ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

อินทร

   
82 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อินทร-, *อินทร*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อินทรธนู[N] shoulder loop, See also: shoulder strap, shoulder marks, shoulder board, Example: แบบฟอร์มของข้าราชการที่ถูกต้องจะต้องมีอิทรธนูติดไว้บนบ่าเพื่อแสดงสังกัด ชั้น ยศ, Count unit: อัน, แผง, Thai definition: เครื่องประดับบ่าอย่างหนึ่ง
อินทรธนู[N] rainbow, Syn. สายรุ้ง
อินทรีย์[N] intelligence, See also: wisdom, intellect, Syn. สติปัญญา, Example: ฤาษีท่านนี้มีอินทรีย์แก่กล้ายิ่งนัก, Thai definition: ความฉลาดที่เกิดจากการเรียนและคิด
อินทรีย์[N] mind and soul, See also: body and spirit, Example: ท่านควรสำรวมอินทรีย์ให้เป็นหนึ่งเดียวกัน เพื่อการปฏิบัติธรรมขั้นสูงสุด, Thai definition: ร่างกายและจิตใจ
อินทรีย์[N] organism, See also: living things, Example: ปุ๋ยชนิดนี้เกิดจากการทับถมของอินทรีย์ทั้งหลายมาเป็นเวลานาน, Thai definition: สิ่งมีชีวิตทั้งหลาย
อินทรายุธ[N] Indra's weapon, Thai definition: อาวุธพระอินทร์, Notes: (สันสกฤต)
อินทราภิเษก[N] three special attributes, Thai definition: เรียกลักษณะพิเศษ 3 ประการ คือ 1. พระอินทร์นำเอาเครื่องราชกกุธภัณฑ์มาถวาย เมื่อจะได้ราชสมบัติ 2. เสี่ยงราชรถมาจดฝ่าพระบาท และ 3. เหาะเอาฉัตรทิพย์มากางกั้น
อินทราภิเษก[N] coronation ceremony, Example: การเล่นชักนาคดึกดำบรรพ์มีเล่นกันในพิธีอินทราภิเษกสมัยพระรามาธิบดีที่ 2, Thai definition: การที่พระเจ้าแผ่นดินทำพิธีราชาภิเษกอีกครั้งหนึ่ง เมื่อปราบพระเจ้าแผ่นดินอื่นให้อยู่ในอำนาจได้มาก เพื่อยกพระองค์ขึ้นเป็นใหญ่เหนือพระเจ้าแผ่นดินทั้งหลาย
อินทรียวัตถุ[N] organic matter, Syn. สารอินทรีย์

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อินทร-, อินทร(อินทะ-, อินทฺระ-, อิน) น. ชื่อเทวราชผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้นดาวดึงส์และชั้นจาตุมหาราช
อินทร-, อินทรผู้เป็นใหญ่.
อินทรชิตดู เสลา ๒.
อินทรธนู(อินทะนู) น. รุ้ง (แถบสีโค้งบนท้องฟ้า)
อินทรธนูเครื่องประดับบ่าอย่างหนึ่งเพื่อแสดงยศเป็นต้น
อินทรธนูชื่อลายขอบที่เป็นกระหนก.
อินทรวงศ์(อินทฺระ-) น. ชื่อฉันท์ ๑๒ แบบหนึ่ง หมายความว่า ฉันท์ที่มีสำเนียงไพเราะดุจเสียงปี่ของพระอินทร์ วรรคหน้ามี ๕ คำ วรรคหลังมี ๗ คำ รวม ๒ วรรค เป็น ๑ บาท นับ ๒ บาท เป็น ๑ บท คำที่ ๓ ของวรรคหน้ากับคำที่ ๑ ที่ ๒ ที่ ๔ และที่ ๖ ของวรรคหลังเป็นลหุ นอกนั้นเป็นครุ คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ รับสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ เช่น
(อิลราช).

อินทรวิเชียร(อินทฺระ-) น. ชื่อฉันท์ ๑๑ แบบหนึ่ง หมายความว่า ฉันท์ที่มีลีลาอันรุ่งเรืองงดงามดุจสายฟ้าซึ่งเป็นอาวุธของพระอินทร์ วรรคหน้ามี ๕ คำ วรรคหลังมี ๖ คำ รวม ๒ วรรค เป็น ๑ บาท นับ ๒ บาท เป็น ๑ บท คำที่ ๓ ของวรรคหน้ากับคำที่ ๑ ที่ ๒ และที่ ๔ ของวรรคหลังเป็นลหุ นอกนั้นเป็นครุ คำสุดท้ายของวรรคที่ ๒ รับสัมผัสกับคำสุดท้ายของวรรคที่ ๓ แต่เดิมไม่นิยมสัมผัสระหว่างคำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ กับคำที่ ๓ ของวรรคที่ ๒ เช่น
(อิลราช).

