ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เขื่อน

   
72 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เขื่อน-, *เขื่อน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เขื่อน[N] dam, See also: embankment, weir, barrage, dike, dyke, Syn. เขื่อนกั้นน้ำ, ฝาย, ทำนบ, Example: ชาวบ้านยังคงประท้วงไม่ให้สร้างเขื่อนในหมู่บ้าน, Count unit: เขื่อน, Thai definition: สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำน้ำ เพื่อประโยชน์ในทางชลประทาน
เขื่อนกั้นน้ำ[N] dam, See also: embankment, weir, barrage, dike, dyke, Syn. เขื่อน, ฝาย, ทำนบ, Example: นายอำเภอเห็นว่าควรจะมีเขื่อนกั้นน้ำไว้ใช้ได้แล้ว, Count unit: เขื่อน, Thai definition: เครื่องป้องกันไม่ให้ดินริมน้ำพัง, สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำน้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เขื่อนน. เครื่องป้องกันไม่ให้ดินริมนํ้าพัง, สิ่งที่สร้างขึ้นขวางกั้นลำนํ้า เพื่อกักเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์ในทางชลประทานเป็นต้น เช่น เขื่อนเจ้าพระยา, โดยปริยายใช้เรียกสิ่งอื่นที่มีลักษณะคล้ายคลึงเช่นนั้น เช่น กำแพงดินหรืออิฐที่ล้อมรอบต้นโพ
เขื่อนรั้ว, กำแพง, คันดินกันตลิ่งพัง, เช่น ปิดประตูเมืองลง เขื่อนขว้าง (ยวนพ่าย).
เขื่อนเกกน. เรียกเสาเขื่อนที่เฉออก.
เขื่อนเพชรน. ตึกแถวมีผนังหลังตันหันออกมาข้างนอกในพระราชฐานเฉพาะตรงที่แบ่งข้างหน้ากับข้างในต่อกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
alluvial damเขื่อนตะกอนน้ำพา [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
fluviatile damเขื่อนธารน้ำ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
quayเขื่อนเทียบเรือ, ท่าเทียบเรือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Dam failuresเขื่อนถล่ม [TU Subject Heading]
Damsเขื่อน [TU Subject Heading]
Earth damsเขื่อนดิน [TU Subject Heading]
Flood dams and reservoirsเขื่อนกักน้ำและอ่างเก็บน้ำ [TU Subject Heading]
damdam, เขื่อน, ทำนบ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
impounding damimpounding dam, เขื่อนกักเก็บน้ำ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
molemole, เขื่อนกันคลื่น [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
concrete damconcrete dam, เขื่อนคอนกรีต [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
buttress dambuttress dam, เขื่อนค้ำยัน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
arch damarch dam, เขื่อนโค้ง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Beyond the fields and walls?จะเป็นยังไงนะ ถ้าข้าจะไปใช้ชีวิตแบบชาวบ้านแถวเขื่อนแบบนั้น? Snow White: A Tale of Terror (1997)
The Bible.ผู้หญิงก็ไม่ต่างจากเขื่อนเลย Valentine (2001)
They said Soo ah died alone at the dam but who took this photo?เขาว่ากันว่า Soo ah ไปที่เขื่อนคนเดียว แล้วใครถ่ายรูปนี้ละ Oldboy (2003)
Today we're gonna blow this dam.วันนี้พวกเรากำลังจะไประเบิดเขื่อน Madagascar (2005)
I did bring them halfway. They're at the little house at the dam with the Beavers.ฉันพาพวกเขามาได้ครึ่งทาง \ ที่เขื่อน พวกบีเวอร์... The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
My police tore that dam apart.ตำรวจของฉันไปค้นที่เขื่อนนั่น The Chronicles of Narnia: The Lion, the Witch and the Wardrobe (2005)
Because we saw what's up there. The dam's gonna break.เพราะเราเห็นว่ามีอะไรอยู่บนนั้น เขื่อนกำลังจะพัง Ice Age: The Meltdown (2006)
Dam.เขื่อน Ice Age: The Meltdown (2006)
The dam will burst before we make it. We'll drown.เขื่อนจะแตกออกมา ก่อนที่เราจะทำได้ เราจะจมน้ำตาย Ice Age: The Meltdown (2006)
There were warnings that this hurricane, days before it hit, would breach the levees, would cause the kind of damage that it ultimately did cause.มีการเตือนว่าเฮอร์ริเคนลูกนี้ จะทะลายแนวเขื่อนกันน้ำก่อนมันเข้าถล่มหลายวัน จะเป็นเหตุให้เกิดความเสียหาย ซึ่งในที่สุดมันก็เกิดขึ้นจนได้ An Inconvenient Truth (2006)
An ice dam on the eastern border formed and one day it broke.เขื่อนน้ำแข็งด้านชายแดนตะวันออกก่อตัวขึ้น พอถึงวันหนึ่งมันก็แตกออก An Inconvenient Truth (2006)
They can measure this precisely, just as the scientists could predict precisely how much water would breach the levees in New orleans.พวกเขาสามารถตรวจวัดอย่างแม่นยำ ประกอบกับนักวิทยาศาสตร์สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำ ว่าน้ำจำนวนมากเพียงใดที่จะล้นเขื่อนกันน้ำในนิวออร์ลีนส์ An Inconvenient Truth (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เขื่อน[n.] (kheūoen) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke   FR: barrage [m] ; réservoir [m] ; digue [f] ; lac de retenue [m]
เขื่อนกระเสียว[n. prop.] (Kheūoen Kra Sīo) EN: Krasieo Dam ; Kra Seaw Dam   
เขื่อนกลวง [n. exp.] (kheūoen klūang) EN: buttress dam ; hollow dam   
เขื่อนกักเก็บน้ำไว้[n. exp.] (kheūoen kakkep nām wai) FR: barrage [m] ; barrage-réservoir [m]
เขื่อนกั้นน้ำ[n.] (kheūoen kan nām) EN: dam ; embankment ; weir ; barrage ; dike ; dyke   FR: barrage [m]
เขื่อนขุนด่านปราการชล[n. prop.] (Kheūoen Khundān Prākānchon) EN: Khundan Prakanchon Dam ; Khoon Dan Dam ; Khun dan Prakarnchon Dam   
เขื่อนครีบ [n. exp.] (kheūoen khrīp) EN: buttress dam   
เขื่อนคอนกรีต[n. exp.] (kheūoen khønkrīt) EN: concrete dam   
เขื่อนคอนกรีตแบบถ่วงน้ำหนัก[n. exp.] (kheūoen khønkrīt baēp thūang nāmnak) EN: gravity dam ; concrete gravity dam   
เขื่อนคอนกรีตแบบโค้ง[n. exp.] (kheūoen khønkrīt baēp khōng) EN: arch dam   

