Search result for

อั๋น

(11 entries)
(0.0382 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อั๋น-, *อั๋น*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อั๋น    [ADJ] plump, See also: buxom, chubby, embonpoint, corpulent, zaftig, Syn. อวบอั๋น, อ้วน, ล่ำ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อั้นก. ยั้ง เช่น พูดไม่อั้น, กลั้น เช่น อั้นปัสสาวะ อั้นลมหายใจ, อัดไว้ เช่น อั้นไว้ในใจ
อั้นกำหนด เช่น จ่ายไม่อั้น
อั้นกำหนดจำนวนสูงสุด เช่น อั้น ๕ บาท แทงไม่อั้น (ใช้แก่การพนัน)
อั้นกั้น เช่น อั้นทางน้ำไว้ไม่ให้ไหล.
อั้นว. อาการที่นิ่งอึ้ง พูดไม่ออก, มักใช้เข้าคู่กับคำ นิ่ง เป็น นิ่งอั้น.
อั๋นว. มีเนื้อแน่น, มักใช้เข้าคู่กับคำ อวบ เป็น อวบอั๋น.
อั้นตั้นว. อ้วนเตี้ย.
อั้นตู้, อั้นอ้นว. นิ่งอึ้ง, อํ้าอึ้ง, จนปัญญา, คิดไม่ออก.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อั้น[v.] (an) EN: retain ; suppress ; hold back ; restrain ; refrain ; repress   FR: restreindre ; limiter
อั้นตั้น[adj.] (antan) EN: stocky ; chubby ; plump   

Are you satisfied with the result?

Go to Top