Search result for

เนา

(46 entries)
(0.0707 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เนา-, *เนา*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เนาก. เย็บห่าง ๆ พอให้อยู่เป็นแนวเพื่อเย็บให้เรียบร้อยต่อไป.
เนาก. อยู่.
เนาน. เรือ, สำเภา, เภตรา.
เนาน. วันที่อยู่ถัดจากวันมหาสงกรานต์ หน้าวันเถลิงศก เรียกว่า วันเนา.
เนาว- ๑(เนาวะ-) ว. ใหม่.
เนาว- ๒(เนาวะ-) ว. เก้า, จำนวน ๙.
เนาวนิต(-วะนิด) น. นพนิต, เนยข้นชนิดหนึ่ง.
เนาวรัตน์ดู นวรัตน์ ที่ นว- .

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Ronnie, did you ejaculate doing a copy of any point on last week ?Ronnie, คุณอุทานทำสำเนา \ Nof จุดใดก็ได้ในสัปดาห์สุดท้าย? Gas Pills (2008)
Or does the air this time of year smell like a goddamn wet dog?หรืออากาศทีนีมันกลินเหมือนหมาเนา Rambo (2008)
I found your files, Ezra. I made a copy.ผมเจอแฟ้มคุณ เอซร่า ผมทำสำเนาไว้ The Lazarus Project (2008)
Your own copies should be coming any time now;คุณมีสำเนาที่กำลังจะได้รับอยู่แล้ว Changeling (2008)
I am holding a carbon copy of the affidavit of insanity that was issued in the case of the State of california v;ผมมีสำเนา คำสั่งให้จับกุมเธอข้อหาวิกลจริต ที่ออกโดย รัฐแคลิฟอร์เนีย์ Changeling (2008)
Can I make a photocopy?ผมทำก๊อบสำเนาไว้ได้ไหมค่ะ The No. 1 Ladies' Detective Agency (2008)
Would you bring in your copy of the Cox financials?ขอสำเนาการเงิน ของครอบครัวค็อกซ์ด้วยนะ Burn After Reading (2008)
If you'll look in the inactive file under SP 1109, you'll find copies of all the stuff we sent to the agency, that way we can trace the thing back to its original sources.ถ้าคุณจะดูในไฟล์ไม่ได้ใช้งานภายใต้ SP 1109, คุณจะพบสำเนาของทุกสิ่งที่เราส่งไปยังหน่วยงานที่ วิธีที่เราสามารถติดตามสิ่งที่กลับไปยังแหล่งที่มาของเดิมที่ Revolutionary Road (2008)
He's making a copy of the map from the girl Heinrich met, for his friends.เค้ากำลังคัดสำเนาแผนที่ ของสาวที่พี่ชายผมไปด้วยให้เพื่อนเค้าน่ะ The Ruins (2008)
This is the SS report. You all have copies.นี่คือรายงานของกลุ่ม SS พวกคุณทุกคนมีสำเนาแล้ว The Reader (2008)
It leaves a shadow file.มันจะทิ้งสำเนาของไฟล์เอาไว้ Shut Down (2008)
So that's where you're going to find your shadow file. So get it.และนั่นก็เป็นที่ที่นายจะไปหาสำเนาของไฟล์ Shut Down (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์[n. prop.] (Naorawat Phongphaibūn) EN: Naowarat Pongpaiboon   FR: Naowarat Pongpaiboon

English-Thai: Longdo Dictionary
unsharp mask(name) คือกระบวนการทำภาพถ่ายให้คมชัดขึ้น โดยการนำฟิล์มของภาพ ไปถ่ายสำเนาใส่ฟิล์มอีกแผ่นหนึ่งโดยเจตนาให้ได้ภาพที่เบลอ (unsharp) กว่าเดิม ภาพบนฟิล์มที่ทำสำเนาขึ้นมาใหม่นี้ จะแตกต่างจากภาพบนฟิล์มเดิม ณ บริเวณภาพที่มีรายละเอียด (เนื่องจากถูกทำให้เบลอ) แต่จะเหมือนเดิม ณ บริเวณภาพที่เป็นสีพื้น (ไม่มีรายละเอียด การทำเบลอไม่มีผลต่อภาพ) จากนั้นจึงเอาฟิล์มทั้งสองมาทาบเข้าด้วยกัน ภาพที่ได้เมื่อมองผ่านฟิล์มทั้งสอง บริเวณที่มีรายละเอียดจะถูกเน้นให้เห็นรายละเอียดชัดเจนมากขึ้น คือ ทำให้ภาพดูคมชัดขึ้น
memory stick(n) อุปกรณ์เก็บข้อมูลประเภท flash memory ชนิดหนึ่ง ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท SONY และใช้กับผลิตภัณฑ์ต่างๆของ SONY มีขนาดเล็กประมาณเท่าแผ่นหมากฝรั่ง magic gate memory stick คือ memory stick ที่มีหมายเลขรหัสประจำในแต่ละแผ่น เพื่อให้สามารถควบคุมการทำสำเนาข้อมูลที่มีลิขสิทธิ์ (เช่น ข้อมูลเพลง หรือภาพ) ได้ คือ ข้อมูลที่บันทึกจะนำมาใช้ได้เมื่ออ่านจากแผ่นที่มีหมายเลขที่กำหนดเท่านั้น และจะใช้ไม่ได้เมื่อทำสำเนาข้อมูลนั้นไปยังแผ่นหรืออุปกรณ์เก็บข้อมูลอื่น, flash memory
paste(vt) วาง, แปะ (ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ สามารถ เลือก text หรือ object อื่นๆ, ตัด (cut) ลบออก หรือ ทำสำเนา (copy) (ซึ่งจะนำเก็บเข้าในกระดานทด หรือ clipboard ไว้ด้วย) แล้ว วาง, แปะ (paste) ไปยังที่อื่นๆ เป็นการย้าย หรือทำสำเนา text, object นั้นๆ)