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
barrage[N] เขื่อนกั้นน้ำ, See also: ทำนบกั้นน้ำ, เขื่อน
breakwater[N] เขื่อนกันชายฝั่งหรือท่าเรือจากคลื่นของน้ำทะเล
cofferdam[N] เขื่อนเล็กๆ กั้นลำน้ำที่สร้างขึ้นไว้ชั่วคราว
dam[N] เขื่อน, See also: เขื่อนกั้นน้ำ, ทำนบ, ประตูน้ำ, Syn. reservoir
dike[N] เขื่อน, See also: มูนดิน, กำแพงกั้นน้ำ, ทำนบ, Syn. mole, breakwater, groin, embankment
dyke[N] เขื่อนกั้นน้ำ, Syn. embankment
embankment[N] เขื่อน, See also: ทำนบ, Syn. bulwark, dam, dike
levee[N] เขื่อนป้องกันน้ำท่วม, See also: เขื่อน, Syn. embankment
rampart[N] เขื่อนดินหรือหินที่ทำล้อมป้องกันปราสาทหรือเมือง
sea wall[N] เขื่อนกั้นน้ำทะเล, See also: เขื่อนป้องกันชายฝั่ง, Syn. breakwater, groin, dam

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bank(แบงคฺ) n. ธนาคาร,ฝั่ง,มูลดิน,ตลิ่ง,ฝั่ง,ชายฝั่ง,เขื่อน,แถว,แนว,แถวของพายของเรือ vt. เอาเงินฝากธนาคาร,จัดเป็นแถว vi. สะสม,เอียงข้าง,ฝากเงินธนาคาร, Syn. mass
barrage(บะราจฺ') {barraged,barraging,barrages} n. การระดมยิงคุ้มกัน,เครื่องกั้น,ม่านไฟ,การระดมโจมตี,การทะลัก,ปริมาณเหลือล้น,เขื่อน vt. ระดมยิง, Syn. artiller
breast walln. เขื่อนกั้นน้ำริมฝั่ง
dam(แดม) {dammed,damming,dams} n.เขื่อน,ทำนพ,สิ่งกีดกั้น vt. ทำเขื่อนกั้น,กีดกั้น
dike(ไดคฺ) {diked,diking,dikes} n. เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง,อุปสรรค,หญิงที่รักร่วมเพศ,เลสเบี้ยน,vt. สร้างเขื่อน,ยับยั้ง,ป้องกัน, Syn. dyke
embankment(เอมแบงคฺ'เมินทฺ) n. เขื่อน,มูลดิน,ตลิ่งทาง,การสร้างเขื่อนกั้น, Syn. bank
gabion(เก'บีออน) n. หลัวหวายหรือไม้ไผ่ที่ใช้ใส่ดิน,หลัวรูปทรงกระบอกที่ใช้ใส่ร่องหินสำหรับวางฐานในการสร้างเขื่อน
grout(เกราทฺ) n. ปูนสำหรับเทลงยึดก้อนหินหรือข้อต่ออื่น ๆ ของกำแพงหรือเขื่อน,กาก,ตะกอน vt. ตาปูนดังกล่าว., See also: grouter n.
groyne(กรอยน์) n. ส่วนยื่นหรือเขื่อนที่ชายฝั่งสำหรับป้องกันคลื่นน้ำ
jetty(เจท'ที) n. เขื่อนที่ยื่นลงไปในทะเล (เพื่อต้านคลื่นหรือลมไม่ให้เข้าท่าเรือมาก,เกินไป)

English-Thai: Nontri Dictionary
bank(n) ฝั่ง,ตลิ่ง,เขื่อน,ธนาคาร
barrage(n) เครื่องป้องกันแนวรบ,ทำนบ,เขื่อน,เครื่องกั้น
breakwater(n) กำแพงกันคลื่น,เขื่อนกันน้ำทะเล
dam(n) เขื่อน,ทำนบ,ประตูน้ำ,ฝาย
dam(vt) กั้นเขื่อน,ทำทำนบ,สร้างเขื่อนกั้น
dike(n) เขื่อน,กำแพงกั้นน้ำ,สิ่งกีดขวาง
embankment(n) เขื่อน,มูนดิน,ทำนบ,ตลิ่ง
jetty(n) เขื่อน,สะพานท่าเรือ
levee(n) เขื่อน,ที่จอดเรือ,สโมสรสันนิบาต,การพระราชทานเลี้ยง
mole(n) ตัวตุ่น,เขื่อน,ไฝ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ダム[ダム, damu] เขื่อน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top