ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เครื่องหมายขีด

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องหมายขีด-, *เครื่องหมายขีด*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ยติภังค์เครื่องหมายขีดสั้น - ใช้เป็นเครื่องหมายให้รู้ว่าพยางค์หน้ากับพยางค์หลังนั้นติดกันหรือเป็นคำเดียวกัน ตัวที่เขียนแยกนั้นจะอยู่ในบรรทัดเดียวกันหรือคนละบรรทัดก็ได้, เขียนเป็น ยัติภังค์ ก็มี.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
2-second moves are dots. 4-second moves are dashes.2 วินาทีขยับคือเครื่องหมายจุด 4 วินาทีขยับคือเครื่องหมายขีด Queen Sacrifice (2010)
See these two numbers here with the dash?เห็นสองเลขตรงนี้กับเครื่องหมายขีดมั๊ย? Two of a Kind (2013)
This is the first number he's ever given me that's had a dash in it.นี่เป็นครั้งแรกที่เขาให้หมายเลขโดยมีเครื่องหมายขีดด้วย Two of a Kind (2013)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
dash[N] เครื่องหมายขีดคั่นระหว่างพยางค์ คำ วลี หรือประโยค (ทางไวยากรณ์), See also: เครื่องหมายขีด, เครื่องหมาย - หน้าหรือหลังพยางค์, เครื่องหมายวรรคตอน, Syn. stroke, line
tick[N] เครื่องหมายขีด, See also: เครื่องหมายถูก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
hyphen(ไฮ'เฟน) n. เครื่องหมายขีดสั้น ๆ (-) ที่ใช้เชื่อมคำผสมหรืออื่น ๆ vt. ทำให้เกิดขีดสั้น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
dash(n) การรีบไป,การสาดน้ำ,เครื่องหมายขีดยาว,ความหรูหรา,ความห้าวหาญ
hyphen(n) ยติภังค์,เครื่องหมายขีดสั้น

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top