Search result for

เทป

(37 entries)
(0.14 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เทป-, *เทป*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เทป [N] tape, Example: เทปเสียงเพลงกระหึ่มขึ้นเบาๆ กลบเสียงครางของเครื่องยนต์ให้เงียบไป, Count unit: ม้วน, Thai definition: เครื่องบันทึกเสียงหรือภาพ
เทปูน [V] cement, See also: bond, mortar, plaster, Example: ช่างก่อสร้างกำลังเทปูนเพื่อสร้างถนน
เทปใส [N] clear adhesive tape, Notes: (อังกฤษ)
เทปกระดาษ [N] paper tape

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เทปูนก. เอาปูนซีเมนต์ ทราย และปูนขาวผสมกับนํ้าแล้วเทให้เป็นพื้น เสา เป็นต้น.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tape cassetteเทปตลับ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape reelเทปม้วน [เทคโนโลยีการศึกษา]
Tape cassetteเทปตลับ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Tape reelเทปม้วน [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Cassettesเทปบันทึกเป็นตลับ,กล่องใส่ฟิล์ม,ตลับ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เทป[n.] (thēp) EN: recording tape   FR: bande d'enregistrement [f]
เทป[n.] (thēp) EN: adhesive tape   FR: ruban adhésif [m] ; ruban [m] ; sparadrap [m]
เทปบันทึกเสียง[n. exp.] (thēp ban theuk sīeng) EN: recording tape   FR: bande d'enregistrement [f]
เทปเหนียว[n. exp.] (thēp nīo) EN: adhesive tape   FR: ruban adhésif [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
meal(n) กาก เช่น peanut meal หรือ soybean meal หมายถึงกากถั่วลิสงที่คั้นเอาน้ำมันออกแล้ว เหลือส่วนที่เป็นผงค่อนข้างหยาบ ใช้ประโยชน์อย่างอื่นอีกมาก เช่นเป็นอาหารสัตว์ สกัดเป็นกาว ทำกระดาษกาว (gummed paper) หรือเทปกาว (gummed tape)
velcro(n) ตีนตุ๊กแกที่ใช้ยึดผ้า, เทปหนามเตยซึ่งประกอบด้วยเทปด้านตะขอและเทปด้านเส้นใยคู่กัน

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Sellotape (n ) เทปติดกระดาษ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cassette tape    [N] เทปคาสเซท, Syn. cassette, tape
deck    [N] เครื่องเล่นเทป (ทางอิเล็กทรอนิกส์), See also: เทปเด็ด, เครื่องเล่นเทปที่ไม่มีภาคขยายเสียง, Syn. tape deck
magnetic tape    [N] เทปแม่เหล็ก (สำหรับบันทึกเสียง รูปภาพหรือข้อมูลจากคอมพิวเตอร์)
tape    [N] เทปกาว, See also: แถบกาว, กระดาษกาว
videotape    [N] แผ่นฟิล์มที่ใช้บันทึกภาพโทรทัศน์, See also: เทปวิดีโอ, Syn. magnetic tape, video, recording, tape recorder

