Search result for

ฯยหൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ

(68 entries)
(1.3373 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฯยหൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ-, *ฯยหൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา ฯยหൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠൠ ൠൠൠൠൠൠ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาคำนี้ให้โดยอัตโนมัติ: ops กรุณาตรวจสอบภาษาบนแป้นพิมพ์ให้ถูกต้องก่อนพิมพ์)
English-Thai: Longdo Dictionary
psy-ops(n) ปฏิบัติการทางจิตวิทยา, S. psychological operations,

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ops(ออพซฺ) n. เทพธิดาแห่งความอุดมสมบูรณ์
acyanopsiaการที่ตาบอดสีฟ้า
amylopsin(แอมมิลพ' ซิน) n. เอ็นไซม์ของน้ำย่อยตับอ่อน มันสามารถเปลี่ยนแป้งเป็นน้ำตาล
anoopsia(แอนโอออพ' เซีย) n. ภาวะตาเขขึ้นข้างบน., Syn. -anopsia, anopia
autopsy(ออ'ทอพซี) n. การชันสูตรศพ,การผ่าศพ. -autopsic (al) adj. -autopsist n.
biopsy(ไบออพ'ซี) n. การตัดเอาชิ้นเนื้อเยื่อออกจากร่างสิ่งมีชีวิตเพื่อศึกษาวิเคราะห์, See also: bioptic adj. ดูbiopsy
chopstick(ชอพ'สทิค) n. ตะเกียบ
copse(คอพซฺ) n. ละเมาะ, Syn. coppice
dropsy(ดรอพ'ซี) n. ภาวะการสะสมน้ำอย่างผิดปกติในเนื้อเยื่อโพรงของร่างกาย,โรคบวมน้ำ., See also: dropsied adj. ดูdropsy dropsical adj. ดูdropsy
ear dropsn. ยาหยอดหู

English-Thai: Nontri Dictionary
autopsy(n) การชันสูตรศพ,การผ่าศพ
chopsticks(n) ตะเกียบ
Cyclops(n) ยักษ์ตาเดียว
dropsical(adj) เป็นโรคบวมน้ำ
dropsy(n) โรคบวมน้ำ
lopsided(adj) เอียง,โงนเงน,ลำเอียง,ไม่สมดุล
synopsis(n) การสรุปความ,เรื่องย่อ,การประมวลเรื่อง,สาระสำคัญ
TOPSY-topsy-turvy(adj) สับสน,อลหม่าน,ยุ่งเหยิง,หัวหกก้นขวิด
TOPSY-topsy-turvy(adv) สับสน,ยุ่งเหยิง,กลับตาลปัต
TOPSY-topsy-turvy(n) ความสับสน,ความอลหม่าน,ความยุ่งเหยิง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I'm not sure photo ops is appreciating this a bit.นั่นแค่งานถ่ายรูป ไม่ใช่งานใหญ่แบบนี้ Vantage Point (2008)
Army, dark ops, couldn't stand the idea of the Coove here and Beth... so it went to blows.couldn't stand the idea of the Coove here and Beth... so it went to blows. I Love You, Beth Cooper (2009)
I thought all you Special Ops guys were tough.ฉันนึกว่าหน่วยรบพิเศษจะแกร่งเสียอีก G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
Black ops combat vet.ทีมปฎิบัิตการพิเศษ Day 7: 9:00 p.m.-10:00 p.m. (2009)
John Quinn, Black Ops combat vet.จอห์น ควินน์ อดีตหน่วยจู่โจม Black Ops Day 7: 10:00 p.m.-11:00 p.m. (2009)
He says he's established a proprietary line in the Ops Room.เขาบอกว่าเขาได้จัดสายส่วนตัวที่ปลอดภัยไว้ ในห้องปฏิบัตการ Day 7: 12:00 a.m.-1:00 a.m. (2009)
One of the starkwood ops--หนึ่งในกองกำลังของ สตาร์กวูด Day 7: 1:00 a.m.-2:00 a.m. (2009)
I'm just running FBI ops temporarily until they catch Dubaku.ฉันมาช่วยที่ FBI แค่ชั่วคราว จนกว่าพวกเขาจะจับตัวดูบากูได้ Day 7: 4:00 p.m.-5:00 p.m. (2009)
Opsec has people on the way already. We're fried.หน่วยพิสูจน์หลักฐานส่งคนมาแล้ว รอดยาก Duplicity (2009)
Word is they have extensive black ops.เขาว่าพวกเขาทำงานสกปรกด้วย London. Of Course (2009)
I need to wait for my moment, and then I'm going black ops--ฉันต้องการที่จะรอ You've Got Yale! (2009)
I'm not OPS.สายนี่จมน้ำช้ามากๆ The Cove (2009)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อัญชนะ[n.] (anchana) EN: eye drops   
บันทึก[n.] (bantheuk) EN: note ; memorandum ; memo ; record ; summary ; abstract ; synopsis ; minute   FR: mémoire [m] ; note [f] ; mémo [m] (fam.) ; mémorandum [m] ; minute [f] ; notation [f]
ชันสูตรพลิกศพ[v. exp.] (channasut phlik sop) EN: perform an autopsy ; do a postmortem examination   FR: autopsier ; pratiquer une autopsie
เดินทัพ[v. exp.] (doēn thap) EN: move the army ; march ; move troops ; advance   FR: faire marche ; déplacer les troupes
ฝักเพกา[n.] (fakphēkā) EN: nine tops pagoda   
ห้างร้าน[n.] (hāngrān) EN: shops ; stores   FR: boutique [f] ; échoppe [f]
การชันสุตรศพ[n.] (kān channasut sop) EN: autopsy   FR: autopsie [f]
เกณฑ์ทหาร[v. exp.] (kēn thahān) EN: conscript ; draft ; levy troops ; recruit ; enlist   FR: incorporer
เค้าโครง[n.] (khaokhrōng) EN: outline ; summary ; draft ; synopsis ; plan   FR: ébauche [f] ; esquisse [f] ; vue d'ensemble [f] ; synopsis [m]
คอน[adj.] (khøn) EN: lopsided   

