ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อินทรีย

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อินทรีย-, *อินทรีย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อินทรีย[N] intelligence, See also: wisdom, intellect, Syn. สติปัญญา, Example: ฤาษีท่านนี้มีอินทรีย์แก่กล้ายิ่งนัก, Thai definition: ความฉลาดที่เกิดจากการเรียนและคิด
อินทรีย[N] mind and soul, See also: body and spirit, Example: ท่านควรสำรวมอินทรีย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุด, Thai definition: ร่างกายและจิตใจ
อินทรีย[N] organism, See also: living things, Example: ปุ๋ยชนิดนี้เกิดจากการทับถมของอินทรีย์ทั้งหลายมาเป็นเวลานาน, Thai definition: สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
อินทรียวัตถุ[N] organic matter, Syn. สารอินทรีย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อินทรีย-, อินทรีย(-ซียะ-, -ซี) น. ร่างกายและจิตใจ เช่น สำรวมอินทรีย
อินทรีย-, อินทรียสติปัญญา เช่น อินทรีย์แก่กล้า
อินทรีย-, อินทรียสิ่งมีชีวิต.
อินทรียญาณน. ความรู้สึก.
อินทรียสังวรน. ความสำรวมอินทรีย์ ๖ คือ ตา หู จมูก ลิ้น กาย ใจ ไม่ให้ยินดียินร้ายในเวลาเห็นรูป ฟังเสียง ดมกลิ่น ลิ้มรส ถูกต้องโผฏฐัพพะ รู้ธรรมารมณ์ด้วยใจ.
อินทรียโคจรว. อยู่ในเขตความรู้สึก, ซึ่งรู้สึกได้.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
organic architectureอินทรียสถาปัตยกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
organismอินทรีย[แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cosmopolitan organism; cosmopoliteอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cosmopolite; cosmopolitan organismอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerobeอินทรีย์ใช้ออกซิเจน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Chemistry, Organicอินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Organicอินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Organicอินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Organicอินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Organicอินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Soil Organism อินทรีย์ในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Organic Nitrogen อินทรีย์ไนโตรเจน
ไนโตรเจนที่อยู่ในโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต เช่น โปรตีน อามีนส์ และกรดอะมิโน [สิ่งแวดล้อม]
Total Organic Carbon, TOC อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด, ทีโอซี
หน่วยวัดค่าความสกปรกของน้ำเสีย หาได้เร็วกว่าการวัดค่าบีโอดี [สิ่งแวดล้อม]
Organic Matter อินทรียสาร
สารซึ่งมาจากสิ่งมีชีวิต สัตว์หรือพืช มีคาร์บอนและไฮโดรเจนและสารอนุพันธ์ของไฮโดรเจน-คาร์บอนเป็นองค์ประกอบ [สิ่งแวดล้อม]
Chemistry, Organicอินทรีย์เคมี,เคมีอินทรีย[การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And only eagles stop and stareและมีแต่นกอินทรีย์ เท่านั้นที่จ้องมองฉัน The Little Prince (1974)
-Is it organic?มันเป็นอินทรีย์? 2010: The Year We Make Contact (1984)
It was organic. There was life.มันเป็นอินทรีย์ มีชีวิต 2010: The Year We Make Contact (1984)
I don't know. Is it some kind of synthetic protein?มันเป็นสารอินทรีย์ Deep Throat (1993)
But to say that they've been riding around in flying saucers is crazy!ยกเว้นแต่ สารอินทรีย์ หรือที่มาของรอยนั้น ฉันบอกไม่ได้ Deep Throat (1993)
Could you two be the fated lovers...?คงไม่สามารถเทียบเท่าจอมยุทธ์อินทรีย์คู่ได้หรอก? Kung Fu Hustle (2004)
- What you really need is the sweet taste of my homemade, organic fuel.สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ เป็นรสหวานของโฮมเมด ของฉันเชื้อเพลิงอินทรีย์ Cars (2006)
- No, thank you. - How 'bout some organic fuel?ไม่ขอบคุณ วิธี การแข่งขันบางเชื้อเพลิงอินทรีย์? Cars (2006)
This organic fuel is great!นี้เชื้อเพลิงอินทรีย์ที่ดี! Cars (2006)
Organic chemistry.ออแกนิก เคมมิสทรี (เคมีอินทรีย์) Distant Past (2007)
I HAVE A HAT MADE OF BALD EAGLE.ฉันมีหมวกที่ทำจาก นกอินทรีย์หัวขาว Betty's Wait Problem (2007)
Therefore, we're commencing with Operation Soaring Eagle.ดังนั้น เราจะเริ่มแผนปฏิบัติการอินทรีย์เิหิญฟ้า The Simpsons Movie (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินทรีย[n.] (insī) EN: body ; organ   FR: corps [m] ; organe [m] ; organisme [m]
อินทรีย[adj.] (insī) EN: organic   FR: organique
อินทรีย์วัตถุ[adj.] (insī watthu) EN: organic   FR: organique
อินทรีย์เคมี[n. exp.] (insī khēmī) EN: organic chemistry   FR: chimie organique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
lipid(n) สารอินทรีย์จำพวกไขมัน
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aldehyde[N] อินทรียสารที่ประกอบด้วยกลุ่มธาตุ CHO
organic chemistry[N] อินทรีย์เคมี, See also: การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารคาร์บอน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
aldehyde(แอล' ดิไฮดฺ) n., chem. อินทรียสารประกอบที่มีกลุ่มธาตุ -CHO. -aldehydic adj.
alkaloid(แอล' คะลอยดฺ) chem. อินทรียสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีไนโตรเจน มักพบในพืชและหลายชนิดมีประโยชน์ในทางยา-adj. มีความเป็นด่าง -alkaloidal adj.
alkylation(แอลคิเล' ชัน) chem. การแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนในอินทรียสารประกอบด้วย alkyl group, การเติมพาราฟินลงใน olefin
american eagleนกอินทรีย์ชนิดที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของอเมริกา
amineสารประกอบอินทรีย์สารที่มีไนโตรเจน
amino acidอินทรียสารกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วยทั้ง NH2 และ COOH radicals,NH2-R-COOH
ampholyteอินทรียสารหรืออนินทรียสารที่มีฤทธิ์เป็นได้ทั้งกรดและด่าง
anisole(แอน' นิโซล) n. ของเหลวชนิดหนึ่งที่มีกลิ่นหอม , ใช้ในเครื่องหอม ในการสังเคราะห์สารอินทรีย์และเป็นยาฆ่าพยาธิ

English-Thai: Nontri Dictionary
organism(n) อินทรีย์,สิ่งมีชีวิต,องค์การ,องค์กร

German-Thai: Longdo Dictionary
Adler(n) |der, pl. Adler| นกอินทรีย
zersetzen(vt) |zersetzte, hat zersetzt| ย่อยสลาย เช่น Mikroorganismen zersetzen organisches Material. จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top