Search result for

อันวัย

(1 entries)
(1.9265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อันวัย-, *อันวัย*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อันวัย มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อันวัย*)
ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อันวย-, อันวัย(อันวะยะ-) น. การเป็นไปตาม, การอนุโลมตาม, เช่น อันวยาเนกรรถประโยค.

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

อันวัย

 


  

  อันวัย
 


Similar ENGLISH words suggested by aspell:
yo, Wyo, Vito, veto, VI, VOA, VP, VT, Vi, Von, Vt, vi, voe, vol, vow, you, yow, V, v, vii, FYI, VIP, Vyky, bye, vino, viol, VA, VD, VF, VG, VJ, Va, vb, vs, ya, ye, Mayo, kayo, mayo, WHO, Wye, var, via, vie, who, woo, Nye, Tye, V's, VAT, VDU, VFW, VGA, Val, Van, Vic, Vin, Viv, aye, dye, eye, lye, rye, vac, val, van, vat, veg, vet, vim, viz, Va's, Vi's P, p, up, yap, yep, yip, yup, yo, Y, y, PP, WP, pp, gyp, AP, DP, GP, HP, JP, KP, LP, MP, NP, Np, RP, Sp, VP, hp, mp, op, YT, Yb, ya, yd, ye, yr, Y's

Similar GERMAN words suggested by aspell:
Boy, Veto, vom, von, vor, Co, VI, Joy, o, v, y, VMOS, Vopo, Beo, Duo, Typ, VDI, VII, Po, VW, eo, so, wo, bot, Abo, Ego, ISO, Klo, Mao, NGO, PLO, Rio, Sao, UFO, UNO, Udo, VDE, VGA, VHS, VPN, VfB, Zoo, oho, pro, vag, van, via, Bon, Ton, tot, Kot, Lot, Not, rot, Nylon, Boot, Brot, Eton, Vogt, Volt, vorn, Yen, Don, Ion, Xon, Äon, Egon, Exot, Fron, Icon, Neon, Ozon, Phon, Plot, Spot, Sylt, Zion, Ost, Viren p, y, Typ, BP, HP, IP, KP, XP, kp, Epen

Similar FRENCH words suggested by aspell:
vol, viol, bye, vit, vît, vil, vis, val, via, vie, vif, vin y, op, pi, hep, hop, hi, id, if, il, in, lb

Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary

 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo
  • Go to Top