Search result for

อัครมเหสี

(11 entries)
(0.1296 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -อัครมเหสี-, *อัครมเหสี*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา อัครมเหสี มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *อัครมเหสี*)
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อัครมเหสี [N] queen, See also: empress, Example: อัครมเหสีของพระเจ้าแผ่นดินพระองค์นี้มีพระวรกายซูบผอม, Count unit: องค์, Thai definition: พระมเหสีเอกของพระเจ้าแผ่นดิน

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
อัครมเหสีน. ตำแหน่งภรรยาเอกของพระมหากษัตริย์ เรียกว่า พระอัครมเหสี.
ทูลกระหม่อม ๑คำเรียกพระราชโอรสพระราชธิดาซึ่งเป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก ประสูติแต่พระอัครมเหสี, ใช้ว่า ทูลหม่อม ก็มี, หากเจ้านายทรงเรียกพระประยูรญาติที่เป็นเจ้าฟ้าชั้นเอก จะระบุคำแสดงความเป็นเครือญาติท้ายคำว่า ทูลกระหม่อม เช่น ทูลกระหม่อมปู่ ทูลกระหม่อมพ่อ ทูลกระหม่อมลุง ทูลกระหม่อมป้า ทูลกระหม่อมอา.
บรม, บรม-(บอรมมะ-) ว. อย่างยิ่ง, ที่สุด, (มักใช้นำหน้าคำที่เกี่ยวกับพระพุทธเจ้า พระเจ้าแผ่นดิน และพระอัครมเหสี เป็นต้น เพื่อแสดงพระเกียรติยศยิ่งใหญ่) เช่น บรมศาสดา บรมบพิตร บรมราชินี บรมมหาราชวัง. (ป., ส. ปรม)
ประดิษฐาน(ปฺระดิดสะถาน) ก. ตั้งไว้ (ใช้แก่สิ่งที่เคารพนับถือ) เช่น นำพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้ในโบสถ์ ประดิษฐานพระพุทธศาสนา, แต่งตั้งไว้ในตำแหน่งสูง เช่น ประดิษฐานไว้ในตำแหน่งอัครมเหสี.
ประไหมสุหรี(ปฺระไหฺมสุหฺรี) น. ตำแหน่งพระมเหสีที่ ๑ หรืออัครมเหสีของกษัตริย์ชวาในวงศ์อสัญแดหวา.
พระพันวัสสา, พระพันวศา, พระพันวษา(-วัดสา, -วะสา) น. คำเรียกพระอัครมเหสีในพระมหากษัตริย์ ว่า สมเด็จพระพันวัสสา สมเด็จพระพันวศา หรือสมเด็จพระพันวษา
อัคร-(อักคฺระ-) ว. เลิศ, ยอด, มักใช้เป็นส่วนหน้าสมาส, เช่น อัครมเหสี อัครมหาเสนาบดี.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
ประดิษฐาน[ปฺระดิดสะถาน] ก. ตั้งไว้ (ใช้แก่สิ่งที่เคารพนับถือ) เช่น นําพระพุทธรูปไปประดิษฐานไว้ในโบสถ์ ประดิษฐานพระพุทธศาสนา, แต่งตั้งไว้ในตําแหน่งสูง เช่น ประดิษฐานไว้ในตําแหน่งอัครมเหสี [ศัพท์พระราชพิธี]

Are you satisfied with the result?

Go to Top