Search result for

อุทธรณ์

(40 entries)
(0.0596 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อุทธรณ์-, *อุทธรณ์*
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อุทธรณ์(อุดทอน) น. การยกขึ้น, การรื้อขึ้น, การเคลื่อนที่, การเสนอ, การนำมาให้
อุทธรณ์ชื่อศาลสูงถัดจากศาลชั้นต้นซึ่งมีอำนาจพิจารณาพิพากษาบรรดาคดีที่อุทธรณ์คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น เรียกว่า ศาลอุทธรณ์.
อุทธรณ์(อุดทอน) ก. ยื่นฟ้องหรือยื่นคำร้องต่อศาลสูงคัดค้านคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลชั้นต้น
อุทธรณ์ยื่นคำร้องคัดค้านคำสั่งหรือคำวินิจฉัยของพนักงานเจ้าหน้าที่
อุทธรณ์ร้องเรียน, ร้องทุกข์, เช่น ร้องอุทธรณ์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
appealอุทธรณ์, การอุทธรณ์ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
State Supreme Court refused it.ศาลอุทธรณ์ปฏิเสธคำอุทธรณ์ของคุณ The Lazarus Project (2008)
He's gonna push to have it tossed and most of the families at the Christian Center don't want to get involved.เขาพยายามไกล่เกลี่ยขอยื่นอุทธรณ์ กับทุกครอบครัว ที่ศูนย์คริสเตียน ไม่ต้องการพัวพันกับคดีอาญา Fa Guan (2009)
Well, I can't say being handled by you is an unappealing option.เป็นตัวเลือกที่อุทธรณ์ไม่ได้ Chuck Versus the Beefcake (2009)
Despite this Kitazato consistently declaring his innocence the judges decided that DNA evidence is absolute and found him guilty.ถึงแม้ว่าคิตะซาโต้ จะพยายามยื่นอุทธรณ์ ว่าเขาบริสุทธ์... .... แต่ศาลก็ยังตัดสินใจ ใช้ผลDNAเป็นหลักฐานหลัก... Episode #1.8 (2009)
The youngest appeals court judge in New Jersey and a two-time Olympic bronze medalist.เป็นผู้พิพากษาอุทธรณ์อายุน้อยสุด ในนิวเจอร์ซีย์ และนักกีฬาเหรียญทองแดงโอลิมปิก สองปีซ้อน The Maternal Congruence (2009)
About the appeal? Yeah, and I've just decided not to tell you.เรื่องอุทธรณ์เหรอ ใช่ ผมแค่ไม่อยากบอกคุณ The Next Three Days (2010)
They're gonna plea that down.พวกเขาคงจะไม่ให้ยื่นอุทธรณ์ NS (2010)
The U.S. Attorney has refused to honor the deal.อัยการสหรัฐอเมริกา ได้ปฏิเสธการยื่นอุทธรณ์ Turning and Turning (2010)
When did Terry lose his appeal?- เทอร์รี่ถูกยกเลิกการยื่นอุทธรณ์ของเขาเมื่อไหร่ Episode #1.2 (2010)
If you don't think this is fair, well, you can appeal to the school board.ถ้าคิดว่ามันไม่เป็นธรรมล่ะก็ ถ้ายังไงนายสามารถยื่นอุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการสถานศึกษา Furt (2010)
She has filed an official complaint, invoking the separation of church and state.หล่อนกรอกแบบฟอร์มร้องเรียนทางการ ซึ่งอุทธรณ์ให้มีการแยก ศาสนาออกจากรัฐด้วย Messianic Myths and Ancient Peoples (2010)
Mr. President, let me appeal to youท่าน ปธน. ขอให้ผมได้อุทธรณ์ To Keep Us Safe (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อุทธรณ์ [v.] (utthøn = uthøn) EN: appeal ; request for a new hearing   FR: faire appel (de)

English-Thai: Longdo Dictionary
appeal(vi vt) วิงวอน, ร้องขอ, อุทธรณ์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
appeal(อะพีล') n.,vi. อุทธรณ์,ร้องขอ,อ้อนวอน,เรียกร้อง,ใช้,อาศัย,ดึงดูดใจ,ซาบซึ้ง. -appealer n., Syn. request, call)
appellant(อะเพล'เลินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องขอ,ผู้อ้อนวอน
appellate(อะเพล'เลท) adj. เกี่ยวกับการอุทธรณ์,ซึ่งมีอำนาจพิจารณารับการอุทธรณ์
appellee(แอพพะลี') n. ผู้ถูกยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา, Syn. defendant, respondent)
appellor(อะเพล'เลอร์) n. ผู้ยื่นอุทธรณ์หรือฎีกา
grievant(กรี'เวินทฺ) n. ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องทุกข์
invocate(อิน'วะเคท) vt. เรียกผี,ขอร้อง,อุทธรณ์,วิงวอน., See also: invocative adj. invocator n., Syn. invoke
invoke(อินโวค') vt. เรียกผี,ปลุกผี,ขอร้อง,อุทธรณ์,วิงวอน,ก่อให้เกิด,นำมาซึ่ง., See also: invocable adj. invoker n., Syn. call
suppliant(ซัพ'พลิเอินทฺ) adj. อุทธรณ์,เรียกร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน. n. ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน
supplicate(ซัพ'พลิเคท) vi.,vt. อุทธรณ์,เรียกร้อง,อ้อนวอน,วิงวอน., See also: supplicatingly adv., Syn. beg,importune,implore

English-Thai: Nontri Dictionary
appeal(vt) ขอร้อง,อ้อนวอน,ร้องเรียน,อุทธรณ์,เรียกร้อง,ดึงดูดความสนใจ
appellant(adj) ซึ่งร้องเรียน,ซึ่งอุทธรณ์,ซึ่งอ้อนวอน
appellant(n) ผู้ร้องเรียน,ผู้อุทธรณ์,ผู้อ้อนวอน
invocation(n) การภาวนา,การขอร้อง,การอุทธรณ์,การเรียกผี
invoke(vt) ภาวนา,ขอร้อง,อุทธรณ์,วิงวอน
petition(n) การร้องเรียน,ฎีกา,คำร้อง,การอุทธรณ์,การร้องทุกข์
petitioner(n) ผู้อุทธรณ์,ผู้ร้องเรียน,ผู้ถวายฎีกา,ผู้ร้องทุกข์
suppliance(n) การอุทธรณ์,การขอร้อง,การเรียกร้อง
suppliant(adj) เรียกร้อง,ขอร้อง,อ้อนวอน,อุทธรณ์
suppliant(n) ผู้ขอร้อง,ผู้อ้อนวอน,ผู้อุทธรณ์,ผู้วิงวอน

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top