Search result for

อุสุภ

(5 entries)
(2.4159 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุสุภ-, *อุสุภ*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อุสุภ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อุสุภ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุสุภ, อุสุภ-(อุสุบ, อุสุพะ-, อุสุบพะ-) น. วัวผู้, อุสภ ก็ว่า.
อุสุภราช(อุสุพะราด, อุสุบพะราด) น. พญาวัว.
อุสภ ๑(อุสบ) น. วัวผู้ (เป็นเครื่องหมายแสดงความสามารถของบุรุษผู้นักรบ), เขียนเป็น อุสุภ ก็มี.

Are you satisfied with the result?

Go to Top