Search result for

อิส

(78 entries)
(0.3486 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อิส-, *อิส*.
Longdo Dictionary ภาษาไทย (TH) - อังกฤษ (EN) (UNAPPROVED version -- use with care )
การศึกษาค้นคว้าภาษาอังกฤษโดยอิสระ (n phrase ) Independent Study in English

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อิส    [N] bear, Syn. หมี, Notes: (บาลี)
อิส    [N] anchorite, See also: hermit, Thai definition: ผู้แสวงคุณความดี, ฤษี, ผู้ถือบวช
อิสระ    [ADJ] free, See also: independent, liberal, Example: อังกฤษจัดตั้งคูเวตเป็นรัฐอิสระเมื่อพ.ศ.2442, Thai definition: เป็นใหญ่, ปกครองตนเอง, เป็นไทแก่ตัว
อิสระ    [ADV] freely, See also: independently, liberally, Example: ความพึงพอใจแบบที่ไม่มีศูนย์กลาง ทำให้สมาชิกสามารถติดต่อกับผู้อื่นได้อย่างอิสระ, Thai definition: เป็นใหญ่, ปกครองตนเอง, เป็นไทแก่ตัว
อิสตรี    [N] woman, See also: lady, female, Syn. สตรี, ผู้หญิง, หญิง, Example: หล่อนชอบใส่เสื้อตัวโตๆ จึงทำให้มองไม่เห็นความสวยงามตามธรรมชาติของอิสตรีในตัว
อิสรภาพ    [N] freedom, See also: independence, liberation, Syn. เสรีภาพ, อิสระ, Example: แม้เขาจะได้รับการลดหย่อนผ่อนโทษจนได้อิสรภาพ แต่ก็ต้องถูกเนรเทศออกนอกประเทศ, Thai definition: ความเป็นไทแก่ตัว
อิสริยาภรณ์    [N] decoration, See also: medal, Syn. เหรียญตรา, Example: ความดีความชอบในการเป็นนักหนังสือพิมพ์ ยังผลให้เขาได้รับอิสริยาภรณ์สูงสุดของอิตาลี, Count unit: ชั้น, Thai definition: ตราเครื่องประดับเกียรติยศ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อิส(อิด) น. หมี.
อิสตรี, อิสัตรี(อิดสัดตฺรี) น. หญิง.
อิสร-, อิสระ(อิดสะหฺระ-) ว. เป็นใหญ่, เป็นไทแก่ตัว, เช่น อิสรชน, ที่ปกครองตนเอง เช่น รัฐอิสระ, ไม่ขึ้นแก่ใคร, ไม่สังกัดใคร, เช่น อาชีพอิสระ นักเขียนอิสระ.
อิสร-, อิสระ(อิดสะหฺระ-) น. ความเป็นไทแก่ตัว เช่น ไม่มีอิสระ แยกตัวเป็นอิสระ.
อิสรภาพน. ความเป็นใหญ่, ความเป็นไทแก่ตัว
อิสรภาพการปกครองตนเอง.
อิสริย-, อิสริยะ(อิดสะริยะ-) น. ความเป็นใหญ่, ความเป็นเจ้า, ความยิ่งใหญ่.
อิสริยยศ(อิดสะริยะยด) น. ยศที่พระมหากษัตริย์ทรงสถาปนาเจ้านายให้สูงขึ้น เนื่องจากได้ปฏิบัติราชการแผ่นดิน มีความดีความชอบ เช่น สถาปนาพระองค์เจ้าขึ้นเป็นเจ้าฟ้า สถาปนาหม่อมเจ้าขึ้นเป็นพระองค์เจ้า, ยศอันยิ่งใหญ่ที่สามัญชนได้รับสถาปนาขึ้นเป็นเจ้า.
อิสริยาภรณ์น. ตราเครื่องประดับเกียรติยศ เรียกเป็นสามัญว่า เหรียญตรา.
อิสริยาภรณ์ดู อิสริย-, อิสริยะ.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
isthmusอิสท์มัส [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
libertarianismอิสรนิยม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
autonomicอิสระ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
autonomousอิสระ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
independentอิสระ [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
linearly independentอิสระเชิงเส้น [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
libertarianismอิสรเสรีนิยม [ปรัชญา ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Autonomy and independence movementอิสรภาพและการเคลื่อนไหวสู่เอกราช [TU Subject Heading]
Ischemiaอิสซีเมีย [TU Subject Heading]
Israelอิสราเอล [TU Subject Heading]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อิสตันบูล[n. prop.] (Istanbūl) EN: Istanbul   FR: Istanboul
อิสรภาพ[n.] (itsaraphāp) EN: freedom ; liberty ; independence ; liberation   FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; clé des champs [f]
อิสระ[n.] (itsara) EN: freedom ; liberty ; independence ; autonomy   FR: liberté [f] ; indépendance [f] ; autonomie [f]
อิสระ[adj.] (itsara) EN: independent ; free ; liberal   FR: indépendant ; libre
อิสราเอล[n. prop.] (Isarāēn = Isarāēl) EN: Israel   FR: Israël [f]
อิสลาม[n. prop.] (Itsalām) EN: Islam   FR: islam [m]

