Search result for

เบียร์

(56 entries)
(0.0143 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เบียร์-, *เบียร์*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เบียร์[N] beer, See also: ale, Syn. เบียร์สด, Example: เบียร์นี้จืดชืดเหลือเกิน, Thai definition: น้ำเมาอย่างหนึ่งเป็นชนิดเมรัย
เบียร์สด[N] lager, See also: lager beer, Example: ดาราแนะนำให้ใช้เบียร์สด น้ำผึ้ง และไข่ผสมกันแล้วนำไปหมักผม, Thai definition: เบียร์สีอ่อนที่มีปริมาณของฮอบบ์น้อยและนำไปเก็บไว้เป็นระยะเวลาหนึ่ง, Notes: (อังกฤษ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เบียร์น. นํ้าเมาอย่างหนึ่งเป็นชนิดเมรัย.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beerเบียร์ [TU Subject Heading]
Beerเบียร์ [การแพทย์]
Beer Concentrateเบียร์เข้มข้น [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You're buying that beer hall of hers?นายซื้อร้านเบียร์นั่นจากเธอ Chuck in Real Life (2008)
Okay, bear with me here.ตกลงกินเบียร์กับฉันที่นี่ดีกว่า Adverse Events (2008)
That's a brilliant idea. I'll take him out for a beer.ความคิดเยี่ยมยอด ฉันจะพาเขาไปดื่มเบียร์ Dying Changes Everything (2008)
- Want a beer?เบียร์หน่อยไหม? Baby and I (2008)
As an opening event, we're giving away a bottle of liquor for free.เปิดให้บริการแล้วครับ เราแถมเบียร์ให้ฟรีครับ, ฟรี! Baby and I (2008)
Here's your beer.นี่เบียร์คุณค่ะ The Bank Job (2008)
They trade us for pigs, shoes and beer to a very strange american man.พวกเขาเอาพวกเราไปแลกกับหมู รองเท้าและเบียร์ กับอเมริกันคนหนึ่งที่แปลกมาก ๆ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Come, let's get a cold root beer.มาเถอะ ไปดื่มรูทเบียร์เย็น ๆ กัน The Curious Case of Benjamin Button (2008)
When that brewery opens...แล้วพอโรงเบียร์เปิด... The Lazarus Project (2008)
This beer is good.เบียร์ก็เยี่ยมเลย The Lazarus Project (2008)
I mean, I'm not a big beer girl, but there's actually beer that's called:ฉันหมายถึง ฉันไม่ใช่นักดื่ม แต่ฉันก็มีเบียร์ที่เรียกว่า... The Lazarus Project (2008)
You were the one who made me drink that third beer.นายเป็นคนที่ทำให้ ฉันดื่มเบียร์ขวดที่สามเข้าไป Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบียร์[n.] (bīa) EN: beer ; ale   FR: bière [f] ; pils [f] (Belg.)
เบียร์กระป๋อง[n. exp.] (bīa krapǿng) EN: can of beer   FR: canette de bière [f]
เบียร์การ์เดน[n. exp.] (bīa-kāden) EN: beer garden   FR: jardin de dégustation de bière [m]
เบียร์ขวด[n. exp.] (bīa khūat) EN: bottle of beer   FR: bouteille de bière [f]
เบียร์คาร์ลสเบิร์ก[TM] (Bīa Khāsaboēk) EN: Carlsberg Beer   FR: Carlsberg [f]
เบียร์ช้าง[TM] (Bīa Chāng) EN: Chang beer   FR: bière Chang [f]
เบียร์ดำ[n. exp.] (bīa dam) EN: stout ; black beer   FR: bière foncée [f] ; stout [m]
เบียร์ลีโอ[TM] (Bīa Līō) EN: Leo beer   FR: bière Leo [f]
เบียร์วุ้น[n. exp.] (bīa wun) EN: cool beer   FR: bière glacée [f]
เบียร์สด [n. exp.] (bīa sot) EN: draught beer ; draft beer ; tap beer   FR: bière en fût [f] ; bière pression [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
crown cap(n) ฝาขวดเบียร์หรือน้ำอัดลม ซึ่งโดยมากขอบมีลักษณะเป็นหยักและตัวฝาทำจากโลหะ, R. bottle cap
Image:

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barley wine[N] เบียร์รสชาติแรงชนิดหนึ่ง
beer[N] เบียร์
lager[N] เบียร์ชนิดหนึ่งมีสีอ่อน มีอายุประมาณ 6 อาทิตย์ถึง 6 เดือน
real ale[N] เบียร์ที่ทำและเก็บด้วยวิธีดั้งเดิม
brew-ha[SL] เบียร์
brewski[SL] เบียร์
brewsky[SL] เบียร์
brewster[SL] เบียร์
cold blood[SL] เบียร์
cold coffee[SL] เบียร์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beard(เบียร์ด) n. เครา,หนวด,หนวดสัตว์,ขนแหลมที่รวงข้าว,กลุ่มขนบนผลของพืช vt. ดึงหรือถอนเคราหรือหนวด
beer(เบียร์) n. เบียร์ -Phr. (dark beer เบียร์ดำ)
beerhouse(เบียร์'เฮาซฺ) n. สถานที่ดื่มเหล้าเท่านั้น
bier(เบียร์) n. โครงโลงศพ,ที่ตั้งศพ,เชิงตะกอน, Syn. bier
brew(บรู) v. ทำเบียร์,ทำเหล้า,ตั้งเค้า,ทำให้เกิด n. ปริมาณที่กลั่น (เหล้า,เบียร์) ได้แต่ละครั้ง, See also: brewer n.
brewer's yeastn. ยีสต์ที่ใช้ทำส่าเหล้าหรือส่าเบียร์
brewery(บรู'เออรี) n. โรงงานต้มเหล้า,โรงงานต้มเบียร์)
brewhousen. โรงงานต้มเหล้าเบียร์
brewingn. การต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์,การตั้งเค้า
brewisn. การต้มหรือกลั่นเหล้าเบียร์,การตั้งเค้า

English-Thai: Nontri Dictionary
ale(n) เหล้าอย่างอ่อน,เบียร์ชนิดหนึ่ง
beer(n) เบียร์
brew(n) เบียร์,เหล้า
brewer(n) คนต้มเบียร์,คนต้มเหล้า
brewery(n) โรงเบียร์,โรงเหล้า

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ビール[びいる, biiru, biiru , biiru] (n ) เบียร์

German-Thai: Longdo Dictionary
Bierkiste(n) |die, pl. Bierkisten| ลังเบียร์, ลังที่บรรจุเบียร์

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top