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
audiotape(ออ'ดีโอเทพ) n. เทปบันทึกเสียง
begin of tapeจุดเริ่มต้นเทป <คำแปล>ใช้ตัวย่อว่า BOT หมายถึง จุดบนแถบบันทึกหรือเทป (tape) ที่กำหนดให้เป็นจุดเริ่มต้นให้มีการบันทึกข้อมูลลงได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสงบนแถบบันทึก ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณ บังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลบนแถบบันทึกโดยเริ่มจากจุดนั้นเป็นต้นไป
bot1. (บอท) n. ด้วยอ่อนของแมลงbotfly 2. (บีโอที) ย่อมาจาก begin of tape (จุดเริ่มต้นเทป) หมายถึง จุดเริ่มต้นที่จะให้มีการบันทึกลงแถบบันทึกหรือเทป (tape) ได้ ปกติจะทำเป็นจุดสะท้อนแสง ซึ่งจะทำให้เกิดสัญญาณบังคับให้เริ่มมีการอ่านข้อมูลจากจุดนั้นเป็นต้นไป
bytes per inchไบต์ต่อนิ้วใช้ตัวย่อว่า BPI เป็นหน่วยวัดความจุของตัวอักขระในเทปหรือแถบบันทึก (tape) หมายความว่า ขนาดความยาวของแถบบันทึก 1 นิ้ว จะบรรจุตัวอักขระได้เท่าใดอาจต่างกันได้ตั้งแต่ 200 ถึง 1600 ไบต์ต่อนิ้ว และอาจมีการปรับให้มากหรือน้อยกว่านั้นก็ได้ (บางทีใช้กับความยาวของแทร็กของพื้นผิวของจานบันทึก (disk) ด้วย
cartridge(คาร์'ทริจฺ) 1. n. กระสุนปืน,ลูกกระสุน,ลำกล้องดินระเบิด,ภาชนะใส่ของเหลวหรือแก๊ส,ที่ม้วนเทป 2. อาจเป็นได้ทั้งตลับเทปหรือกล่อง ใช้เก็บข้อมูล ปัจจุบัน ไม่ค่อยนิยมใช้ บางทีใช้เป็นที่บรรจุเกมส์ต่าง ๆ เรียกว่า game cartridge ส่วน font cartridge หมายถึง ตลับที่ใช้เก็บแบบตัวอักษรสำหรับใส่ในเครื่องพิมพ์บางชนิด ถ้าใช้กับเครื่องพิมพ์หมายถึงที่ใส่หมึกสำหรับพิมพ์ เรียกว่า toner cartridge
casette tapeตลับแถบบันทึกหมายถึง ม้วนแถบพลาสติกอาบแม่เหล็ก นำมาใช้ในการเก็บข้อมูล ใช้ทั้งกับไมโครคอมพิวเตอร์ และเครื่องขนาดใหญ่ (mainframe) ที่นำมาใช้กับไมโครคอมพิวเตอร์นั้น มีลักษณะเหมือนตลับเทปเพลงธรรมดา สมัยหนึ่งเรานิยมใช้แถบบันทึกนี้เก็บข้อมูล เพราะราคาถูกกว่าสื่ออย่างอื่น แต่จะมีปัญหาตามมามากมาย เช่นในเรื่องความคลาดเคลื่อนของข้อมูล อีกทั้งยังมักจะเสียง่าย ในปัจจุบัน จึงหันมานิยมใช้จานบันทึก (diskette) จานบันทึกอัดแน่นหรือซีดี (CD) แทนกันหมดแล้ว
casette tape-recordern. เครื่องบันทึกเสียงด้วยตลับเทป
cassette(คะเซท') n. ตลับเทป
cassette tapen. เทปตลับ,ตลับเทป
ccd memoryหน่วยความจำแบบซีซีดีย่อมาจาก charge coupled device memory (หน่วยความจำแบบอุปกรณ์ถ่ายเทประจุ) หมาย ถึงหน่วยความจำของคอมพิวเตอร์ที่ทำจากซิลิคอนชิป (silicon chip) ซึ่งสามารถเปลี่ยนสนามแม่เหล็กไฟฟ้าไปเป็นประจุไฟฟ้า และสามารถบันทึกข้อมูลลงในจานแม่เหล็ก (disk) ได้ เหมาะสำหรับงานที่เรียกใช้ข้อมูลในหน่วยความจำตามลำดับ (sequential) หน่วยความจำชนิดนี้ทำงานช้ากว่าแรม (RAM) แต่เร็วกว่าแบบแม่เหล็ก

English-Thai: Nontri Dictionary
cartridge(n) กระสุนปืน,ม้วนเทป,ม้วนฟิล์ม
cassette(n) ตลับเทป,เทปคาสเซ็ท
tape(n) แถบ,สายเทป,ริบบิ้น,สายวัด

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
カセットテープ[かせっとていぷ, kasettoteipu, kasettoteipu , kasettoteipu] (n ) เทป(คาสเส็ต)

German-Thai: Longdo Dictionary
aufnehmen(vt) |nimmt auf, nahm auf, hat aufgenommen, etw. auf etw.(A)| บันทึก(เพลง, วีดีโอ เป็นต้น) เช่น Im Radio kommen die neuersten Lieder. Franziska will sie auf ein Tonband aufnehmen. ในวิทยุมีเพลงใหม่ล่าสุด ฟรานซิสก้าอยากอัดเพลงพวกนี้ลงบนเทปบันทึกเสียง

Are you satisfied with the result?

Go to Top