English-Thai: Longdo Dictionary
freeอิสระ
Quran(proper noun) คัมภีร์กุรอานของศาสนาอิสลาม, S. Koran, Kuran, Coran,
free radical(n) อนุมูลอิสระ
public education(n) ระบบการศึกษาของรัฐ ที่ถูกกำหนดขึ้นโดยรัฐบาลและใช้เงินภาษีช่วยสนับสนุน เช่น โรงเรียนภายใต้การดูแลของรัฐ หรือโรงเรียนรัฐ ถูกเรียกว่า public school (ขณะที่ในอังกฤษ public school คือโรงเรียนอิสระที่ได้รับความช่วยเหลือทางการเงินจากการบริจาคเพื่อให้คนยากจนได้เรียน)
order of canada(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์ของแคนาดา เช่น If the advisory council decides that Black should lose his Order of Canada, he will first be given an opportunity to give it up voluntarily.
Amyotrophic Lateral Sclerosis (ALS)(n name ) โรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทที่ควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อ พยาธิสภาพของโรคเอแอลเอสอยู่ที่บริเวณแกนสมอง และไขสันหลัง ทำให้ผู้ป่วยมีกล้ามเนื้อแขนขา และลำตัวอ่อนแรง กลืนลำบาก และพูดไม่ชัด คำว่า “Amyotrophic” หมายถึง กล้ามเนื้ออ่อนแรง ฝ่อลีบและเต้นพลิ้ว (fasciculation) ส่วนคำว่า “Lateral sclerosis” หมายถึงรอยโรคในทางเดินของกระแสประสาทซึ่งควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อในไขสันหลัง โรคเอแอลเอสพบน้อยมาก โดยพบได้เพียง 4 ถึง 6 ต่อประชากร 100,000 คน และโอกาสที่จะพบผู้ป่วยรายใหม่มีเพียง 1.5 ถึง 2.5 ต่อประชากร 100,000 คนต่อปี โรคนี้เป็นกับผู้ใหญ่วัยใดก็ได้ แต่จะพบบ่อยขึ้นตามอายุ อายุเฉลี่ยของผู้ป่วยโรคนี้ประมาณ 65 ปี โดยมักเป็นในเพศชายมากกว่าเพศหญิง จนถึงปัจจุบัน ยังไม่ทราบแน่ชัดว่าโรคเอแอลเอสเกิดขึ้นได้อย่างไร ผู้ป่วยราวร้อยละ 5 (โดยเฉพาะผู้ป่วยอายุน้อย) อาจมีประวัติโรคนี้ในครอบครัว สิ่งแวดล้อมหรือสารพิษบางชนิด อาจมีผลกับการเกิดโรคนี้ เนื่องจากพบว่าในบางพื้นที่ของโลก เช่นที่เกาะกวม พบโรคนี้มากกว่าที่อื่น นอกจากนั้นการศึกษาทางระบาดวิทยายังพบว่า นักกีฬาบางประเภท โดยเฉพาะนักฟุตบอลอาชีพมีโอกาสเป็นโรคนี้สูงกว่าประชากรทั่วไป ปัจจุบันเชื่อว่าสาเหตุของโรคนี้อาจเกิดจาก กลไกภูมิคุ้มกันต่อตนเองผิดปกติ (Autoimmune attack) หรือเกิดจากกลไกอนุมูลอิสระ (Free radicals) ทำลายเซลล์ประสาทของตนเอง ส่วนอีกทฤษฎีหนึ่งเชื่อว่า การเสื่อมสลายของเซลล์ประสาทในสมองและไขสันหลังเกิดจากสารสื่อนำกระแสประสาท (neurotransmitter) ที่เรียกว่ากลูตาเมต (glutamate) กระตุ้นให้เกิดการทำลายเซลล์ (ข้อมูลจาก ผศ.นพ.รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ สาขาวิชาอายุรศาสตร์ปัจฉิมวัย : http://www.thonburihospital.com/th/tip_detail.asp?id=22 , http://www.inf.ku.ac.th/article/diag/520506/alsmnd.html)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
blithe    [ADJ] แช่มชื่น, See also: อิสระเสรี, รื่นเริง, Syn. exuberant, joyful, Ant. sad
independence    [N] ความเป็นอิสระ, See also: อิสรภาพ, Ant. dependence
Islam    [N] ศาสนาอิสลาม, See also: อิสลาม
Islamite    [N] อิสลามิกชน, See also: มุสลิม
Israel    [N] อิสราเอล, See also: ยิว
liberalize    [VI] เป็นอิสระ, See also: อิสระ, Syn. ease, broaden, loosen
liberty    [N] อิสรภาพ, See also: เสรี, อิสระ, อิสระเสรี, เสรีภาพ, Syn. freedom
free lunch    [SL] อิสระ, See also: เสรีภาพ
freebee    [SL] เสรีภาพ, See also: อิสระ, Syn. freebie, freeby
freebie    [SL] เสรีภาพ, See also: อิสระ, Syn. freeby