แต่ต่อมานิยมสัมผัสระหว่างคำสุดท้ายของวรรคที่ ๑ กับคำที่ ๓ ของวรรคที่ ๒ อย่างเดียวกับกาพย์ยานี ๑๑ เพราะถือว่าไพเราะ เช่น

อินทรศักดิ์(อินทฺระ-) น. พระอินทราณี, ชายาพระอินทร์.
อินทราณีน. ชายาพระอินทร์.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
intraclastอินทราคลาสต์ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
intranetอินทราเน็ต [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
intranetอินทราเน็ต [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
organic architectureอินทรียสถาปัตยกรรม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
organismอินทรีย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cosmopolitan organism; cosmopoliteอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
cosmopolite; cosmopolitan organismอินทรีย์แพร่ทั่วโลก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
aerobeอินทรีย์ใช้ออกซิเจน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Intranetอินทราเน็ต [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Chemistry, Organicอินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Organicอินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Organicอินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Organicอินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Chemistry, Organicอินทรียเคมี [TU Subject Heading]
Intranets (Computer networks)อินทราเน็ต (ข่ายงานคอมพิวเตอร์) [TU Subject Heading]
Soil Organism อินทรีย์ในดิน [สิ่งแวดล้อม]
Organic Nitrogen อินทรีย์ไนโตรเจน
ไนโตรเจนที่อยู่ในโมเลกุลของสิ่งมีชีวิต เช่น โปรตีน อามีนส์ และกรดอะมิโน [สิ่งแวดล้อม]
Total Organic Carbon, TOC อินทรีย์คาร์บอนทั้งหมด, ทีโอซี
หน่วยวัดค่าความสกปรกของน้ำเสีย หาได้เร็วกว่าการวัดค่าบีโอดี [สิ่งแวดล้อม]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And only eagles stop and stareและมีแต่นกอินทรีย์ เท่านั้นที่จ้องมองฉัน The Little Prince (1974)
-Is it organic?มันเป็นอินทรีย์? 2010: The Year We Make Contact (1984)
It was organic. There was life.มันเป็นอินทรีย์ มีชีวิต 2010: The Year We Make Contact (1984)
I don't know. Is it some kind of synthetic protein?มันเป็นสารอินทรีย์ Deep Throat (1993)
But to say that they've been riding around in flying saucers is crazy!ยกเว้นแต่ สารอินทรีย์ หรือที่มาของรอยนั้น ฉันบอกไม่ได้ Deep Throat (1993)
- We need to be a flight of eagles.เราต้องการบินเหมือนนกอินทรี Don Juan DeMarco (1994)
I don´t give a damn if it was her Uncle Fester and Gumby.ฉันไม่สนหน้าอินทร์หน้าพรหม Nothing to Lose (1997)
The eagle soaring clear eyed competitive prepared to strike but not a vulture.เหมือนนกอินทรี (ไอรา แจ็คสัน ผอ. ศูนย์ศึกษาธุรกิจและการปกครอง มหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด) เหินฟ้า, ตาคม, ชอบแข่งขัน The Corporation (2003)
And, of course, the eagle.และแน่นอน อินทรีผงาด! Around the World in 80 Days (2004)
Could you two be the fated lovers...?คงไม่สามารถเทียบเท่าจอมยุทธ์อินทรีย์คู่ได้หรอก? Kung Fu Hustle (2004)
The guard of the hook.พวกอิตาเลี่ยนเรียกว่า ท่าตั้งรับของอินทรี. Kingdom of Heaven (2005)
- What you really need is the sweet taste of my homemade, organic fuel.สิ่งที่คุณต้องการจริงๆ เป็นรสหวานของโฮมเมด ของฉันเชื้อเพลิงอินทรีย์ Cars (2006)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อินทรธนู[n.] (inthanū = inthranū) EN: shoulder loop ; shoulder strap ; shoulder marks ; shoulder board ; epaulet   FR: épaulette [f]
อินทรธนู[n.] (inthanū = inthranū) EN: rainbow   FR: arc-en-ciel [m]
อินทร[n.] (insī) EN: eagle ; hawk   FR: aigle [m]
อินทร[n.] (insī) EN: Spanish makerel   FR: maquereau [m]
อินทรีย์[n.] (insī) EN: body ; organ   FR: corps [m] ; organe [m] ; organisme [m]
อินทรีย์[adj.] (insī) EN: organic   FR: organique
อินทรีย์วัตถุ[adj.] (insī watthu) EN: organic   FR: organique
อินทรีย์เคมี[n. exp.] (insī khēmī) EN: organic chemistry   FR: chimie organique [f]

