Search result for

ฮินดู

(32 entries)
(0.0263 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ฮินดู-, *ฮินดู*
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
พราหมณ์-ฮินดูBrahman - Hindu

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ฮินดู[N] Hindu, Syn. ชาวฮินดู, Example: พวกฮินดูชอบเสวยน้ำเมาชนิดหนึ่งในจำพวกเบียร์เรียกว่าน้ำโสม, Thai definition: ชาวอินเดียที่นับถือศาสนาฮินดู
ฮินดู[N] Hinduism, Syn. ศาสนาฮินดู, Example: ศาสนาพราหมณ์และฮินดูเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมของอินเดียเข้ามาเผยแผ่แก่ประเทศเขมร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ฮินดูน. ชื่อศาสนาหนึ่งที่เกิดในอินเดีย มีวิวัฒนาการมาจากศาสนาพราหมณ์, ผู้นับถือศาสนาฮินดู. ว. ที่เกี่ยวกับศาสนาฮินดู.

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
He was quoting the Hindu bible.เขาอ้างถึงไบเบิ้ลฮินดู Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
You can't eat meat, right? You Hindus?คุณไม่ทานเนื้อวัวใช่ไหม คุณนับถือฮินดูนี่ New York, I Love You (2008)
No, we are not Hindus. [Clicking tongue] We are Jains.ไม่ เราไม่ใช่ฮินดู เราเป็น จาอิน New York, I Love You (2008)
Hinduism is too materialistic for us.ศาสนาฮินดูมันออกจะวัตถุนิยมเกินไปสำหรับพวกเรา New York, I Love You (2008)
- For a month at the ashram?-เป็นเวลา 1 เดือนที่สำนักฮินดูหรอกเหรอ? Reversals of Fortune (2009)
Why don't hindus eat beef?ทำไมฮินดูถึงไม่กินเนื้อ The Pirate Solution (2009)
In hinduism, cattle are thought to be like god.สำหรับฮินดู วัวถูกนับถือดั่งพระเจ้า The Pirate Solution (2009)
And you're wrong about hinduism and cows.แถมยังคิดผิดเรื่องศาสนาฮินดูกับวัว The Pirate Solution (2009)
And third, you are never allowed to lecture meข้อสาม ห้ามสอนฉันเรื่องศาสนาฮินดู The Pirate Solution (2009)
It's much catchier in Hindi.ถ้าเป็นภาษาฮินดู มันเจ๋งกว่าน่ะ The Vengeance Formulation (2009)
It's from the mountains of the Hindu Kush where I was born.มันมาจากภูเขาของทางฮินดู ที่ซึ่งผมเกิด Centurion (2010)
Prayed to the Hindu god Urvashi that your bowels would loosen and your penis would droop like a willow tree.สวดมนต์ขอเทพของฮินดู ให้ท้องนายร่วง และไอ้จ้อนของนายเหมือนนกเขา ที่ขันไม่ขึ้น The Large Hadron Collision (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฮินดู[n. prop.] (Hindū) EN: Hindu   FR: Hindou [m]
ฮินดู[adj.] (Hindū) EN: Hindu   FR: hindou

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ahimsa(อะฮิม' ซา, อะฮีง' ซา) อหึงสา, หลักปฏิบัติของฮินดูที่ไม่ยึดถือความรุนแรง
ashram(แอช'แรม) n. สถานที่สอนศาสนาฮินดู., Syn. ashama
babu(บา'บู) n. คำทักทายยกย่อง (คุณ,คุณนาย,ท่าน) ของชาวฮินดู,สุภาพบุรุษชาวฮินดู,ชาวอินเดียที่รู้จักภาษาเล็กน้อย, Syn. baboo,Sir,Mr.
gurkha(เกอ'ขละ) n., (pl. -khas,-kha) ชนชาวฮินดูเผ่า Rajput ในเนปาล,ทหารกุรข่า
hare krishnan. ศาสนาที่ดัดแปลงมาจากศาสนาฮินดูโดยยึดหลักคำสอนในหนังสือVeda
hindi(ฮิน'ดี) n. ภาษาฮินดู
hindu(ฮิน'ดู) n.,adj. ชาวฮินดู, Syn. Hindoo
hinduism(ฮิน'ดูอิสซึม) n. ศาสนาฮินดู., Syn. Hindooism
hindustan(ฮินดูสถาน) n. อินเดียส่วนที่ชาวฮินดูอาศัยอยู่
indic(อิน'ดิค) adj. เกี่ยวกับอินเดีย, เกี่ยวกับภาษาตระกูล Indo, See also: Iranian ซึ่งได้แก่ ภาษาสันสกฤต ภาษาฮินดู ภาษาเออร์ดู (Urdu) ภาษาเบงกาลีและอื่น ๆ (Indian)

English-Thai: Nontri Dictionary
Hindu(adj) เกี่ยวกับชาวฮินดู,เกี่ยวกับศาสนาฮินดู
Hindu(n) ชาวฮินดู,แขกฮินดู

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ヒンズー[ひんずー, hinzu-] (n) ฮินดู

German-Thai: Longdo Dictionary
Kaste(n) |die, pl. Kasten| วรรณะในศาสนาฮินดู, ชนชั้นวรรณะ เช่น Diese Menschen standen noch unterhalb der untersten Kaste.

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top