Search result for

เครื่องเล่น

(63 entries)
(0.0649 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องเล่น-, *เครื่องเล่น*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องเล่น[N] plaything, Example: ปัจจุบันมีเครื่องเล่นต่างๆ ที่ทันสมัย ด้วยเทคโนโลยีสูง ตามสวนสนุกที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ, Count unit: ชิ้น
เครื่องเล่นเกม[N] game player, Example: ซอฟต์แวร์เกมที่เป็นที่นิยม เป็นกุญแจสำคัญของความสำเร็จ ของผู้ผลิตเครื่องเล่นเกม
เครื่องเล่นเทป[N] cassette player
เครื่องเล่นซีดี[N] CD player, See also: compact disc player
เครื่องเล่นจานเสียง[N] record player, See also: phonograph, gramophone, pick-up, Example: เครื่องที่ใช้อ่านและบันทึกข้อมูลบนจานแม่เหล็กมีหลักการทำงานคล้ายเครื่องเล่นจานเสียงธรรมดาทั่วๆ ไป, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องสำหรับใส่จานเสียง
เครื่องเล่นวีดีโอเทป[N] video player

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เครื่องเล่นน. แหล่เทศน์มหาชาตินอกเรื่องเดิม มักมีทำนองตลกขบขันหรือเป็นเชิงสั่งสอนเป็นต้น โดยเฉพาะในกัณฑ์ชูชก มหาพน และมหาราช.
เรือเครื่องเล่นอย่างหนึ่ง เอาไม้ไผ่มาเหลาแบน ๆ ดัดให้หัวงอน ใช้พุ่งแข่งกัน

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Digital music playerเครื่องเล่นเพลงดิจิทัล [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
MP3 playerเครื่องเล่นเอ็มพี 3 [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Compact disc playersเครื่องเล่นคอมแพกต์ดิสต์ [TU Subject Heading]
Digital music playerเครื่องเล่นดนตรีระบบดิจิทัล [TU Subject Heading]
Videodisc playersเครื่องเล่นจานวีดิทัศน์ [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm telling you, Jorge... the first thing you have to do when you get to America... buy a device called TiVo, OK?อย่างแรกที่คุณต้องทำตอนไปถึงอเมริกา... ก็คือซื้อเครื่องเล่นที่เรียกว่าทีโว โอเคนะ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
I'm picking up all kinds of gak from the house, man. Small stuff, maybe a digital camera, an MP3 player.พวกของเล็กๆ เช่นกล้อง ดิจิตอล เครื่องเล่นเอ็มพีสาม Breaking and Entering (2008)
- A karaoke machine?, เครื่องเล่นคาราโอเกะเหรอคะ Taken (2008)
For a video game console.ใว้ใช้กับเครื่องเล่นวิดิโอเกมส์ The Price (2008)
Even when Thomas Edison came to him with his brand new invention - the phonograph.พร้อมกับสิ่งประดิษฐ์ใหม่ของเขา -เครื่องเล่นจานเสียง Hachi: A Dog's Tale (2009)
What about today's performance, will you be able to just walk up... to the middle of the stage, plug in your CD player to a Marshall Stack and that's it, good enough?เรื่องการบรรเลงในวันนี้ พวกคุณจะสามารถเดินขึ้นไป... กลางของเวที เสียบเครื่องเล่นซีดีของคุณ เข้ากับ เครื่องมาร์แชล สแตรค แค่นั่น ดีพอแล้วเหรอ Hachi: A Dog's Tale (2009)
Your DVD player is broken?เครื่องเล่นดีวีดีพังเหรอ ? Law Abiding Citizen (2009)
And porno in the dvd player.และหนังโป๊ในเครื่องเล่นดีวีดี Pleasure Is My Business (2009)
Where's my cd player?เครื่องเล่นซีดีฉันไปไหน? Home Is the Place (2009)
If we take you, would you be willing to switch?ถ้าเรารับคุณ แล้วคุณจะเปลี่ยนเครื่องเล่นไหม? Nodame Cantabile: The Movie I (2009)
Why?ถ้าไม่มีเครื่องเล่น\ - ทำไมล่ะ Chuck Versus the Beefcake (2009)
To do that, we need the playback device.เพื่ออ่านมัน เราต้องการเครื่องเล่น Chuck Versus the Beefcake (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องเล่น[n.] (khreūanglen) EN: plaything   FR: jeu [m] ; jouet [m]
เครื่องเล่นซีดี[n. exp.] (khreūang len sīdī) EN: C.D. player   FR: lecteur de CD
เครื่องเล่นดีวีดี[n. exp.] (khreūang len dī-wī-dī) EN: DVD player   FR: lecteur de DVD [m]
เครื่องเล่นวีดีโอ[X] (khreūang len wīdīō) EN: video cassette player   FR: magnétoscope [m]
เครื่องเล่นเทป[X] (khreūang len thēp) EN: tape recorder ; tape deck ; cassette player ; cassette recorder   FR: magnétophone [m] ; enregistreur à cassettes [m] ; enregistreur à bandes [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
cassette player[N] เครื่องเล่นเทป, Syn. tape recorder
cassette recorder[N] เครื่องเล่นและอัดเทป, Syn. tape recorder
deck[N] เครื่องเล่นเทป (ทางอิเล็กทรอนิกส์), See also: เทปเด็ด, เครื่องเล่นเทปที่ไม่มีภาคขยายเสียง, Syn. tape deck
gramophone[N] เครื่องเล่นแผ่นเสียง, Syn. phonograph, record player
guitar[N] กีตาร์, See also: เครื่องเล่นดนตรีประเภทดีด
kazoo[N] เครื่องเล่นชนิดหนึ่งที่ทำให้เกิดเสียงหึ่งๆ
one-armed bandit[N] เครื่องเล่นพนันอย่างหนึ่ง, Syn. fruit machine, slot machine
phonograph[N] เครื่องเล่นจานเสียง, See also: หีบเสียง, Syn. record player
pinball machine[N] เครื่องเล่นไฟฟ้าแบบดีดลูกโลหะลงหลุม, See also: เครื่องพินบอล
player[N] เครื่องเล่นจานเสียง, See also: เครื่องเล่นเทป, เครื่องบันทึกเสียง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
access armก้านเข้าถึง <คำแปล>หมายถึง อุปกรณ์ในหน่วยบันทึก มีลักษณะเป็นก้านที่ต่อกับหัวอ่าน/บันทึก (read / write head) ที่ใช้เจาะเข้าไปที่จานบันทึก เพื่ออ่านข้อมูลออกมาจากที่เก็บข้อมูล หรือเพื่อบันทึกข้อมูลลงในจานบันทึก มีลักษณะคล้ายเข็มของเครื่องเล่นจานเสียง
fuge(ฟิว'กิว,ฟิวจ) n. เพลงลูกเดี่ยวที่ประกอบด้วยหลายท่วงทำนอง จากเครื่องเล่นแต่ละชนิด,ระยะสูญเสียความทรงจำ,
fugue(ฟิว'กิว,ฟิวจ) n. เพลงลูกเดี่ยวที่ประกอบด้วยหลายท่วงทำนอง จากเครื่องเล่นแต่ละชนิด,ระยะสูญเสียความทรงจำ,
gramophonen. เครื่องเล่นแผ่นเสียง
marasca(มะรา'คะ) n. น้ำเต้าหรือเครื่องเล่นรูปน้ำเต้า
phonograph(โฟ'นะกราฟ) n. เครื่องเล่นจานเสียง,หีบเสียง
pop concertการแสดงดนตรีที่นิยมกันโดยวงดนตรีใหญ่ที่มีเครื่องเล่นพร้อม
record playern. เครื่องเล่นจานเสียง,จานเสียง
sport(สพอร์ท) n. กีฬา,กรีฑา,การเล่น,การพักผ่อนหย่อนใจ,นันทนาการ,ความสนุกสนาน,การหยอกล้อ,เครื่องสนุก,เครื่องเล่น,นักกีฬา,งานกีฬา,นักพนัน,นักเลง,ผู้ที่กล้าได้กล้าเสีย adj. เหมาะสำหรับใส่นอกบ้าน,เกี่ยวกับการกีฬา. vi. สนุกสนาน,เพลิดเพลิน,เล่นกีฬา,จู้จี้ในสิ่งเล็ก ๆ
style(สไทลฺ) n. ชนิด,รูปแบน,ลักษณะ,ท่าทาง,สำนวน,โวหาร,ทำนอง,ท่วงทำนอง,วิธีการ,วิธีการเขียน,แบบอย่าง,ลีลา,คำขนานนาม,ปากกาสมัยโบราณสำหรับเขียนบนแผ่นขี้ผึ้ง,สิ่งที่คล้ายปากกาดังกล่าว,เข็มเครื่องเล่นจานเสียง,เข็มนาฬิกาแดด,วิธีการจับเวลา,แกนดอกไม้,เดือย,หนาม,