English-Thai: Longdo Dictionary
lipid(n) สารอินทรีย์จำพวกไขมัน
acrylamide(n name) เอคริลเอไมด์ เป็นสารประกอบอินทรีย์ชนิดหนึ่งที่มีหมู่เอไมด์แทนที่หมู่ไฮดรอกซิลของกรดโพรพีโนอิก (propenoic acid) สารประกอบชนิดนี้เกิดได้จากการอบหรือทอดอาหารประเภทคาร์โบไฮเดรท และจากการทดลองในสัตว์สารชนิดนี้สามารถทำให้ระบบประสาทกลางเป็นอัมพาตได้ อีกทั้งยังเป็นสารก่อมะเร็ง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
aldehyde[N] อินทรียสารที่ประกอบด้วยกลุ่มธาตุ CHO
epaulet[N] เครื่องประดับยศบนบ่าของทหาร, See also: อินทรธนู
epaulette[N] อินทรธนู, See also: เครื่องประดับยศบนบ่าของทหาร
organic chemistry[N] อินทรีย์เคมี, See also: การศึกษาเกี่ยวกับองค์ประกอบของสารคาร์บอน
shoulder strap[N] ตราที่บ่า, See also: อินทรธนู

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
acetaldehyde(แอสซิแทล' คิไฮดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ ใช้ฉาบแก้วให้เป็นกระจก และใช้ในการสังเคราะห์อินทรียสาร
acetamide(แอสซิแทม' ไมดฺ) chem. สารเคมีชนิดหนึ่งที่ใช้ในการสังเคราะห์อินทรีย์สาร (acetamid)
aldehyde(แอล' ดิไฮดฺ) n., chem. อินทรียสารประกอบที่มีกลุ่มธาตุ -CHO. -aldehydic adj.
aliphatic(แอลลิแฟท' ทิค) adj., chem. เกี่ยวกับอินทรีสารประกอบที่มีอะตอมของคาร์บินติดกันเป็นแนว (paraffins, olefins)
alkaloid(แอล' คะลอยดฺ) chem. อินทรียสารประกอบชนิดหนึ่งที่มีไนโตรเจน มักพบในพืชและหลายชนิดมีประโยชน์ในทางยา-adj. มีความเป็นด่าง -alkaloidal adj.
alkylation(แอลคิเล' ชัน) chem. การแทนที่อะตอมของไฮโดรเจนในอินทรียสารประกอบด้วย alkyl group, การเติมพาราฟินลงใน olefin
american eagleนกอินทรีย์ชนิดที่ปรากฏอยู่ในตราสัญลักษณ์ของอเมริกา
amineสารประกอบอินทรีย์สารที่มีไนโตรเจน
amino acidอินทรียสารกลุ่มใหญ่กลุ่มหนึ่งที่ประกอบด้วยทั้ง NH2 และ COOH radicals,NH2-R-COOH
ampholyteอินทรียสารหรืออนินทรียสารที่มีฤทธิ์เป็นได้ทั้งกรดและด่าง

English-Thai: Nontri Dictionary
aerie(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
aery(n) รังนกอินทรี,ลูกนกอินทรี,ตึกระฟ้า
eagle(n) นกอินทร
epaulet(n) อินทรธนู
organism(n) อินทรีย์,สิ่งมีชีวิต,องค์การ,องค์กร
SHOULDER shoulder strap(n) อินทรธนู

German-Thai: Longdo Dictionary
Adler(n) |der, pl. Adler| นกอินทรีย์
zersetzen(vt) |zersetzte, hat zersetzt| ย่อยสลาย เช่น Mikroorganismen zersetzen organisches Material. จุลินทรีย์ย่อยสลายสารอินทรีย์ได้

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top