CMU English Pronouncing Dictionary
OPS    AA1 P S
OPSAL    AA1 P S AH0 L
OPSAHL    AA1 P S AA0 L

Japanese-English: EDICT Dictionary
泫然[げんぜん, genzen] (adv-to,adj-t) (1) (arch) alone; (2) spilling tears in large drops; crying out in anguish; crying out in sorrow [Add to Longdo]
鯥(oK)[むつ;ムツ, mutsu ; mutsu] (n) (uk) gnomefish (Scombrops boops) [Add to Longdo]
[はす;ハス, hasu ; hasu] (n) (uk) three-lips (freshwater fish of the minnow family, Opsariichthys uncirostris) [Add to Longdo]
あおば[, aoba] (n) (obs) (See やまびこ) (former) regular (stops at every station) Tohoku-line Shinkansen [Add to Longdo]
あちゃー;あっちゃ[, acha-; accha] (int) stone the crows; blow me down; oops; uh oh; expression of annoyed surprise or shock [Add to Longdo]
いた椎[いたじい;イタジイ, itajii ; itajii] (n) (uk) (See すだ椎) Castanopsis sieboldii (species of chinquapin) [Add to Longdo]
いらっしゃいませ(P);いらしゃいませ(ik);いっらしゃいませ(ik)[, irasshaimase (P); irashaimase (ik); irrashaimase (ik)] (exp) welcome (in shops, etc.); (P) [Add to Longdo]
おっと[, otto] (int) uh-oh; oops; sorry [Add to Longdo]
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
かわい子ちゃん[かわいこちゃん, kawaikochan] (n) (sl) popsy; cutie; sweetie [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
概要[がいよう, gaiyou] synopsis [Add to Longdo]
オーピーエス[おーぴーえす, o-pi-esu] OPS [Add to Longdo]
メガフロップス[めがふろっぷす, megafuroppusu] MFLOPS [Add to Longdo]
フープス[ふーぷす, fu-pusu] HOOPS! [Add to Longdo]
フロップス[ふろっぷす, furoppusu] FLOPS [Add to Longdo]
ボップスアンドジェイ[ぼっぷすあんどじえい, boppusuandojiei] BOPS&J [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Magna Mater \Magna Mater\ prop. n.
   A great nature goddess of ancient Phrygia in Asia Minor; the
   counterpart of the Greek {Rhea} and the Roman {Ops}.
 
   Syn: Cybele, Dindymene, Great Mother, Mater Turrita.
     [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Ops
   n 1: (Roman mythology) goddess of abundance and fertility; wife
      of Saturn; counterpart of Greek Rhea and Cybele of ancient
      Asia Minor

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OPS
     Operations Per Second (CPU)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OPS
     Oracle Parallel Server (Oracle)
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2006) [vera]:

 OPS
     Outbreak Prevention Service (Firewall, TrendMicro)
     

From Latin-English Freedict dictionary [fd-lat-eng]:

 ops
   aid; help
   force; strength; vigour
   aid; help
   ability
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top