Search result for

อีโหน่อีเหน่

(6 entries)
(0.0904 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อีโหน่อีเหน่-, *อีโหน่อีเหน่*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อีโหน่อีเหน่ มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อีโหน่อีเหน่*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีโหน่อีเหน่    [N] matter, See also: affair, subject, Example: ความผิดพลาดที่ระบบกลไกของรถไฟอาจทำให้เกิดเหตุโศกนาฏกรรมขึ้นกับผู้โดยสารที่ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ด้วย, Thai definition: เรื่องราวที่เกิดขึ้น (มักใช้ในประโยคปฏิเสธ)

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ไม่รู้อีโหน่อีเหน่ก. ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น, นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็น.
อีโหน่อีเหน่น. เรื่องราวที่เกิดขึ้น ใช้ในทางปฏิเสธในสำนวนว่า ไม่รู้อีโหน่อีเหน่.
นอนหลับไม่รู้ นอนคู้ไม่เห็นก. ไม่รู้เรื่องราวที่เกิดขึ้น, ไม่รู้อีโหน่อีเหน่.

Are you satisfied with the result?

Go to Top