Search result for

อีส

(37 entries)
(0.07 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อีส-, *อีส*.
Longdo Dictionary ไทย (TH) - ไทย (TH)
อีดอก, อีเหี้ย, อีสัตว์, อีควาย, อีตอแหล, ไอ้ระยำ, ไอ้เบื๊อก, ไอ้ตัวแสบ, เฮงซวย (colloq vulgar ) คำด่าเหล่านี้ผู้ใช้อาจมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 393 ฐานดูุหมิ่นผู้อื่นซึ่งหน้า ที่มา: http://www.komchadluek.net/news/scoop/287099

Longdo Dictionary ภาษาไทยภาคอีสานตอนเหนือ (TH-NE-N) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
ภาษาอีสาน[ภา-สา-อี-สาน] (n ) ภาษาอีสานเป็นภาษาท้องถิ่นที่มีความหลากหลาย เนื่องจากภาคอีสานมีหลากหลายชนเผ่าจึงทำให้เกิดความหลากหลายทางภาษา อ้างอิง : https://ēsan, 08.com/dict/

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อีส    [N] Aesop, Example: นิทานอีสปมีมาตั้งแต่สมัยต้นพุทธกาล โดยอีสปเป็นคนแต่ง และประเทศต่างๆ ได้นำเอาไปแปลและเรียบเรียงเป็นหลายสิบภาษา, Thai definition: ชื่อชาวกรีกผู้เขียนนิทาน
อีสาน    [N] northeast, Syn. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ, Example: ในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และอีสานเกือบจะไม่มีป่าหลงเหลือให้เห็นอยู่เลย
อีสุกอีใส    [N] chickenpox, See also: varicella, Example: เด็กที่เป็นอีสุกอีใสจะมีไข้ต่ำๆ อ่อนเพลียและเบื่ออาหาร ส่วนผู้ใหญ่มักมีไข้สูง มีอาการปวดเมื่อยตามเนื้อตัวคล้ายไข้หวัด, Thai definition: โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการไข้สูงและปวดหัว มีเม็ดพองใสๆ ขึ้นตามตัว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อีส(อีด) น. ผู้เป็นใหญ่.
อีสน. งอนไถ.
อีสว. งอนช้อนขึ้น.
อีสาน ๑น. ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ.
อีสาน ๒น. พระศิวะหรือพระรุทระ.
อีสุกอีใสน. โรคติดต่อที่เกิดจากเชื้อไวรัส มีอาการไข้สูงและปวดหัว มีเม็ดพองใส ๆ ขึ้นตามตัว.
จางปางอีสานว่า จ่างป่าง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
estrogenอีสโทรเจน, ฮอร์โมนเพศหญิงส่วนใหญ่สร้างจากฟอลลิเคิลในรังไข่ ฮอร์โมนนี้มีหน้าที่สำคัญในการควบคุมลักษณะเพศหญิง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Ischemic Contracture, Volkmann'sอีสคิมิคคอนแทรคเจอร์ของโวล์คมานน์ [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อีสาน[n.] (īsān) EN: northeast   FR: nord-est [m]
อีสาน[n. prop.] (Īsān) EN: Isan ; Northeast   FR: Isan [m] ; Nord-Est [m]
อีสานเบียร์[TM] (Īsān Bīa) EN: Isan Beer   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chicken poxโรคอีสุกอีใส., Syn. water pox,varicella
east(อีสทฺ) n.,adj. ทิศตะวันออก,ภาคตะวันออก, -Phr. (the East ประเทศแถวตะวันออกไกลหรือกลาง), See also: eastness n. ดูeast
easter(อีส'เทอะ) n. เทศกาลอีสเตอร์ของคริสต์ศาสนาระลึกถึงการคืนชีพของพระเยซู,วันดังกล่าว
easterly(อีส'เทอะลี) adj.,adv.,n. (ลม) เกี่ยวกับทางตะวันออก, See also: easterliness,n.
eastward(อีส'เวิร์ด) adj.,adv. หันหน้าตั้งอยู่หรือเคลื่อนไปทางตะวันออก. n. ทิศตะวันออก
escape(อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., See also: escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, Syn. flee
especial(อีสเพส'เชิล) adj. พิเศษ,โดยเฉพาะ
especially(อีสเพส'เชิลลี) adv. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
espousal(อีสเพา'เซิล) n. การรับหลักการ,การยอมรับ,การสนับสนุน,การยกให้เป็นภรรยา,พิธีสมรส,การหมั้น,พิธีหมั้น
espouse(อีสเพาซฺ') vt. รับหลักการ,รับ,สมรส,หมั้น,สนับสนุน -espouser n., Syn. marry

English-Thai: Nontri Dictionary
northeast(adv) ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ไปทางภาคอีสาน
northeast(n) ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ,ภาคอีสาน
northeasterly(adj,adv) ทางภาคอีสาน,ทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
northeastern(adj) อยู่ทางตะวันออกเฉียงเหนือ,อยู่ทางภาคอีสาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
脱出[だっしゅつ, dasshutsu] (n vi vt ) อีสเคพ') vi.,vt.,n. (การ) หลบหนี,หนี,ลอด,หลบเลี่ยง,หลบหลีก., S. . escapable adj. ดูescape escapee n. ดูescape escaper n. ดูescape, S. flee
水痘[すいとう, suitou] (n ) อีสุกอีใส

German-Thai: Longdo Dictionary
Ostern(n uniq) |das, pl. Ostern, ส่วนใหญ่ใช้เป็น Pl.| เทศกาลอีสเตอร์ มีความสำคัญทางศาสนาคริสต์ กล่าวคือ เป็นเทศกาลที่ชาวคริสต์ระลึกถึงการฟื้นคืนชีพของพระเยซู นอกจากนี้ Ostern ยังจัดเป็นเทศกาลฉลองความเขียวชอุ่มและความอุดุมสมบูรณ์ที่ฤดูใบไม้ผลินำมาด้วย
Frohe Ostern!สุขสันต์วันอีสเตอร์
Ostermarsch(n) |der, pl. Ostermarsche| การเดินขบวนในวันอีสเตอร์ เช่น Der erste Ostermarsch in Deutschland fand 1960 statt. Seither gehen jedes Jahr zu Ostern in verschiedenen Ländern Zehntausende von Menschen auf die Straße.

French-Thai: Longdo Dictionary
ouef de Pâques(phrase) ขนมที่ทำจากช็อคโกแลตชนิดหนึ่ง เป็นรูปไข่ ข้างในมักกลวง ไว้ใส่ขนมและลูกอมต่างๆ นิยมมอบให้แก่กันในช่วงวันอีสเตอร์ (Pâques)

Are you satisfied with the result?

Go to Top