลดี-ผลเสียในการอภิปราย, Thai definition: ที่ไม่ได้ปิดให้แน่น, ที่ไม่ได้ติดให้แน่น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เปิดผนึกว. เรียกจดหมายที่ส่งถึงบุคคลหนึ่งเพื่อให้นำออกเผยแพร่ ว่า จดหมายเปิดผนึก.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The reversal process will be in her book. You can open that tomb.วิธีการย้อนรอยเวทมนต์ก็ต้องอยู่ในนั้น คุณก็สามารถเปิดผนึกของสุสานได้ Bloodlines (2010)
Must have gotten caught in the reseal.จะต้องถูกจับ โทษฐานที่ทำการเปิดผนึก Amber 31422 (2010)
Steamed it open.ก็เลยเปิดผนึกมัน Now What? (2010)
I already did that. Unseal it.ฉันจัดการแล้ว เปิดผนึก Middle Man (2010)
To get your Airbending tattoos,เพื่อจะเปิดผนึกรอยสัก The Last Airbender (2010)
Unseal it.เปิดผนึกได้ Bringing Out the Dead (2012)
Bonnie's the witch that unseals the cure.บอนนี่ก็เป็นแม่มด ที่จะเปิดผนึกการรักษา Into the Wild (2013)
The unsub must have broken into the courthouse the night before, cracked open the seal, and put in the head.อันซับต้องแอบเข้ามา ในศาลากลางคืนก่อนหน้านั้น เปิดผนึกออก แล้วก็ใส่หัวเข้าไป Pay It Forward (2013)
I helped him unseal his record a year ago.ผมช่วยเขาเปิดผนึกเอกสาร เมื่อหลายปีก่อน The Inspired (2013)
Missile bay airlock open.ปล่องขีปนาวุธเปิดผนึก Inclement Weather (2014)
The crew knocked off at 6 and no one in monitoring will be paying attention to an open airlock in that section.ลูกเรือเคาะปิดที่ 6 และหนึ่งในการตรวจสอบจะ ให้ความสนใจกับการเปิดผนึกในส่วนนั้น Spacewalker (2014)
Wait, you want to open the Vehicular Airlock?รอคุณต้องการที่จะเปิดผนึกพาหนะ? The Martian (2015)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top