Search result for

อีแล่ง

(1 entries)
(0.0817 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อีแล่ง-, *อีแล่ง*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อีแล่งน. หม้อขนาดใหญ่คล้ายหม้อแกง สำหรับหมักส่าเหล้า.

ติดโพย (PopThai)
 Move your mouse over the text to see pop-up windows.

 

อีแล่ง

 


  

  อีแล่ง
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
Vic, vac, Vick, CCU, Bic, Buck, Viv, buck, vice, vouch, Cu, cu, BC, VCR, VDU, VI, Vi, cc, vi, C, V, c, v, ICU, ecu, VG, VJ, VAX, Vulg, cue, cur, vacs, vex, via, vie, vii, BBC, Huck, Luca, Mic, NYC, Puck, Ric, Tuck, VIP, Vin, bug, duck, fuck, luck, mic, muck, pic, puck, ruck, sic, suck, tic, tuck, vim, viz, yuck, AC, Ac, DC, EC, GU, KC, LC, MC, NC, PC, QC, RC, SC, Sc, Tc, UK, VA, VD, VF, VP, VT, Va, Vt, WC, Wu, ac, dc, kc, vb, vs, ICC, VGA, WAC, Wac, veg, GUI *

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Buch, vice, UV, VI, Ecu, c, u, v, Ruck, Tuch, auch, euch, guck, zuck, BBC, Bub, Bug, Bus, CDC, Jux, Mux, VII, buk, cum, via, Au, EU, FC, PC, UN, US, VW, WC, au, du, tu, um, zu, ABC, Aue, Aug, Duo, Dur, Esc, Fug, Fuß, GUS, Gut, Hub, Huf, Hut, IRC, Kuh, Kur, Lug, Mac, Mus, Mut, NEC, Nut, Pub, Put, RFC, RTC, Ruf, Rum, Run, Ruß, Sud, Sun, TUI, Tun, VDE, VDI, VGA, VHS, VPN, VfB, Wut, Zug, auf, aus, gut, hoc, lud, nun, nur, pur, ruf, tue, tun, tut, vag, van, vom, von, vor, zum, zur *

Similar FRENCH words suggested by aspell:
vu, vus, duc, suc, vue *

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top