Search result for

เชือกผูกรองเท้า

(23 entries)
(0.0107 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เชือกผูกรองเท้า-, *เชือกผูกรองเท้า*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เชือกผูกรองเท้า[N] shoelace, See also: shoestring, Example: เชือกผูกรองเท้าของเขาหลุด, Count unit: เส้น

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And if only one thing had happened differently, if that shoelace hadn't broken, or that delivery truck had moved moments earlier, or that package had been wrapped and ready, because the girl hadn't broken up with her boyfriend,หากมีบางอย่างเกิดขึ้นต่างออกไป ถ้าเชือกผูกรองเท้าไม่หลุด หรือ รถส่งออกจากที่นั่นไปเร็วกว่านี้ The Curious Case of Benjamin Button (2008)
Don't think about your hands, don't think about the laces.อย่าไปคิด ถึงเรื่องมือ อย่าไปคิด ถึงเชือกผูกรองเท้า Fracture (2009)
Yeah, yeah, yeah. My shoelace came untied.จู่ๆเชือกผูกรองเท้ามันก็หลุด Beginner Pottery (2010)
I accept your counteroffer. I need your shoelace.ผมรับข้อเสนอคุณ ทีนี้ผมขอ เชือกผูกรองเท้าคุณหน่อย Need to Know (2010)
My shoelaces are gonna get us the $10,000?เชือกผูกรองเท้าของผมจะ หาเงินให้ผมได้หมื่นนึงเลยเหรอ? Need to Know (2010)
Fuck shoelaces.ช่างหัวเชือกผูกรองเท้า Love & Other Drugs (2010)
Did you take the laces out of all my sneakers?นี่เธอเอาเชือกผูกรองเท้าจากรองเท้าผ้าใบชั้นออกหมดเลยเหรอ What's to Discuss, Old Friend (2012)
Like shoelaces, seeing as they're tight.เช่นเชือกผูกรองเท้าเห็นที่มัน กำลังแน่น How I Won the War (1967)
Not for shoelaces or a stick of gum. Now, you got that?ไม่ได้สำหรับเชือกผูกรองเท้าหรือติดของเหงือก ตอนนี้คุณได้ที่? The Shawshank Redemption (1994)
But don't go by me - I broke a shoelace this morning.ถ้าไม่ถูกอย่าว่าฉันละกัน... เมื่อเช้า ฉันทำเชือกผูกรองเท้าขาด. National Treasure (2004)
It's my mom.เขาแค่ค้นเจอเชือกผูกรองเท้า Can't get enough Chapter Fourteen 'Distractions' (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชือกผูกรองเท้า[n.] (cheūak phūk røngthāo) EN: shoelace   FR: lacet (de chaussure) [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
shoestring[N] เชือกผูกรองเท้า, Syn. shoelace, tie

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bootlace(บูท'เลส) n. เชือกผูกรองเท้าบู๊ท,เชือกผูกรองเท้า
bootstrapn. รูเชือกผูกรองเท้า ปลุกเครื่องเรียกย่อ ๆ ว่า boot1. หมายถึงการเปิดเครื่องด้วยการบรรจุซอฟต์แวร์ระบบ (systems software) เข้าไปในหน่วยความจำหลัก (main memory) 2. อาจหมายถึงเทคนิควิธีในการบรรจุโปรแกรมหรือชุดคำสั่ง (program) ทั้งปวงที่มีอยู่ ลงไปในหน่วยความจำหลัก
latchet(แลช'ชิท) n. สายเชือกผูกรองเท้า
shoelace(ชู'เลส) n. เชือกผูกรองเท้า
tabn. ส่วนที่โผล่ออก,ชาย,แถบ,สายประดับ,เศษผ้า,เศษกระดาษ,ปุ่ม,ป้าย,แผ่นโลหะเล็ก ๆ ,หัวหุ้มโลหะที่ปลายเชือกผูกรองเท้า,เครื่องหมายติดปกเสื้อของนายทหาร vt. ทำให้มีtab (ดู) -Phr. (keep tab (s) on คอยดูแล) ,จุดตั้งระยะหมายถึง ตำแหน่งที่อยู่ห่างกันเป็นระยะ ๆ ซึ่งจะต้องมีการกำหนดไว้ด้วยโปรแกรม ปกติมักจะกำหนดไว้ให้ห่างกันประมาณ .5 นิ้ว แต่เราสามารถกำหนดใหม่ได้ ใช้มากในโปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) หมายถึง ถ้ากดแป้นตั้งระยะ (แป้น Tab) ครั้งหนึ่ง ตัวชี้ตำแหน่งก็จะเลื่อนไประยะหนึ่ง การกำหนดจุดตั้งระยะนั้น อาจกำหนดเลยไปถึงการสั่งชิดซ้าย ชิดขวา ตรงกลาง หรือเป็นตัวเลข ก็ได้, Syn. flap,strip,tag
tag(แทก) n. หัวหุ้มปลายเชือกผูกรองเท้า,หูหลังรองเท้า,แผ่นกลม,โลหะกลม,ป้ายติดราคา,สายโยง,สายคาด,ชายหรือปลายหางของสิ่งหนึ่ง ๆ ,สิ่งต่อท้าย,บทลูกคู่,ฉายา,การเล่นไล่จับของเด็ก vt. ติดป้ายบอกราคา,ติดแผ่นกลม,ติดกระจุก,ต่อ,ติดตาม,ต่อท้าย,ทำให้รวมกัน,ประมาณ,ไล่หลัง,ป้ายระบุหมายถึงรหัสที่ใส่ในแฟ้มข้อมูล หรือใช้ในเรื่องของโครงสร้างข้อมูล (data structure) ที่จะเป็นตัวบ่งบอกว่า จะต้องมีการตีความเรื่องนั้น ๆ อย่างไร ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ นิยมใช้ป้ายระบุนี้ด้วยจุดประสงค์ต่าง ๆ กัน คำสั่งในภาษา HTML ก็นิยมให้ใช้ป้ายระบุนี้ดู HTML ประกอบ

English-Thai: Nontri Dictionary
lace(n) ลูกไม้ถัก,เชือกผูกรองเท้า,ดิ้นเงินดิ้นทอง,สิ่งทอลายฉลุ
shoelace(n) เชือกผูกรองเท้า
tie(n) ความเกี่ยวดอง,ความเสมอกัน,พันธะ,ผ้าผูกคอ,เชือกผูกรองเท้า

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top