ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เท่าเทียมกัน

   
35 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เท่าเทียมกัน-, *เท่าเทียมกัน*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You told me everyone was alike and deserved a fair break.พ่อเคยบอกหนูว่า ทุกคนมีสิทธิ เท่าเทียมกัน Dirty Dancing (1987)
We have to save each other, because all victims are equal.เราต้องบันทึกแต่ละอื่น ๆ เพราะผู้ประสบภัยทุกคนมีความเท่าเทียมกัน The Russia House (1990)
Now, that's Bava. Different, but equally good.ตอนนี้ที่ Bava แตกต่างกัน แต่ที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน Pulp Fiction (1994)
He's a gentleman, I'm a gentleman's daughter. So far we are equal.เขาเป็นสุภาพบุรุษ ฉันเป็นสุภาพสตรี ยังไงเราก็เท่าเทียมกัน Episode #1.6 (1995)
Things being equal, the simplest explanation tends to be right.สิ่งที่เท่าเทียมกันง่าย Contact (1997)
If you want to talk about criminal statistics... take a look at the social inequalities that produce them.ถ้านายอยากจะพูดเรื่อง/สถิติการก่ออาชญากรรมล่ะก็... ลองมองดูสังคมเรานี่สิ / ความไม่เท่าเทียมกันสร้างพวกมันขึ้นมา American History X (1998)
Everything's equal now, but I got two guys watching my back... responsible for my life who aren't as good.ตอนนี้ทุกอย่างเท่าเทียมกันแล้ว แต่ฉัน/ต้องมีคนสองคนมาคอยระแวดระวัง... มารับผิดชอบชีวิตฉัน/คนที่ไม่เอาไหน American History X (1998)
Dobby has heard of your greatness, sir but never has he been asked to sit down by a wizard, like an equal.ด๊อบบี้ได้ยินว่าคุณยิ่งใหญ่ครับ แต่ไม่เคยมีพ่อมดคนไหน บอกให้ด๊อบบี้นั่ง อย่างเท่าเทียมกัน Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
Everyone tried to get rid of him, but the princess called him in, saying everyone deserves a chanceทุกคนพยายามที่จะกีดกันเขาออกไป แต่เจ้าหญิงได้ทรงเรียกเค้าเข้ามา เธอกล่าวว่า ทุกคนควรได้รับโอกาสเท่าเทียมกัน Windstruck (2004)
But Miss Lizzie, next to her in age and beauty, would make anyone an excellent partner.แต่มิสลิซซี่ ก็เกือบเท่าเทียมกันทั้งความสวยและอายุ จะเป็นคู่ครองที่ดีของใครสักคน Pride & Prejudice (2005)
Everything is an equivalent trade.เพราะกฎการแลกเปลี่ยนที่เท่าเทียมกัน Fullmetal Alchemist the Movie: Conqueror of Shamballa (2005)
We have this way of dividing our space until it equals a direction.เรามีทางนี้เพื่อแบ่งที่ว่างของเรา จนกว่ามันจะเท่าเทียมกันตามทิศทาง The Astronaut Farmer (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เท่าเทียมกัน[X] (thaothīem kan) EN: equal   FR: comparable ; similaire ; équivalent

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
split something fifty-fifty[IDM] ครึ่งต่อครึ่ง, See also: เท่าเทียมกัน, ยุติธรรม
