Search result for

อันเต

(5 entries)
(0.0789 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อันเต-, *อันเต*.
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อันเต, อันโตคำใช้เป็นส่วนหน้าสมาส หมายความว่า ภายใน.
อันเตบุระ, อันเตปุระน. ภายในราชสำนัก, ภายในวัง.
อันเตบุริก, อันเตปุริกน. ข้าราชการในราชสำนัก.
อันเตบุริกา, อันเตปุริกาน. นางในราชสำนัก.
อันเตวาสิกน. “ชนผู้อยู่ในภายใน” หมายถึง ศิษย์ที่อยู่ในปกครองหรือที่อาศัยอยู่กับอาจารย์ จะเป็นบรรพชิตหรือคฤหัสถ์ก็ได้, คู่กับ อาจารย์.

Are you satisfied with the result?

Go to Top