English-Thai: Nontri Dictionary
game(n) การละเล่น,เกม,เครื่องเล่น,กีฬา,สัตว์ที่ถูกล่า,การแข่งขัน,กลวิธี
phonograph(n) หีบเสียง,เครื่องเล่นจานเสียง
plaything(n) เครื่องเล่น,ของเล่น
sport(n) กีฬา,การกรีฑา,เครื่องเล่น,คนกล้าได้กล้าเสีย
toy(n) เครื่องเล่น,ของเล่น

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
deck (n) เครื่องเล่นแผ่นเสียง
DVD player (n ) เครื่องเล่นดีวีด
iPod[ไอ พอด] (name) เครื่องเล่น MP3 Player ที่ขายดีที่สุดในโลก ผู้ผลิดคือบริษัท Apple,inc ซึ่งได้รับความนิยมไปทั่วโลก
merry go round[เมอร์รี่โกราวน์ด] (n ) เครื่องเล่นเด็กบนแท่นกลมหมุนได้โดยมีม้าจำลองหลายๆตัวให้เด็กๆขี่ได้ ตามงานและห้างต่างๆ
turntable (n) เครื่องเล่นแผ่นเสียง, เทิร์นเทเบิ้ล

German-Thai: Longdo Dictionary
Spielzeug(n) |das, nur Sg.| เครื่องเล่น, ของเล่น
Spielzeug(n) |das, nur Sg.| ของเล่น (ของเด็กๆ) เช่น Er sammelt viel Kleingeld um Spielzeug zu kaufen. (เขาเก็บสะสมเหรียญไว้เป็นจำนวนมากเพื่อที่จะนำมาซื้อของเล่น); Elektronisches Spielzeug ist heutzutage etwas billiger als früher. (ปัจจุบันนี้เครื่องเล่นอิเล็คทรอนิกมีราคาถูกกว่าเมื่อก่อนมาก)
DVD-Spieler(n ) |der, pl. DVD-Spieler| เครื่องเล่นดีวีดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top