Search result for

เครื่องบรรณาการ

(5 entries)
(0.0839 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เครื่องบรรณาการ-, *เครื่องบรรณาการ*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องบรรณาการ    [N] tribute, See also: gift, present, Syn. ของขวัญ, ส่วย, ของกำนัล, Example: พระมหากษัตริย์ไทยทรงส่งเครื่องบรรณาการไปพระราชทานประธานาธิบดีอเมริกันหลายครั้ง, Count unit: ชิ้น, Thai definition: สิ่งที่ส่งไปให้ด้วยความเคารพนับถือหรือด้วยไมตรี, ในบทประพันธ์ใช้ว่า บรรณา ก็มี, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เครื่องบรรณาการ[n. exp.] (khreūang bannākān) EN: tribute ; gift ; present   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tribute    [N] เครื่องบรรณาการ, Syn. memorial

English-Thai: Nontri Dictionary
tributary(adj) ซึ่งต้องส่งเครื่องบรรณาการ,ที่เป็นเมืองขึ้น
tribute(n) เครื่องบรรณาการ,อภินันทนาการ,ของขวัญ

Are you satisfied with the result?

Go to Top