Search result for

เนื้อหนังมังสา

(22 entries)
(0.1132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เนื้อหนังมังสา-, *เนื้อหนังมังสา*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เนื้อหนังมังสา[N] flesh, See also: human body, Example: เสื้อผ้าผู้หญิงสมัยนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเสื้อแขนกุดเน้นทรวดทรงองค์เอวมากเพื่อตั้งใจโชว์เนื้อหนังมังสา, Thai definition: ร่างกายของคน

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You will see the perversion... and the corruption of the flesh by all means unnatural.เราจะเห็นความวิปริต และความผิดปกติของเนื้อหนังมังสา อย่างผิดธรรมชาติ Pathology (2008)
Courage is daring to do what is right in spite of the weakness of our flesh.ความองอาจคือความไม่เกรงกลัว ที่จะทำในสิ่งที่ถูก แม้เนื้อหนังมังสาจะอ่อนแอ The Help (2011)
Yes, perhaps somewhere packed tightly with young, beautiful bodies sweating and writhing against each other in a glorious orgy of the flesh.ใช่ ที่ประเภทที่มีร่างสวยๆงามๆเกลื่อนไปทุกหนแห่ง เหงื่อโซม ยักย้ายส่ายสะโพกไปมา ร่างกายเต็มไปด้วยเนื้อหนังมังสาน่ะ The Toast Derivation (2011)
Light breeze carrying the scent of fresh meat.สายลมพัดอ่อนๆ กลิ่นของเนื้อหนังมังสา There Goes the Neighborhood: Part 2 (2011)
We're just trying on dresses-- do we really need to record this?เถอะน่าเพื่อนซี้ โชว์เนื้อหนังมังสามั่งสิ เอมี่ เซ็กซี่นะ! The Isolation Permutation (2011)
Ofsins ofthe fleshแห่งเนื้อหนังมังสา The Perks of Being a Wallflower (2012)
The desires of the flesh, they're nothing compared to the rewards of power and ambition.แรงปราถนาในเนื้อหนังมังสา ช่างไร้ค่า เมื่อเทียบกับผลตอบแทนจากอำนาจ และความทะเยอทะยาน The Name Game (2013)
Why are you showing so much skin? It's an unsightly public display.ทำไมเธอโชว์เนื้อหนังมังสา มันไม่ใช่สิ่งที่สมควรโชว์ในที่สาธารณะ 9 Ends 2 Out (2007)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
carnal(คาร์'เนิล) adj. เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ไม่ใช่จิตวิญญาณ,เกี่ยวกับมนุษย์,ในทางกาม,ในทางโลก, See also: carnality n. ดูcarnal, Syn. sensual ###A. spiritual
corporal(คอร์'เพอเริล) adj. เกี่ยวกับร่างกายมนุษย์,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,โดยส่วนตัว,เกี่ยวกับร่าง (แตกต่างจากศรีษะและแขนขา) ,เกี่ยวกับวัตถุ n. สิบโท,จ่าอากาศโท, See also: corporalcy n. ดูcorporal corporalship n. ดูcorporal
flesh(เฟลช) n. เนื้อ,เนื้อหนังมังสา,ความอ้วน,น้ำหนัก,ร่างกาย,มนุษย์,สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย,ญาติพี่น้อง,ลูกในไส้,เนื้อผลไม้,ผิวหนัง, See also: fresher พ่อค้าเนื้อ
flesh and bloodn. ญาติพี่น้อง,ลูกในไส้,เลือดเนื้อเชื้อไข,ร่างกาย,เนื้อหนังมังสา,โลกีย์,ความเป็นจริงแห่งโลก
outward(เอาทฺ'เวิร์ด) adj.,adv. ภายนอก,ด้านนอก,นอกเขต,นอกบริเวณ,เนื้อหนังมังสา,เปิดเผย,ชัดเจน,ไม่เกี่ยวข้องโดยตรง. n. ส่วนที่อยู่ภายนอก,โลกภายนอก,โลกของวัตถุ,ไปจากท่า., See also: outwardness n., Syn. exterior
physical(ฟิส'ซิเคิล) adj. เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,ทางวัตถุ,โดยรูปร่าง,โดยพละของธรรมชาติ,แท้จริง,แน่แท้,เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ธรรมชาติ. n. การตรวจร่างกาย., See also: physicalness n., Syn. somatic,carnal
sensual(เซน'ชวล) adj. เกี่ยวกับราคะ,หมกมุ่นในรสชาติ,มั่วโลกีย์,แห่งกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,กระตุ้นความรู้สึก,กระตุ้นรสชาติ,ทางโลก,ฆราวาส,เกี่ยวกับความรู้สึก, Syn. fleshly,lewd
substance(ซับ'สเทินซฺ) n. สาร,สสาร,แก่นสาร,เนื้อหนังมังสา,ร่างกาย,ธาตุแท้,ความหมายสำคัญ,เนื้อหา,ใจความ,ความแน่นหนา,ส่วนสำคัญ,ทรัพย์สิน, Syn. material,matter,essence,force
substantial(ซับสแทน'เชิล) adj.,n. (สิ่งที่) มากมาย,ยิ่งใหญ่,มีเนื้อหา,มีใจความ,มีแก่นสาร,มีตัวตน,เป็นเนื้อหนังมังสา,เป็นพื้นฐาน,มั่งคั่ง,มีอิทธิพล,อุดมสมบูรณ์,แน่นหนา,เป็นความจริง,เป็นของจริง.., See also: substantiality n. substantialness n.

English-Thai: Nontri Dictionary
bodily(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
carnal(adj) เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา,เต็มไปด้วยตัณหา,ในทางกามารมณ์
corporal(adj) เกี่ยวกับร่างกาย,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา
fleshly(adj) ทางร่างกาย,ทางโลกีย์,เกี่ยวกับเนื้อหนังมังสา

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top