Search result for

อุสภ

(6 entries)
(1.3833 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุสภ-, *อุสภ*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อุสภ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อุสภ*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุสภ(อุสบ) น. วัวผู้ (เป็นเครื่องหมายแสดงความสามารถของบุรุษผู้นักรบ), เขียนเป็น อุสุภ ก็มี.
อุสภ(อุสบ) น. ชื่อมาตราวัดความยาวของอินเดียโบราณเท่ากับ ๑ เส้น ๕ วา, ๘๐ อุสภ เป็น ๑ คาวุต.
ยัฐิ ๒(ยัดถิ) น. ชื่อมาตราวัดความยาวของอินเดียโบราณ เท่ากับ ๑ วา ๑ ศอก, ๒๐ ยัฐิ เป็น ๑ อุสภ.
อุสุภ, อุสุภ-(อุสุบ, อุสุพะ-, อุสุบพะ-) น. วัวผู้, อุสภ ก็ว่า.

Are you satisfied with the result?

Go to Top