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
accompanyist(อะคัม' พะนิอิสทฺ) n. = accompanist
affranchise(อะแฟรน'ไชสฺ) vt. ให้เสรีภาพคืน, ปล่อยพันธะ, ปล่อยทาส, ปล่อยให้อิสระ.
al sirat(แอลไซราท') ทางที่ถูกของศาสนา (อิสลาม) สะพานสวรรค์ (แคบเหมือนใบมีดโกน)
aliyah(อาลี' ยอ, อาลียา') n., (pl. aliyahs aliyos, aliyoth) การอพยพของยิวไปยังอิสราเอลการเดินสู่ที่อ่านพระคัมพีร์ในโบสถ์ยิว
altruism(แอล' ทรูอิสซึม) n. หลักการปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง (philanthropy) -altruist n.
altruistic(แอลทูรอิส' ทิค) adj. ซึ่งยึดหลักปฏิบัติที่เห็นแก่ประโยชน์ของผู้อื่นเป็นที่ตั้ง
ambiguous(แอมบิก' กิวเอิส) adj. คลุมเครือ, กำกวม, มีหลายความหมาย, ยากที่จะเข้าใจ.
anise(แอน' อิส) n. พืชจำพวก ผักชีหรือยี่หร่าโดยให้เมล็ดที่เรียกว่า aniseed, เมล็ดผักชีหรือ
antihistamine(แอนทีอิส' ทะมีน) n. สารต้านฤทธิ์ของ histamine ในร่างกาย, ใช้แก้อาการแพ้หรือโรคภูมิแพ้ (เช่น หวัด) -antihistaminic adj. (anti-+histamine)
antitheism(แอนทีธี' อิสซีม) n. ลัทธิต่อต้านเทวนิยม

English-Thai: Nontri Dictionary
acquittal(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การพ้นผิด
affranchise(vt) ให้อิสระ,ให้เสรีภาพ,ปลดปล่อย
autonomous(adj) อิสระ,เกิดขึ้นเอง,ซึ่งปกครองตนเอง
autonomy(n) อิสรภาพ,เอกราช,การปกครองตนเอง
BLUE blue ribbon(n) เครื่องราชอิสริยาภรณ์
cross(n) ไม้กางเขน,กากบาท,ตรา,เครื่องราชอิสริยาภรณ์
deliverance(n) การพูด,การนำส่ง,การปลดปล่อย,อิสรภาพ,การแถลงการณ์,การคลอดลูก
deliverer(n) ผู้ช่วยเหลือ,ผู้ช่วยชีวิต,ผู้ส่งให้,ผู้มอบอิสรภาพ
emancipation(n) การปล่อยเป็นอิสระ,การปลดปล่อย,การเลิกทาส
enfranchise(vt) ให้อิสระ,ให้สิทธิ์ออกเสียง,ให้สิทธิพิเศษ,ให้สัมปทาน

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
自由[じゆう, jiyuu] (adv) อิสระ, ตามอำเภอใจ

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
自由[じゆう, jiyuu] (n adj) อิสระ

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
フリー[ふりー, furi-] Thai: อิสระ English: free

German-Thai: Longdo Dictionary
frei(adj adv) เป็นอิสระ, ว่าง, ไม่ขึ้นกับใคร เช่น Keine Sorge, er ist schon frei von Fieber. ไม่ต้องห่วง เขาไม่มีไข้แล้ว, Ist hier noch frei? ที่ตรงนี้ว่างไหมคะ, Lass den Vogel frei. Im Käfig lebt er nicht wohl. ปล่อยนกเป็นอิสระเถิด ในกรงมันไม่สบายหรอก
Glaubensfreiheit(n) |die| การมีอิสระในการเชื่อ หรือ นับถือศาสนา
Freiheit(n) |die, nur Sg.| ความอิสระ, การเป็นอิสระ, การไม่ขึ้นอยู่กับสิ่งใด, See also: Related: Unabhängigkeit
Koran(n) |der, nur Sg.| คัมภีร์กุรอ่าน, คัมภีร์โกหร่านของศาสนาอิสลาม
freimachen(vt) |machte frei, hat freigemacht, etw.(A)| ทำให้หลุดพ้น, ปลดเปลื้องจากพันธะ, แก้, ปล่อยให้เป็นอิสระ เช่น Ich sollte meinen Oberkörper freimachen., Bevor die Atmung eines Bewußtlosen kontrolliert wird, müssen die Atemwege freigemacht werden. , See also: S. frei werden von,

Are you satisfied with the result?

Go to Top