ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

เกลียว

   
59 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -เกลียว-, *เกลียว*
Longdo Dictionary ภาษา อังกฤษ (EN) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
เกลียวthere are seep of blue tanks at aqueduct braid that connect with 2 tanks together

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เกลียว[N] strand, See also: ply, Example: มือของเขาถูกเกลียวของเชือกบาดเป็นรอยยาว, Count unit: เกลียว, Thai definition: สิ่งที่มีลักษณะเป็นรอยพันหรือบิดโดยรอยต่อเนื่องอย่างสว่าน หรือตะปูควงหรือเชือกที่ฟั่นเป็นต้น, ลักษณะของเชือกที่ฟั่น
เกลียว[V] twist, See also: twine, interweave, twirl, twiddle, wind, kink, Syn. บิด, Example: ลูกเรือกำลังเกลียวเชือกให้หนาขึ้นไว้สำหรับยึดเรือ, Thai definition: กิริยาที่หมุนบิดให้เชือกเขม็งขึ้น
เกลียวข้าง[N] muscle, See also: muscle on the left side of one's body, Thai definition: กล้ามเนื้อที่สีข้าง
เกลียวคลื่น[N] wave, Syn. ระลอกคลื่น, คลื่น, ลูกคลื่น, Example: เขาพุ่งตัวลงในน้ำที่เยือกเย็น ดำผุดดำว่ายอย่างร่าเริง ท่ามกลางเกลียวคลื่นที่ทบกันเข้ามาตลอดเวลา, Count unit: ลูก, Thai definition: น้ำในทะเลหรือแม่น้ำลำคลองเป็นต้น ซึ่งบางส่วนมีอาการเคลื่อนไหวนูนสูงกว่าระดับโดยปกติแล้วลดลงและแลเห็นเคลื่อนไปเป็นระยะยาวหรือสั้นบนผิวน้ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
เกลียว(เกฺลียว) น. สิ่งที่มีลักษณะเป็นรอยพันหรือบิดโดยรอยต่อเนื่องอย่างสว่าน หรือตะปูควง หรือเชือกที่ฟั่น เป็นต้น, ลักษณะของเชือกที่ฟั่น.
เกลียว(เกฺลียว) ก. กิริยาที่หมุนบิดให้เชือกควบรวมเป็นเส้นเขม็งขึ้น เรียกว่า ตีเกลียว, ถ้าเอาเชือก ๒ เส้นฟั่นควบเป็นเส้นเดียวกัน แล้วเอาเชือกเส้นที่ ๓ ซึ่งเขม็งแล้ว ควบเข้าไประหว่างเชือก ๒ เส้นนั้น โดยคลายเกลียวที่ปลายเชือก ๒ เส้นแรกเล็กน้อย เพื่อให้เชือกเส้นที่ ๓ สอดควบเข้าด้วยกันได้จนตลอด เรียกว่า สับเกลียว หรือ สับเชือก.
เกลียว(เกฺลียว) ว. โดยปริยายหมายความว่า ขยันขันแข็ง เช่น หากินตัวเป็นเกลียว, นํ้าหนึ่งใจเดียวกัน เช่น เข้ากันเป็นเกลียว, ในลักษณะนี้ ถ้าไม่เข้าเกลียวกัน คือแตกพวกหรือไม่ถูกกัน หรือมีความเห็นไม่ลงรอยกัน ขัดแย้งกัน เรียกว่า ปีนเกลียว.
เกลียวกลมก. กลมเกลียว.
เกลียวข้างน. กล้ามเนื้อที่สีข้าง.
เกลียวคอน. กล้ามเนื้อที่คอ สำหรับทำให้เอี้ยวคอได้สะดวก.
เกลียวหวานน. เกลียวของนอตเป็นต้นที่ชำรุดไม่กินเกลียวกัน.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
helixเกลียว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
helixเกลียว, ฮีลิกซ์ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
threaded hose connectionเกลียวต่อท่ออ่อน [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
cylindrical helixเกลียวทรงกระบอก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
conical helixเกลียวรูปกรวย [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Knowledge spiralเกลียวความรู้ [การจัดการความรู้]
Double Helixเกลียวคู่ [การแพทย์]
Interwineเกลียวพันเข้าด้วยกัน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And your beard...is so...และเคราของท่าน ช่าง เป็นเกลียวงาม Aladdin (1992)
The Greek symbol for the golden ratio, the golden spiral.เป็นสัญญลักษณ์กรีก แทนค่าอัตราส่วนทอง เกลียวก้นหอยทอง Pi (1998)
- Wherever there are spirals.ทุกที่ ๆ เกิดเกลียวก้นหอย Pi (1998)
You generate the mythical golden spiral.สร้างเกลียวก้นหอยทองในตำนาน Pi (1998)
Pythagoras loved this shape, for he found it in nature - a nautilus shell, rams' horns, whirlpools, tornadoes, our fingerprints, our DNA and even our Milky Way.พิธากอรัสรักสัดส่วนนี้ เขาพบมันทุกหนแห่งในธรรมชาติ เกลียวก้นหอย, เกลียวเขาแกะ, เกลียวน้ำวน, พายุทอร์นาโด , ลายนิ้วมือของเรา , DNA ของเรา Pi (1998)
if we're built from spirals, while living in a giant spiral, then everything we do is infused with the spiral.ถ้าเราถูกสร้างขึ้นมาจากเกลียวก้นหอยจริง เมื่ออยู่ในเกลียวมหึมา ทุกสิ่งที่เรากระทำ จะมีผลต่อเกลียวก้นหอยทั้งระบบ Pi (1998)
We´re DNA. double helix.เราคือดีเอ็นเอเกลียวคู่ Never Been Kissed (1999)
That´s, of course, if it´s OK with the rest of the double helix.แต่ก็แน่นอน ถ้าเกลียวคู่ที่เหลือยอมนะ Never Been Kissed (1999)
For the sake of family harmony one is programmed not to tell.เพื่อความกลมเกลียวของครอบครัว ตนถูกโปรแกรมไม่ให้บอกครับ Bicentennial Man (1999)
But there's only one shot that's in perfect harmony with the field.แต่มีเพียงช็อตเดียวกลมเกลียวกับสนาม The Legend of Bagger Vance (2000)
See the place where the tides and seasons... and the turnin' of the earth... all come together.คุณจะเห็นที่ซึ่งเกลียวคลื่น และฤดูกาล... ...การหมุนของโลก... ...ผสมผสานกันและกัน The Legend of Bagger Vance (2000)
The worst of the injury, however, was sustained to the right leg... in the form of a spiral fracture.จุดที่ร้ายแรงที่สุดคือ ขาขวากระดูกแตกเป็นรูปเกลียว Unbreakable (2000)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เกลียว[n.] (klīo) EN: strand ; ply   FR: torsade [f]
เกลียว[n.] (klīo) EN: spiral ; helix ; coil ; whorl   FR: spirale [f] ; hélice [f]
เกลียว[n.] (klīo) EN: thread of a screw   