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
announce(อะเนาซฺ') vt.,vi. ประกาศ, แจ้ง, แสดง, ทำให้รู้, ทำหน้าที่เป็นโฆษก, โฆษณา
announcement(อะเนาซฺ' เมินทฺ) n. การประกาศ, การแถลง, การทำให้รู้, การโฆษณา
announcer(อะเนา' เซอะ) n. ผู้ประกาศ, ผู้แถลง, ผู้โฆษณา, Syn. broadcaster)
carbon papern. กระดาษก๊อปปี้,กระดาษคาร์บอน,กระดาษสำเนา
carpetbag(คาร์'พิทแบก) {carpetbagged,carpetbagging,carpetbags} n. กระเป๋าที่ทำด้วยพรม vi. ย้ายภูมิลำเนาถิ่นที่อยู่เพื่อหาเสียงเลือกตั้งในถิ่นใหม่, See also: carpetbagging n. ดูcarpetbag carpetbagger n. ดูcarpetbag
chinese copyn. สิ่งที่ทำซ้ำหรือเลียนแบบ,สำเนา
copier(คอพ'พีเออ) n. ผู้ลอกแบบ,ผู้คัดสำเนา,ผู้เลียนแบบ,เครื่องถ่ายสำเนา, Syn. photocopier,photocopying machine
copy(คอพ'พี) n. สำเนา,ฉบับสำเนา,1เล่ม,1ฉบับ,1ชุด,เล่มตัวอย่าง vt.,vi. คัดลอก,ลอกแบบ,เลียนแบบ,เอาอย่าง,อัดสำเนา, Syn. reproduce,imitate ###A. prototype -Conf. facsimile
copyer(คอพ'พีเออ) n. ผู้ลอกแบบ,ผู้คัดสำเนา,ผู้เลียนแบบ,เครื่องถ่ายสำเนา, Syn. photocopier,photocopying machine
copyist(คอพ'พีอิสทฺ) n. ผู้ลอกแบบผู้อัดสำเนา,ผู้เลียนแบบ, Syn. transcriber

English-Thai: Nontri Dictionary
birthplace(n) ที่เกิด,แหล่งกำเนิด,ภูมิลำเนา,บ้านเกิด
copy(n) ฉบับคัดลอก,ต้นฉบับ,สำเนา,การลอกเลียนแบบ,การก๊อบปี้
copy(vt) ลอกแบบ,เลียนแบบ,ถ่ายสำเนา,ถ่ายแบบ,คัดลอก,คัดสำเนา
copyist(n) คนคัดสำเนา,คนลอกแบบ,ผู้เลียนแบบ
counterpart(n) สำเนา,ฉบับเทียบ,ของคู่กัน,สิ่งที่เสริมกัน,สิ่งที่คล้ายกัน
country(n) ประเทศ,รัฐ,บ้านนอก,ชนบท,ถิ่นที่อยู่,ภูมิลำเนา,บ้านเกิดเมืองนอน
domicile(n) บ้านเกิด,ที่อยู่อาศัย,ที่พัก,ภูมิลำเนา,บ้าน,ถิ่นที่อยู่
domicile(vi) พักอาศัย,พักพิง,ตั้งภูมิลำเนา
duplicate(adj) มีสำเนา,มีสองฉบับ,สองเท่า,ซ้ำ,เหมือนกัน
duplicate(n) สำเนา,ฉบับคู่,ฉบับก๊อบปี้,ภาพจำลอง

German-Thai: Longdo Dictionary
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
Heimat(n) |die, pl. Heimaten| ภูมิลำเนา, บ้านเกิด เช่น Im Juli 1998 besuchte ich, gemeinsam mit meinen Eltern, zum ersten Mal unsere alte Heimat im ehemaligen Sudetenland (heute Tschechei).

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top