like[ADJ] เท่ากัน, See also: เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, Syn. equal, equivalent, same, Ant. unlike, unequal
match[VT] เท่ากันกับ, See also: เท่าเทียมกันกับ, Syn. equal
quits[ADJ] เท่าเทียมกัน, See also: ไม่แพ้ชนะกัน, เสมอกัน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
counterbalance(เคา'เทอะแบลเลินซฺ) n. น้ำหนักถ่วง,เครื่องถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ vt.,vi. ถ่วงให้เท่ากัน, Syn. counterpoise
counterpoise(เคา'เทอะพอยซฺ) n. น้ำหนักสำหรับถ่วง,เครื่องถ่วง,อำนาจหรือแรงถ่วงที่เท่าเทียมกัน,ดุลยภาพ,ภาวะทรงตัว,คาน,เครื่องคาน,สติ. vt. ถ่วงด้วยน้ำหนัก,ถ่วงให้สมดุล,ทำให้ทรงตัว,พิจารณาอย่างละเอียด, Syn. compensate,offset,equalize
equal(อี'ควอล) adj. เท่ากัน,เสมอกัน,ราบ,เรียบ n. ผู้ที่เท่าเทียมกัน,สิ่งที่เท่าเทียมกัน vt. เท่ากัน,เสมอกับ,พอกับ,ได้เท่ากัน,ขึ้นทัน,พอ. vt. ทำให้เท่ากับ,ทำให้เสมอภาค,จัดแบ่งให้เท่ากัน, Syn. even,equable
equation(อีเคว'เชิน) n. สมการ,การทำให้เท่ากัน,ความเท่าเทียมกัน,ความสมดุล, Syn. equality
pari passu(พา'ร'พาส'ซู) L. เจริญหรือก้าวหน้าเท่ากัน,ไปด้วยกัน,เท่าเทียมกัน,ไม่ลำเอียง,ในขณะเดียวกัน
peer-to-peerเพียทูเพียหมายถึง วิธีการจัดเครือข่ายคอมพิวเตอร์แบบหนึ่ง ที่กำหนดให้คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายทุกเครื่องเหมือนกันหรือเท่าเทียมกัน หมายความว่า แต่ละเครื่องต่างมีโปรแกรมหรือมีแฟ้มข้อมูลเก็บไว้เอง การจัดแบบนี้ทำให้สามารถใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลของคอมพิวเตอร์เครื่องใดก็ได้ แทนที่จะต้องใช้จากเครื่องบริการแฟ้ม (file server) เท่านั้น วิธีการจัดอีกลักษณะหนึ่ง ที่เรียกว่า client-server นั้น คือการกำหนดให้คอมพิวเตอร์เครื่องหนึ่งเป็นเครื่องบริการแฟ้ม หรือเป็นที่เก็บโปรแกรมและแฟ้มทั้งหมด คอมพิวเตอร์ในเครือข่ายจะเรียกใช้โปรแกรมหรือแฟ้มข้อมูลจากกันไม่ได้ ต้องเรียกจากเครื่องบริการแฟ้มเท่านั้น ดู file server ประกอบ
quits(ควิทซ) adj. เท่าเทียมกัน,ไม่แพ้ชนะกัน,เสมอกัน,ชดเชยหมดกัน,ชดเชยหายกัน -Id. (call it quits หยุดชั่วคราว,หยุดทำ)
round table(เรานดฺ'เท'เบิล) adj. เกี่ยวกับการประชุมที่ผู้เข้าร่วมประชุมมีสิทธิเท่าเทียมกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
counterbalance(n) เครื่องถ่วง,น้ำหนักถ่วง,ความเท่าเทียมกัน,ความถ่วงดุล,ดุลยภาพ
equal(n) สิ่งที่เท่ากัน,ผู้ที่เท่าเทียมกัน
equality(n) ความเท่าเทียมกัน,ความสมมาตร,ความเสมอภาค
equalization(n) การทำให้เท่ากัน,การทำให้เท่าเทียมกัน,การทำให้เสมอกัน
equally(adv) โดยเท่ากัน,โดยเสมอภาคกัน,โดยเท่าเทียมกัน
equate(vt) ทำให้เท่าเทียมกัน,แบ่งให้เท่ากัน
equation(n) สมการ,ความสมดุล,ความเท่าเทียมกัน
parallel(adj) ขนาน,เสมอ,เท่าเทียมกัน
parity(n) ความเท่าเทียมกัน,ความคล้ายคลึงกัน,ความเสมอกัน,ดุลยภาพ
peer(n) ขุนนาง,ผู้เท่าเทียมกัน,ผู้เสมอกัน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top