English-Thai: Longdo Dictionary
spirulina(n) สาหร่ายเกลียวทอง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
braid[N] เกลียว, See also: เกลียวทอง
strand[N] เกลียวเชือก, See also: เส้นเชือก, Syn. rope, thread, string

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
archimedes screwเครื่องมือที่ประกอบด้วยท่อที่งอเป็นเกลียวรอบแกน ใช้ดูดน้ำขึ้นสูงระดับที่สูงกว่า, Syn. Archimedean screw
argali(อาร'กะลี) n., (pl. -li) แพะป่ามีเขาหนาและเป็นเกลียว., Syn. argal
bolt(โบลทฺ) {bolted,bolting,bolts} n. ลูกกลอน,ลูกศร,ศร,ดาน,สลักประตู,สลักเกลียว,สลัก,พับ,ม้วน,การหนีอย่างรวดเร็ว,ไกปืน,สลักปืน vt. ใส่กลอน,ใส่สลัก,หยุดการสนับสนุน,ยิง (ลูกศร,ขีปนาวุธ) ,พูดโพล่งออกมา,กลืนอย่างรีบเร่ง,กินโดยไม่ได้เคี้ยว,ทำให้เป็นม้วน,วิ่งอย่างรวด
cable-laidadj. ซึ่งควั่นเกลียว
crumpled(ครัม'เพิลดฺ) adj. ย่น,เป็นรอยจีบ,เป็นรอยพับ,คดเกลียว, Syn. rumpled,wrinkled
guilloche(กิลอช') n. แถบหรือลายประดับแบบไขว้หรือเกลียว,ความละลายใจ
helic(o) - "เกลียว","ขด"
helical(เฮล'ลิเคิล) adj. เป็นเกลียว,เป็นขดลวด,เป็นลาน., See also: helically adv.
helicoid(เฮล'ลิคอยด์) adj. เป็นเกลียว
helicoidal(เฮล'ลิคอยด์) adj. เป็นเกลียว

English-Thai: Nontri Dictionary
amicable(adj) กลมเกลียวกัน,เป็นมิตร,ฉันมิตร,รักใคร่กัน
braid(n) เกลียว,ผมเปีย
braid(vt) ขันเกลียว,ถักเปีย
incongruity(n) ความไม่เข้ากัน,ความไม่สนิทหู,ความไม่กลมเกลียวกัน
incongruous(adj) ไม่เข้ากัน,ไม่กลมเกลียวกัน,ไม่สนิทหู,ไม่ลงรอยกัน
inharmonious(adj) ไม่ถูกกัน,ไม่ลงรอยกัน,ไม่กินเส้นกัน,ปีนเกลียวกัน
screw(n) สลักเกลียว,ตะปูควง,ไขควง,ตัวหนอน,การหมุน
screw(vt) ไช,ขันสกรู,หมุนเกลียว,บีบคั้น,กวดขัน
spiral(adj) เป็นวง,เป็นเกลียว,เป็นลายก้นหอย,วกเวียน
spiral(n) ลาน,ขดลวด,ก้นหอย,เกลียว,ความผันแปร

German-Thai: Longdo Dictionary
Schraubengang(n) |der, pl. Schraubengänge| เส้นเกลียวบนสกรูหรือตะปูควง

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top